Now showing items 56-75 of 133

  • Posouzení hydraulického a látkového vlivu oddělovacích komor pilotního povodí na recipient 

   Author: Černý Jan; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Posouzení hydraulického a látkového vlivu odlehčovacích komor na recipient v povodí ve vybrané lokalitě 

   Author: Krejčová Denisa; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Posouzení návrhu technických opatření pro optimální funkci stokové sítě města Králův dvůr pomocí numerického modelu. 

   Author: Mrňávková Šárka; Supervisor: Bareš Vojtěch; Opponent: Hanák Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Posouzení optimální míry centralizace odvádění a čištění odpadních a srážkových vod v malých obcích 

   Author: Hlavatý Jan; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Předmětem diplomové práce je identifikace decentralizovaných a centralizovaných systémů pro odvádění a následné čištění odpadních a srážkových vod v malých obcích. Pozornost je také věnována právnímu rámci oboru vodovodů ...
  • Posouzení recirkulačního systému bazénu. 

   Author: Martin Vetešník; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce obsahuje posouzení stávající a nově navrhované bazénové technologie vybraného cirkulačního okruhu. Pro posouzení jednotlivých prvků bazénové technologie je v první části práce zpracován obecný popis a postup ...
  • Posouzení separační účinnosti rekonstruované odlehčovací komory v Debři a jejího vlivu na recipient 

   Author: Soukupová Kristýna; Supervisor: Nábělková Jana; Opponent: Vocel Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Posouzení srážko-odtokových vztahů stokového systému obce Luštěnice 

   Author: Jana Smolařová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kužel Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Předmětem diplomové práce je posouzení srážko-odtokových vztahů stokového systému obce Luštěnice a možnosti přečerpávání odpadních vod ze zájmového území do jiné lokality. Tímto zásahem do stávajícího režimu odvodnění by ...
  • Posouzení systému zásobování vodou v obci Malá Skála, místní část Sněhov 

   Author: Petr Myšička; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se skládá z části teoretické a z části praktické. V teoretické části práce se zaměřuji na zpracování literární rešerše z oblasti zdrojů vody, vodárenských soustav, úpravy a dopravou vody ke spotřebiteli. V ...
  • Posouzení vlivu odlehčovací komory Debř na recipient 

   Author: Čermáková Petra; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Rydval Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Posouzení vlivu sedimentačních vlastností aktivovaného kalu na účinnost separace v dosazovacích nádržích. 

   Author: Kejhová Markéta; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Benáková Andrea
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato práce se zabývá problematikou dosazovacích nádrží a posouzením vlastností kalu na nich. Nejprve je v práci uveden popis čištění odpadní vody na ČOV, neboť jen správná funkce všech jednotlivých částí vede k nejlepším ...
  • Posouzení vlivu způsobu měření srážek na simulaci srážko-odtokových procesů 

   Author: Fidranská Helena; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Posouzení vodovodní sítě Popovičky v programu Epanet 2 - stávající a výhledový stav 

   Author: Hrdina Martin; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Grünwald Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Posouzení vybraného bazénového provozu 

   Author: Vojtěch Tluček; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Hošek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem vodohospodářské části bazénového provozu a posouzením vybraného bazénového provozu. V teoretické části diplomové práce bude nejdříve představeno základní dělení vodních ploch určených ...
  • Posouzení vybraných vlastností bazénových fólií 

   Author: Jiří Buchl; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Hošek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce pojednává o tématu bazénových fólií, konkrétně o fyzikálních a chemických vlastnostech materiálu. V práci jsou popsané pozitiva a negativa používání bazénových fólií, jaké druhy jsou dostupné na trhu, kterými ...
  • Potenciál hospodaření s dešťovou vodou ve vybrané obci 

   Author: Zdeňková Petra; Supervisor: Stránský David; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Potenciál využití srážkových vod ve Škodě Mladá Boleslav 

   Author: Markéta Novotná; Supervisor: Stránský David; Opponent: Metelka Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce se zabývá hospodařením se srážkovými vodami zejména v průmyslových podnicích. Teoretická část je zaměřena na problematiku srážkových vod, podstatná část z ní je věnována aktuálnímu tématu hospodaření s ...
  • Použití bezvýkopových technologií při výstavbě odvodnění tunelu Pohůrka 

   Author: Brabec Jan; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Kubík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této diplomové práce je detailní prozkoumání a následné vyhodnocení možných variant a subvariant bezvýkopových technologií při výstavbě odvodňovací stoky v lokalitě připravovaného úseku na dálnici D3. Z hlediska formy ...
  • Použití odpadních materiálů k odstranění těžkých kovů z odpadní vody 

   Author: Utíkal Vladislav; Supervisor: Komínková Dana; Opponent: Benešová Libuše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Provozní charakteristiky bazénového recirkulačního systému úpravy vody. 

   Author: Kateřina Prokopová; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Hošek Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Předmětem této práce je zjištění a ověření provozních charakteristik vybraného bazénového recirkulačního systému úpravy vody. Teoretická část popisuje recirkulační systém bazénového provozu, jak funguje a jaké jsou jeho ...
  • Příprava realizace Vodáckého sportovního parku Kadaň 

   Author: Jan Havelka; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Hoření Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá tématem realizace projektu nového Vodáckého sportovního parku v Kadani. V teoretické části se práce zabývá stavbami umělých slalomových drah z pohledu materiálů, návrhu a historie. Součástí ...