Now showing items 45-64 of 100

   Subject
   Nihošovický potok, Nihošovice, Úlehle, Jetišov, srážko-odtokové poměry, povrchový odtok, transformace povodňové vlny, protipovodňové opatření, ArcGIS [1]
   Nihošovický stream, Nihošovice, Úlehle, Jetišov, rainfall-runoff situation, runoff, transformation of flood wave, flood protection, ArcGIS [1]
   project documentation,reconstruction,fishpond,emergency spillway,sediment removal [1]
   projektová dokumentace,rekonstrukce,rybník,bezpečnostní přeliv,odbahnění [1]
   Půda, pískovec, měření vlhkosti, měření potenciálu, historická budova [1]
   Půdní makropór,půdní matrice,infiltrace,preferenční proudění,neutronová radiografie [1]
   půdní sediment [1]
   půdní vzduch, tlak půdního vzduchu, tenzometr [1]
   Radioactive waste,SÚRAO – Radioactive waste repository authority,Radioactive waste repository,Waste package,Reconstruction [1]
   Radioaktivní odpad,SÚRAO – Správa úložišť radioaktivních odpadů,Úložiště radioaktivních odpadů,Obalový soubor,Rekonstrukce [1]
   Rain garden,stormwater management,non-destructive imaging methods [1]
   rainfall simulator [1]
   Rainfall, design rainfall, flow, peak flow, catchment, model [1]
   reservoir, levee,sluice, spillway,transformation of flood event,valve [1]
   retenční čára půdní vlhkosti [1]
   revitalizace,mokřady,obnova říčních ekosystémů,migrační průchodnost,úpravy toků [1]
   Revitalizace,park,rekreace,sport,hřiště,vodohospodářská úprava,spádové objekty [1]
   Revitalizace,vodní tok Musík,rybník Musík,studie odtokových poměrů,příčný profil,návrhový průtok,transformační funkce,směrové vedení,opevnění,tůň,niveleta dna,sediment,rozkolísanost průtokRevitalizace,rozkolísanost průtoků [1]
   Revitalization,park,recreation,sports,playground,water management measures,catchment objects,water construction objects [1]
   Revitalization,river called Musik,study of runoff conditions,cross section,design flow,transformation function,directional guidance,fortification,pool,bottom level,sediment,flow fluctuatioRevitalization,flow fluctuation [1]