Now showing items 1-9 of 9

  • Hodnocení kvality vody nádrží v povodí Botiče 

   Author: Šeinerová Alena; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Baxa Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato diplomová práce se zabývá kvalitou vody ve vodních nádržích z biologického i chemického hlediska. Poukazuje na specifika stojatých vod, schopnost samoregulace znečištění a propojení celého ekosystému. Pro praktickou ...
  • Hodnocení zatížení Botiče a Rokytky rtutí 

   Author: Hegar Jan; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Soukupová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce si klade za cíl zpracovat problematiku těžkých kovů v povrchových vodách, konkrétně rtuti a jejich sloučenin ve vodních ekosystémech. Pro zhodnocení aktuální situace na území hlavního města Prahy zpracovává ...
  • Identifikace zdrojů znečištění podél urbanizačního gradientu drobných toků na základě změny struktury společenstva makrozoobentosu 

   Author: Lískovcová Barbora; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Horecký Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Vodní toky na Zemi jsou negativně ovlivňovány antropogenní činností. Již v minulosti lidé dospěli k názoru, že kvalitu sladkovodních vod je třeba chránit. V současné době je platná řada norem a směrnic na národní i evropské ...
  • Posouzení separační účinnosti rekonstruované odlehčovací komory v Debři a jejího vlivu na recipient 

   Author: Soukupová Kristýna; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Vocel Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Těžké kovy v sedimentech pražských drobných vodních toků 

   Author: Hoskovcová Petra; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Doležalová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Toxické kovy ve vodních nádržích na území Prahy 

   Author: Doležalová Lucie; Supervisor: Komínková Dana; Opponent: Nábělková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv bodových a nebodových zdrojů znečištění na koncentraci těžkých kovů v Botiči 

   Author: Hochman Tomáš; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Soukupová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce je zaměřena na hodnocení koncentrací těžkých kovů (TK) ve vodě a dnovém sedimentu v povodí Botiče. Celkem ve 3 etapách byly provedeny odběry vzorků vody a sedimentu na 20 úsecích Botiče. Místa byla vytipována ...
  • Vyhodnocení pilotního provozu stanice pro komplexní havarijní monitoring přítoku odpadních vod na ÚČOV Praha 

   Author: Rýznarová Ilona; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
   Předmětem diplomové práce je vyhodnocení pilotního provozu stanice pro on-line havarijní monitoring kvality odpadních vod na přítoku na ÚČOV Praha. Hlavním cílem je posoudit přesnost měření jednotlivých ukazatelů kvality ...
  • Změna koncentrací toxických kovů v závislosti na obměně dnového sedimentu v drobném urbanizovaném toku 

   Author: Zlatníková Simona; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Komínková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)