Now showing items 57-76 of 78

   Subject
   Smoderp,povrchový odtok,hydrografická síť,Chouzavá,Býkovice [1]
   Smoderp,surface drainage,hydrographic network,Chouzavá,Býkovice [1]
   soil air, soil air pressure, tensiometer [1]
   Soil Macropore,Soil Matrix,Infiltration,Preferential Flow,Neutron Radiography [1]
   Soil, sandstone, moisture measurement, water potential measurement, historical building [1]
   Srážka, návrhová srážka, průtok, kulminace, povodí, model [1]
   Studie povodí, povrchový odtok, Třebčický potok, transformace povodňové vlny, ochrana před povodněmi, ArcGIS [1]
   studie,malá vodní nádrž,rekonstrukce [1]
   study,small water reservoir,reconstruction [1]
   Suchá nádrž, poldr, povodňový plán, transformace, konsumpční křivka, dokumentace pro územní rozhodnutí, protipovodňová ochrana, Nučice, Konojedský potok [1]
   torrent control in the Alps, gully stabilization, transverse structures suggestion, transverse structures renovation [1]
   Transport vody v půdě,potenciál půdní vody,půdní vlhkost,retenční křivka,vlhkost zdiva,pískovec [1]
   vodní eroze,USLE,C faktor,dešťový simulátor,povrchový odtok [1]
   vodní režim rašeliny,NPR Rašeliniště Jizery,Velká jizerská louka,degradace a revitalizace rašelinišť,proudění půdní vody,hydraulické charakteristiky půd,numerické modelování v softwaru Hydrus_1D,jednorozměrné vertikální model proudění vody [1]
   výpočet průtoku,Hajný potok,rozdělovací objekt,zvýšení nivelety dna,srubové pasy,kamenný zához,kamenný pohoz [1]
   water erosion,USLE,C factor,rainfall simulator,surface runoff [1]
   water regime of peat,NNR Mires of Jizera ,Velká jizerská louka,degradation and revitalization of peat,soil water flow,soil hydraulic characteristics, numerical modelling in software called Hydrus_1D,one-dimensional vertical model of water flow [1]
   Water transport,water potential,soil moisture,retention curve,masonry moisture,sandstone [1]
   Watershed analysis, runoff, Trebcicky watercourse, flood wave transformation, flood protection, ArcGIS [1]
   Zamokření zemědělských pozemků, hydromeliorace, hydromeliorační stavby, odvodnění, vodohospodářské stavby, revitalizace tokZamokření zemědělských pozemků, revitalizace toků [1]