Now showing items 35-54 of 107

  • Návrh způsobu odvádění srážkových vod z vybrané stavby pro trvalé bydlení 

   Author: Sojka Francisco; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kříž Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem bakalářské práce je vypsání, popsání a vyhodnocení možných způsobů hospodaření s dešťovou vodu, jejich jednotlivé výhody a nevýhody, s posouzením několika konkrétních variant na určené trvalé zástavbě. Práce je ...
  • Návrhové postupy při řetězení opatření hospodaření s dešťovou vodou 

   Author: Martina Paldusová; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kříž Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato bakalářská práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje návrhové postupy typických opatření hospodaření s dešťovou vodou v urbanizovaném území. Cílem praktické části je zpracování ...
  • Nové trendy v úpravě pitné vody 

   Author: Popelková Kateřina; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Vavřičková Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Práce je zaměřena na téma úpravy pitné vody a moderní technologie používané v této oblasti. V teoretické části je věnována pozornost vodním zdrojům, kvalitě pitné vody a novým trendům v procesu úpravy pitné vody na území ...
  • Odstraňování železa a manganu z podzemních vod při úpravě pitné vody 

   Author: Perlíková Lucie; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Plachá Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou odstraňování železa a manganu z podzemních vod při úpravě na vodu pitnou. Práce je rozdělena na část praktickou a teoretickou. Teoretická část se zabývá metodami odstraňování železa ...
  • Optimalizace tlakových pásem 

   Author: Jan Končel; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Skalický Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Bakalářská práce je složena z teoretické a praktické části. Teoretická část pojednává o koncepci zásobování spotřebiště pitnou vodou. Podrobněji popisuje prvky vodovodu, které se přímo týkají tématu této práce jako jsou ...
  • Optimalizace vodovodu Chotoviny 

   Author: Svoboda Lukáš; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Kubeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Cílem bakalářské práce je najít řešení pro zajištění dostatečného množství vody pro budoucí rozvoj obce Chotoviny a navrhnout opatření vedoucí k optimalizaci hospodaření s vodou. Základem pro řešení této problematiky je ...
  • Optimalizace vzorkování vybraných ukazatelů jakosti odpadní vody 

   Author: Nový Zdeněk; Supervisor: Stránský David; Opponent: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Porovnání metodik hodnocení morfologického stavu vodních toků a jejich vhodnosti pro urbanizované toky 

   Author: Řezníčková Lenka; Supervisor: Šťastná Gabriela; Opponent: Komínková Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Porovnání městských standardů. 

   Author: Ondřej Bledý; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Skalický Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Každé město v České republice má svou vlastní vodohospodářskou infrastrukturu. Zásady navrhování, projektování, provozu a rekonstrukcí této infrastruktury jsou uvedeny ve vodárenské části městských standardů. Cílem bakalářské ...
  • Porovnání vývoje kvality vody v zatopených severočeských dolech 

   Author: Lískovcová Barbora; Supervisor: Šťastná Gabriela; Opponent: Nábělková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Hnědouhelné lomy severních Čech se postupně vytěžují a řeší se jejich následná rekultivace. Nejvýhodnější a stále častější je hydrická rekultivace, která promění zbytkovou jámu v jezero. Nově vzniklá jezera leží v místech ...
  • Posouzení ČOV Hluboká nad Vltavou - Zámostí 

   Author: Candrová Šárka; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Sobota Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Posouzení kapacity přivaděče a vodojemu v obci Libušín 

   Author: Marie Košlerová; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Večeřa Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato bakalářské práce se zabývá posouzením zemního vodojemu Libušín a jeho přivaděčů. V části teoretické nalezneme popis prvků vodárenské soustavy a rozdělení vodovodních sítí podle tvaru a umístění. Je zde kapitola ...
  • Posouzení odlehčovací komory v Debři pomocí matematického modelu 

   Author: Chmátal Petr; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Kafluk Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Posouzení srážko-odtokových vztahů stokového systému obce Bukovno-Líny 

   Author: Kateřina Patková; Supervisor: Stránský David; Opponent: Kužel Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá stavbou a kalibrací schematizovaného simulačního modelu popisujícího srážko-odtokové procesy v zájmové lokalitě Bukovno–Líny a jeho následnou aplikací pro návrh přečerpávací stanice odpadních ...
  • Posouzení systému zásobování pitnou vodou v obci Brloh 

   Author: Jiří Švarc; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Anderlová Blanka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Obsahem bakalářské práce je posouzení stávající vodovodní sítě pomocí matematického modelu v programu Epanet v obci Brloh. Bakalářská práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsaná funkce, ...
  • Posouzení vlivu rekonstrukce kalového hospodářství na úpravně vody III. Mlýn v Chomutově na jakost vypouštěné vody 

   Author: Ovská Klára; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Aschenbrennerová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Posouzení vlivu odvodnění na obecní rybník ve Slivenci 

   Author: Kořínek Zdeněk; Supervisor: Stránský David; Opponent: Šťastná Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Použití bezvýkopových technologií na výstavbu stoky 

   Author: Brabec Jan; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Kubík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem této bakalářské práce je zkoumání a vyhodnocení variant a subvariant bezvýkopových technologií při výstavbě uliční stoky v dané lokalitě, realizované v čase tvorby bakalářské práce. Z hlediska formy je tato práce ...
  • Principy hydraulického návrhu stokové sítě v územích vybavených objekty hospodaření s dešťovou vodou 

   Author: Černá Marcela; Supervisor: Stránský David; Opponent: Suchánek Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Cílem bakalářské práce je hydraulické posouzení stokové sítě. Práce bude obsahovat teoretickou a praktickou část. V teoretické části budou uvedeny zejména důvody a možnosti hospodaření s dešťovou vodou (HDV) v zastavěných ...
  • Provozně-ekonomické posouzení variant zásobování města Písku pitnou vodou 

   Author: Chval Petr; Supervisor: Grünwald Alexander; Opponent: Slavíčková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)