Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 159

  • Aktivní ochranná kabina CNC obráběcího stroje 

   Autor: Vojtěch Barnat; Vedoucí práce: Pelikán Jan; Oponent práce: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato práce se zabývá zlepšením dynamických vlastností CNC obráběcího stroje Scorpion výrobce Houfek a.s. pomocí oddělené aktivní ochranné kabiny. Nejprve je zpracován obecný přehled krytování obráběcích strojů a také je ...
  • Experimentální hodnocení mechanických vlastností polymeru zpracovaného technologií FDM 

   Autor: Jiří Bidlo; Vedoucí práce: Růžička Pavel; Oponent práce: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením tahových vlastností vzorků vyrobených pomocí technologie Fused Deposition Modeling. V první části je vysvětlena technologie 3D tisku, zejména FDM. Ve druhé části jsou vyhodnoceny ...
  • Model asistenčního systému pro couvání a parkování 

   Autor: Jan Hladík; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu parkovacího asistenta, přesněji reverzní kamery s pohledem shora, do nějž je vykreslována predikovaná trajektorie v závislosti na úhlu natočení kol.
  • Zprovoznění a kalibrace robota uArm Swift Pro 

   Autor: Martin Jílek; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Obsahem této bakalářské práce je seznámení se s konstrukcí robotického ramene uArm Swift Pro a jeho následné zprovoznění v prostředí ROS (Robot Operating System). Dalším bodem je připravení kinematického modelu a kinematická ...
  • Samoučící algoritmy strojového učení pro analýzu průmyslových dat 

   Autor: Jiří Jurík; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Malý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Cílem této bakalářské práce je rešerše problematiky analýzy průmyslových dat za pomocí výpočetní inteligence, představení několika metodik strojového učení bez učitele pro předzpracování, zpracování a vyhodnocování dat a ...
  • Porovnání MKP simulace s experimentem při materiálových zkouškách 

   Autor: David Janata; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabýva simulováním vzniku a šíření prasklin v LS-DYNA pomocí modelu GISSMO. Hlavním cílem této práce je provedení dvou experimentů a jejich simulace, a následné porovnání výsledků. Rozdíly mezi ...
  • Experimentální zjišťování materiálových charakteristik kompozitů použitých v konstrukci křídla UL letounu 

   Autor: Marek Rejent; Vedoucí práce: Dvořák Milan; Oponent práce: Pechanec Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá zjišťováním materiálových charakteristik kompozitního křídla ultralehkého letounu, především pak Youngova modulu pružnosti a napětí na mezi pevnosti nosníku křídla. Tyto hodnoty pak zjišťuje ...
  • Návrh absorbéru energie pro elektrickou formuli eForce FEE Prague Formula 

   Autor: Adam Čumrda; Vedoucí práce: Kulíšek Viktor; Oponent práce: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato práce popisuje problematiku návrhu deformačního prvku pro studentskou elektrickou formuli týmu eForce FEE Prague Formula. Hlavním cílem práce je volba nejlepšího řešení, které vyhoví požadavkům soutěže Formula Student. ...
  • Zpracování a vyhodnocení letových měření UL letounu 

   Autor: Ondřej Duník; Vedoucí práce: Růžička Milan; Oponent práce: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato práce se zabývá nedestruktivní metodou kontroly únavy částí stroje, takzvané Structural Health Monitoring a její využití v letectví pomocí optických snímačů. Dále se zabývá zpracováním výstupních dat v Matlabu a ...
  • Analýza vlivu velikosti dříku na napjatost v proximálním femuru 

   Autor: Ondřej Zoufalý; Vedoucí práce: Vodička Jan; Oponent práce: Goldmann Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem velikosti dříku na napjatost v proximálním femuru. V teoretické části je práce zaměřena na současnou problematiku krátkých dříků. Ve výpočetní části je zhodnoceno chování kosti a ...
  • Experimentální určení namáhání kola formule 

   Autor: Tomáš Dus; Vedoucí práce: Doubrava Karel; Oponent práce: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tématem této bakalářské práce je analýza deformace disku vozu formula student, při reálném zatížení, za pomoci tenzometrického měření. Pomocí měření během jízdy vozu, má být získán přehled o bezpečnosti současných disků a ...
  • Kalibrace parametrů modelu cyklické plasticity 

   Autor: Jiří Halamka; Vedoucí práce: Španiel Miroslav; Oponent práce: Kuželka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá kalibrací parametrů Chabocheova modelu podle tvaru hysterezních smyček deformačně zatěžovaného materiálu. Teoretická část práce je věnovaná potřebným znalostem k odvození rovnice Chabocheova ...
  • Konstitutivní modelování nelineárně pružného chování pryže 

   Autor: Lucie Roubalová; Vedoucí práce: Horný Lukáš; Oponent práce: Tichý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstitutivním modelováním vybraných vzorků pryže, Tyto vzorky jsou vytvořeny z membrány kruhového průřezu z EPDM a SBR materiálu, které mají odlišné materiálové parametry. V první části ...
  • Analýza mechanických vlastností kostního cementu při akcelerované degradaci 

   Autor: Barbora Hrušková; Vedoucí práce: Sedláček Radek; Oponent práce: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou mechanických vlastností kostního cementu při akcelerované degradaci. V teoretické části je popsána vnitřní stavba kosti, využití kostních náhrad, používané materiály pro náhrady kostních ...
  • Experimentální stanovení teplotního pole uvnitř kolenní náhrady za různých podmínek 

   Autor: Jan Pluhař; Vedoucí práce: Kronek Jakub; Oponent práce: Chlup Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá teplotou a nárůstem teploty uvnitř kolenních kloubních náhrad a jejich vliv na životnost endoprotéz. V práci jsou popsány hlavní faktory, které nárůst teploty ovlivňují. Největší vliv na životnost ...
  • Návrh systému elektronické klapky pro závodní vůz projektu Formula Student 

   Autor: Tomáš Adamec; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Témou tejto práce je návrh systému elektronickej klapky pre pretekárske vozidlo projektu Formula Student. V práci sú definované technické požiadavky pre takýto systém a prínos pre formulové vozidlo v prípade jeho implementácie. ...
  • Analýza inflačního experimentu elastomerní trubice 

   Autor: Matyáš Budinka; Vedoucí práce: Horný Lukáš; Oponent práce: Chlup Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá polymerními materiály a popisem nelineárních trubic. Pozornost byla soustředěna na analyzováním dat naměřených inflačně - extenzním testem elastomerní trubice. V závěru jsou diskutovány jeho ...
  • Delaminační pevnost aortální stěny 

   Autor: Michaela Benešová; Vedoucí práce: Horný Lukáš; Oponent práce: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   V této bakalářské práci je obecně popsána oběhová soustava a nemoci oběhové soustavy a závažný patologický stav zvaný disekce aorty. Dále jsou zde provedeny delaminační experimenty pomocí peelingového testu a jejich výsledky ...
  • Evaluace a kalibrace bezkontaktního sensoru polohy LDC1614 

   Autor: Petr Siblík; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na evaluaci a kalibraci bezkontaktního senzoru polohy LDC1614. V teoretické části jsou vysvětleny principy indukčního měření. Praktická část obsahuje postup tvorby aplikace pro kalibraci senzoru. ...
  • Ovládací a měřící software pro testování roznětnic Armády ČR 

   Autor: Martin Vitoušek; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Cílem práce je návrh a implementace ovládacího a měřicího softwaru pro zařízení určené k testování roznětnic Armády České Republiky. Měřicí aparatura se skládá z běžného počítače, prototypu testovacího zařízení s deskou ...