Now showing items 116-134 of 134

  • Upevňovací systém pro testování baterií elektrovozidel 

   Author: Alžběta Kafková; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Prchal Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato diplomová práce popisuje strukturu a vlastnosti lithium - iontových baterií určených do elektrovozidel. Stručně popisuje opatření pro zvýšení bezpečnosti jejich provozu. Dále zde nalezneme přehled norem pro testování ...
  • Únavová analýza bloku spalovacího motoru 

   Author: Loshkarev Kirill; Supervisor: Nesládek Martin; Opponent: Bárta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Práce se zabývá únavovou analýzou bloku spalovacího motoru. Nejprve je provedena krátká rešerše únavy materiálu se zaměřením na predikci životnosti, hlavně pak na multiaxiální přístupy. Pak bude čtenář seznámen s únavovými ...
  • ÚNAVOVÁ ANALÝZA LOPATKY KOMPRESORU MOTORU H80 

   Author: Pfeiferová Jitka; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Pejsar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-22)
   Byla provedena analýza životnosti lopatky kompresoru motoru H80 pomocí čtyř různých výpočetních metod.
  • Únavová predikce multiaxiálními kritérii v oblasti časované životnosti 

   Author: Schmidová Nikola; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Virtuální model CNC dřevoobráběcího stroje pro zpracování deskového materiálu. 

   Author: Houfek Pavel; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Práce se zabývá vytvořením virtuálního modelu dřevoobráběcího CNC stroje pro zpracování deskového materiálu. Úvod do problematiky je proveden pomocí obecných trendů vývoje techniky a popisem simulovaného stroje. Dále je ...
  • Vliv prostředí na modální vlastnosti nosného válce reaktoru VVER 1000 

   Author: František Hrouda; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem práce je seznámení čtenáře s principem fungování a jednotlivými součástmi jaderného reaktoru VVER 1000. Vypočíst hodnoty vlastních frekvencí nosného válce reaktoru VVER 1000 při uvažování tlumícího vlivu vodního ...
  • Vliv různých simulovaných tělních tekutin na mechanické vlastnosti tkáňových nosičů 

   Author: Kristian Koča; Supervisor: Sedláček Radek; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce pojednává o vlivu různých degradačních médií, simulujících prostředí lidského těla, na mechanické vlastnosti kolagenních nosičů. K tomuto účelů byla vybrána tři degradační média: lidská plazma, simulovaná ...
  • VLIV STŘEDNÍHO NAPĚTÍ NA WÖHLEROVU KŘIVKU 

   Author: Matěj Mžourek; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem práce je zanalyzovat přesnost různých přístupů k predikci únavového života zahrnujících vliv středního napětí. Tyto přístupy lze rozdělit na dvě kategorie – přístup přes ekvivalentní amplitudu napětí a přístup přes ...
  • Vliv technologických úprav dvojice CoCrMo-UHMWPE na její tribologické chování 

   Author: Pavlíková Adéla; Supervisor: Kronek Jakub; Opponent: Veselý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Předložená diplomová práce se zabývá metodikou provedení otěrového experimentu. Dále zkoumá vliv technologických úprav na otěrové vlastnosti dvojice CoCrMo a UHMWPE .
  • Vliv vyvažování kolenní náhrady na její životnost 

   Author: Adéla Kováříková; Supervisor: Kronek Jakub; Opponent: Kovář Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Cílem této práce je posouzení vlivu vyvažování kolenních náhrad na jejich životnost. Je testován MKP model tibiální vložky ve vyváženém a nevyváženém stavu a proveden otěrový experiment tibiální vložky v obou stavech. Ze ...
  • Vozidlo s vysokou průchodností terénem 

   Author: Jan Halda; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá vývojem, analýzou a optimalizací vozidla s vysokou průchodností. Zavěšení kol je založeno na popisu v patentu 206618 a inspirováno již hotovým modelem. Celý model je koncipovaný tak, aby bylo možné ...
  • Vyšetřování mikromechanických vlastností koňské chrupavky 

   Author: Machka Břetislav; Supervisor: Šepitka Josef; Opponent: Otáhal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-30)
   V mé práci je popsáno měření mechanických vlastností chrupavky spěnkového kloubu koně pomocí nanoindentace konosférickým hrotem, který je na měkké materiály vhodný. Jako podkovář stále musím hodnotit postoj koně a denně ...
  • Vyšetřování mikromechanických vlastností UHMWPE 

   Author: Kotanová Lucie; Supervisor: Šepitka Josef; Opponent: Shukurov Andrey
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Tato diplomová práce se zabývá vyšetřováním mikromechanických vlastností UHMWPE pomocí nanometrické dynamické mechanické analýzy. Cílem této práce je vyhodnotit naměřená data pomocí rozšířeného analytického modelu. V ...
  • Využití 3D kamery pro určení vzájemné polohy a natočení modelu a změřeného objektu 

   Author: Prchal Jakub; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Tato práce se zabývá určením vzájemné polohy a natočení modelu a 3D obrazu změřeného objektu. Základem práce je zpracování algoritmů pro analýzu dat z 3D kamery. Tato zařízení jsou v současném průmyslu využívána stále ...
  • Využití obrazové analýzy a jejích algoritmů při defektoskopii nanovlákenných vrstev 

   Author: Šípek Vojtěch; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-31)
   Cílem této práce je nalezení vhodného postupu pro detekci vad v konkrétních vzorcích nanovrstvých materiálů. V teoretické části jsou popsány metody obrazové analýzy, včetně 2D Fourierovy transformace a metody hlavních ...
  • Výpočet únavového poškození drážek hlavní dělicí roviny tlakové nádoby reaktoru. 

   Author: Tadeáš Jakub; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Švrček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-25)
   Diplomová práca sa venuje problematike únavového poškodenia drážok hlavnej deliacej roviny reaktora. Pre riešenie sa využil 2D elasto-plastický axisymetrický konečno-prvkový model a následne bol použitý submodel pre detailne ...
  • Výpočtové metody pro analýzu tenkostěnných i silnostěnných kompozitních nosníků 

   Author: Malá Anna; Supervisor: Kulíšek Viktor; Opponent: Poul Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Tato diplomová práce se zabývá výpočtovými metodami pro analýzu silnostěnných i tenkostěnných nosníků mezikruhových průřezů z kompozitních materiálů. Jsou popsány zkoumané metody pro analytické výpočty (Timošenko, ABD ...
  • Výpočty únosnosti tenkostěnných leteckých konstrukcí 

   Author: Horváth Ondřej; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Zvěřina Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Cílem této diplomové práce je vytvořit nástroj pro výpočet únosnosti vyztužených dutinových konstrukcí, popsat jej a experimentálně nebo výpočtově ověřit jeho funkčnost. Navržená metodika je zalgoritmizována v jazyce VBA. ...
  • Zpracování obrazu pro systém couvacího asistenta v automobilu 

   Author: Vacek Patrik; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   V rámci této diplomové práce je představen stručný přehled možností využítí kamer pro parkovacího asitenta. Dále jsou uvedeny metody zpracování obrazu, které by mohly být vhodné pro účely asistovaného parkování. Další část ...