Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 136

  • Optimalizace svaru ve vnitřním plamenci spalovací komory turbovrtulového motoru GE H80 

   Autor: Vojtěch Vávra; Vedoucí práce: Vampola Tomáš; Oponent práce: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce se zabývá návrhem geometrie svarového spoje vytvořeného pomocí technologie elektronového paprsku na vnitřním plamenci spalovací komory turbovrtulového motoru GE H80 s cílem zlepšení vlastností únavové životnosti. ...
  • Řešení soustavy mnoha těles s poddajnými členy 

   Autor: Pavel Mačák; Vedoucí práce: Vampola Tomáš; Oponent práce: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Práce je zaměřena na sestavování pohybových rovnic pro rovinné systémy s poddajnými tělesy. Uvedeny jsou dvě metody řešení, které jsou následně aplikovány na rovinný mechanismus s uzavřenou kinematickou smyčkou.
  • Měření těžiště a matice setrvačnosti strojního dílu pomocí laser trackeru 

   Autor: Tomáš Šantrůček; Vedoucí práce: Steinbauer Pavel; Oponent práce: Klír Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá odvozením a následným experimentem v oblasti dynamiky tuhého tělesa. Zabývá se zjišťováním polohy těžiště a matice setrvačnosti pomocí Laser Trackeru.
  • Vývoj metodiky a optimalizace návrhu 3D tištěných dílů 

   Autor: Matouš Zavřel; Vedoucí práce: Vampola Tomáš; Oponent práce: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce se zabývá topologickou optimalizací za použití metody konečných prvků ve spolupráci s výrobní technologií kovového 3D tisku. Metody jsou aplikovány na součást ovládání leteckého turbohřídelového motoru. Součástí ...
  • Konstrukční návrh vinuté šnekové převodovky 

   Autor: Tomáš Jansa; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem vinuté šnekové převodovky. V první části je sepsána rešerše na téma šnekových převodů. V další části jsou podrobně rozebrány potřebné vzorce pro návrh šnekové převodovky, ...
  • Optimalizace trajektorie manipulátoru 

   Autor: Patrik Kovář; Vedoucí práce: Zavřel Jan; Oponent práce: Vampola Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce se zabývá optimalizací trajektorie robotického manipulátoru. V první části je zaměřena na řešení kinematické a dynamické úlohy prostorových mechanismů. Následně se zabývá genetickými algoritmy a požadavky na ...
  • Vliv rychlosti zatěžování na mechanickou odezvu VSM (vena saphena magna) 

   Autor: Jan Šindelář; Vedoucí práce: Chlup Hynek; Oponent práce: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá testováním mechanických vlastností nativních lidských cév. Testované vzorky veny sapheny magny byly získány při operacích aortokoronárního bypassu v VFN v Praze. Tyto vzorky byly podrobeny ...
  • Vliv scaffoldu z polyesterové pleteniny na mechanické vlastnosti kolagenní cévní náhrady 

   Autor: Zbyněk Sobotka; Vedoucí práce: Chlup Hynek; Oponent práce: Špaček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá cévními protézami s polyesterovým scaffoldem a matricí z kolagenu ze sladkovodních ryb. Pozornost je soustředěna na mechanickou odezvu protéz v závislosti na integraci polyesterové pleteniny, ...
  • Tenzometrické měření za vyšších teplot 

   Autor: Lukáš Zaslavskij; Vedoucí práce: Doubrava Karel; Oponent práce: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá tenzometrickým měřením za vyšších teplot. Klade si za cíl rešerši problému vyskytujících se u vyšších teplot a možností kompenzace těchto problémů. V úvodních kapitolách je popsáno tenzometrické ...
  • Ztráta stability při nafukování hyperelastických trubic 

   Autor: Julie Kochanová; Vedoucí práce: Horný Lukáš; Oponent práce: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Cílem této bakalářské práce je vytvoření matematického modelu, na kterém bude simulováno nafukování uzavřené tenkostěnné trubice. Pomocí numerické simulace budou charakterizovány podmínky vedoucí ke ztrátě stability pro ...
  • Řízení DC motoru na testovacím zařízení pro roznětnice 

   Autor: Tomáš Kaňka; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Cílem této bakalářské práce bylo realizovat řízení DC motoru na testovacím zařízení pro roznětnice. Dílčím cílem bylo sestavení simulačního modelu DC motoru EC180.24E a provést identifikaci jeho parametrů. Teoretická část ...
  • Vliv kryogenního skladování na mechanické vlastnosti cévních štěpů při kvazistatickém zatěžování. 

   Autor: Anežka Vimrová; Vedoucí práce: Chlup Hynek; Oponent práce: Měřička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Bakalářská práce se zabývá vlastnostmi kryogenně skladovaných cévních štěpů veny sapheny magny. Je zde analyzován vliv kryogenního skladování a rychlosti rozmražení cévních štěpů na mechanické vlastnosti cévní stěny.
  • Vliv zásaditého prostředí na mechanické vlastnosti silikonového kaučuku 

   Autor: Veronika Drátovská; Vedoucí práce: Kronek Jakub; Oponent práce: Chlup Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem zásaditého prostředí na mechanické vlastnosti silikonového kaučuku a ABS plastu. Teoretická část popisuje strukturu a vlastnosti polymerů. Experimentální část práce zahrnuje: přípravu ...
  • Návrh vinuté pružiny s progresivním průběhem osové a příčné tuhosti 

   Autor: Ježek Ondřej; Vedoucí práce: Novotný Ctirad; Oponent práce: Malinský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   V rámci této bakalářské práci je zpracována problematika návrhu válcové vinuté pružiny pro podvozky typu Y 25 L. V úvodu práce jsou popsány nejčastěji používané pružící prvky nákladních i osobních kolejových vozidel. V ...
  • Návrh parametrů kruhového otočného voliče do auta 

   Autor: Novotný Jakub; Vedoucí práce: Zavřel Jan; Oponent práce: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalářská práce se zabývá vývojem a konstrukcí ovládacích panelů do osobních automobilů. V první části práce je shrnut vývoj, konstrukce a technologie výroby ovládacích panelů. Dále je práce zaměřena na konstrukci otočných ...
  • Příprava experimentálního modelu automobilového podvozku pro počítačové řízení 

   Autor: Pawlik Vít; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Cílem této práce je navrhnout, realizovat a experimentálně ověřit řešení pro počítačové řízení experimentálního modelu automobilového podvozku. Je v ní prozkoumán vhodný hardware, jako platformy Raspberry Pi a Arduino a ...
  • Deformační analýza části draku ultralehkého letounu 

   Autor: Vobora Ladislav; Vedoucí práce: Dvořák Milan; Oponent práce: Schmidová Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato práce se zabývá FBG senzory deformací a jejich využitím při měření malých kompozitních civilních letounů. Dále se zabývá pozemní kalibrací FBG senzorů umístěných uvnitř struktury konstrukce křídla malého sportovního ...
  • Odporové tenzometry - vlastnosti a jejich experimentální ověření 

   Autor: Varinský Matěj; Vedoucí práce: Řezníček Jan; Oponent práce: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalářská práce se věnuje měření s odporovými tenzometry, zkoumá a ověřuje jejich vlastnosti. Porovnává naměřené hodnoty s hodnotami vypočtenými pomocí simulačního programu. Dále vytváří ucelený přehled o typech ...
  • Analýza průhybu kompozitního nosníku v závislosti na orientaci vláken 

   Autor: Urban Václav; Vedoucí práce: Padovec Zdeněk; Oponent práce: Zámečníková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Práce se zabývá závislostí průhybu na orientaci vláken kompozitního nosníku. Závislost je uvedena pro dvě materiálové konfigurace a pro jednosměrný a vrstvený nosník. Je zkoumán vliv jednotlivých složek namáhání - ohybového ...
  • Geometrické charakteristiky svalů horní končetiny 

   Autor: Květoň Martin; Vedoucí práce: Votava Jan; Oponent práce: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Práce se zabývá měřením fyziologických průřezů svalů ramenního kloubu. Konkrétně šesti svaly, které se podílí na pohybu ramene. Cílem je určení fyziologických průřezu s využitím 3D modelovacího programu. A z vytvořených ...