Now showing items 1-20 of 371

   Subject
   3D mechanism [1]
   3D print, rapid prototyping, delta robot, kinematics [1]
   3D printing,3D printer,parallel kinematics,forward kinematics,DELTABO [1]
   3D tisk, rapid prototyping, delta robot, kinematika [1]
   3D tisk,3D tiskárna,paralelní kinematika,dopředná kinematika,DELTABO [1]
   ABS [1]
   absolute,measuring,position,encoders,interface [1]
   absolutní,odměřování,poloha,enkodéry,protokol [1]
   acoustic,sound field,sound measurements,noise control,simulation,visualization,beamforming,NAH,WBH [1]
   AD module HX 711,analysis of skin surface,Arduino,load cell,coefficient of friction,Mountains map,optical confocal probe,finger print,power sensor,coordinate machine,strain gauge,tribology of skin,friction,water-induced finger wrinkles,making of a two-axis force sensor [1]
   AD převodník HX 711,analýza povrchu kůže,Arduino,hmotnostní senzor,koeficient tření,Mountains map,optická konfokální sonda,otisk prstu,silový snímač,souřadnicový stroj,tenzometr,tribologie kůže,varhánky,tření,výroba dvouosého silového snímače [1]
   akustika,zvukové pole,měření zvuku,kontrola hluku,simulace,vizualizace,beamforming,NAH,WBH [1]
   allograft [1]
   angle measurement,IMAS,backlash,mechatronics [1]
   Ansys,Finite element method,Flow,Fluid,Matlab,Natural frequency,Pitot tube,Prandtl tube,Pressure measurement,Speedmeter,Stress analysis,Venturi tube,Vibration [1]
   Ansys,Kmitání,Matlab,Měření tlaku,Metoda konečných prvků,Pevnostní analýza,Pitotova trubice,Prandtlova trubice,Proudění,Rychloměr,Tekutina,Venturiho trubice,Vlastní frekvence [1]
   Arduino [1]
   automatic robot, controlling of a robot arm, forward kinematics, inverse kinematics, dynamic analysis, matrix of inertia [1]
   automatický robot, řízení robotické paže, dopředná kinematika, inverzní kinematika, dynamická analýza, matice setrvačnosti [1]
   Axle,strain gauge,strain gauge measurement [1]