Now showing items 96-115 of 132

  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Děčany 

   Author: Švejdová Jaroslava; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Pavlíčková Lenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce je zaměřena na pět variantních návrhů řešení odvodnění a čištění odpadních vod v obci Děčany. První část studie zahrnuje způsoby odvodnění včetně objektů, které se na nich mohou vyskytovat a způsoby čištění ...
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Hůrka 

   Author: Holzer David; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Knotek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Líchovy 

   Author: Procházka Jiří; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Sobota Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Studie odvodnění obce Ondřejov 

   Author: Ježková Blanka; Supervisor: Slavíček Marek; Opponent: Grim Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie posouzení a návrh ochrany výtlačného řadu surové vody na umělé infiltraci zdroje pitné vody Káraný 

   Author: Tureček Karel; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Chramosta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Obsahem této diplomové práce je popis problematiky související s vodními rázy ve vodovodním potrubí. Z hlediska formy je tato práce rozdělena na čtyři hlavní kapitoly, které jsou věnovány důkladné rešerši oblasti vodovodního ...
  • Studie rekonstrukce vodovodního přivaděče Krásné Pole - Karviná 

   Author: Cikánová Jana; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Šedivá Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Studie veřejných koupacích biotopů 

   Author: Lysý Jakub; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-27)
  • Studie využití dešťových vod pro objekty města Litoměřic 

   Author: Jeřábek Michal; Supervisor: Stránský David; Opponent: Klusák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této závěrečné práce je srozumitelně popsat problematiku nakládání s dešťovými vodami s bližším zaměřením na využití dešťových vod v budovách. To zahrnuje shrnutí stávající legislativy, podmínek, které je nutné dodržet ...
  • Studie zásobování pitnou vodou v zadané oblasti 

   Author: Pokorný Vladimír; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tématem diplomové práce je variantní řešení zásobování pitnou vodou pro zadanou lokalitu a její hydraulické posouzení pomocí matematického modelu. Řešená oblast, se nachází u města Jesenice v okresu Praha-západ. Diplomová ...
  • Studie zpracování odpadních vod z obce Úhonice 

   Author: Sobolíková Zuzana; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Pašková Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Tepelná čerpadla a jejich využití ve vodárenství 

   Author: Martinček Tomáš; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Šťastný Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Těžké kovy v sedimentech pražských drobných vodních toků 

   Author: Hoskovcová Petra; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Doležalová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Toxické kovy ve vodních nádržích na území Prahy 

   Author: Doležalová Lucie; Supervisor: Komínková Dana; Opponent: Nábělková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Urbanistický ukazatel koupališť v ČR 

   Author: Křížová Jana; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Určení potenciálu využití srážkové vody v budovách pomocí simulace srážko-odtokových procesů 

   Author: Vrkoč Jan; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Variantní návrh uložení vodovodního potrubí v lokalitě Spálov 

   Author: Bělková Věra; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Moučka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Vliv bodových a nebodových zdrojů znečištění na koncentraci těžkých kovů v Botiči 

   Author: Hochman Tomáš; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Soukupová Kristýna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce je zaměřena na hodnocení koncentrací těžkých kovů (TK) ve vodě a dnovém sedimentu v povodí Botiče. Celkem ve 3 etapách byly provedeny odběry vzorků vody a sedimentu na 20 úsecích Botiče. Místa byla vytipována ...
  • Vliv solení silničních komunikací na chování těžkých kovů ve vsakovacích zařízeních 

   Author: Runcziková Judita; Supervisor: Kabelková Ivana; Opponent: Mikeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Diplomová práce se zabývá vlivem zimního solení silničních komunikací na chování těžkých kovů z dešťového odtoku ze silnic ve vsakovacích zařízeních. Laboratorní experiment obnášel dynamické zatěžování dvou válců vsakovacího ...
  • Vodní hospodářství na kosmických misích 

   Author: Daniela Runcziková; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se zabývá problematikou vodního hospodářství na kosmických misích. Nejprve je řešeno využití vody posádkou (spotřeba, kvalita atd.) a systém regenerace vody, který je součástí systému zabezpečení životních ...
  • Vybrané faktory ovlivňující velikost a charakter spotřeby vody 

   Author: Kuncl Vojtěch; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kobr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem rozličných faktorů na spotřebu pitné vody. Hlavním cílem práce je pak pozorovat tyto vlivy v konkrétních lokalitách. Teoretická část stručně popisuje historický vývoj vodovodů a rozdělení ...