Novinky

Department of Irrigation, Drainage and Landscape Engineering

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Analýza plošného zastoupení vegetace na zemědělském pozemku s využítím družicových dat a dat RPAS 

  Autor: Tomáš Najman; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: David Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Práce se zabývá využitelností družicových a RPAS dat v oblasti stanovení prostorové distribuce pokryvnosti vegetace. Za tímto účelem byly nad zemědělským pozemkem osetým řepkou ozimou provedeny dva nálety (podzimní a jarní) ...
 • Posouzení změn využití území v povodí VN Vrchlice a jejich vlivu na retenci srážek 

  Autor: Julie Winterová; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Dostál Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Bakalářská práce sleduje vývoj využití území a průměrných hodnot CN v povodí nádrže Vrchlice od 19. století do současnosti. Práce pojednává o možnostech využití historických mapových podkladů k získání mapy land-use v daném ...
 • Zrnitostní složení rýhové eroze 

  Autor: Romana Kubínová; Vedoucí práce: Kavka Petr; Oponent práce: Žížala Daniel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Obsahem této diplomové práce je stanovení a porovnání zrnitostního složení půdního sedimentu získaného z odtoku během zadešťování venkovních i laboratorních experimentálních ploch dešťovým simulátorem. V rámci práce byly ...
 • Studie revitalizace Rožanského potoka 

  Autor: František Novotný; Vedoucí práce: Koudelka Petr; Oponent práce: David Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá revitalizací Rožanského potoka v zátopě plánované suché nádrže u obce Království v délce zhruba 300 m. Cílem je zpracování revitalizace toku, s ohledem na dané podmínky a omezení území. V ...
 • Studie výstavby nádrže u obce Aydarly v Kazachstánu 

  Autor: Anastassiya Bukharina; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Černochová Kateřina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Předmětem této bakalářské práce je studie výstavby vodní nádrže na řece Kokterek v obci Aydarly v Kazachstáně. Tato nádrž je určena především pro plnění závlahových potřeb hospodářství společnosti TOO Žarkent Frukt zaměřeného ...
 • Teplotní režim zkušebních ploch zelených střech 

  Autor: Marek Petreje; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Klečka Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato bakalářská práce se věnuje problematice teplotního režimu experimentálních zelených střech na budově Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) v Buštěhradě. V rámci teoretické části byla zpracována ...
 • Odtok z experimentálních ploch extenzivních zelených střech 

  Autor: Markéta Frídová; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Sobotková Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Bakalářská práce se zabývá analýzou a zhodnocením srážkoodtokových vlastností na čtyřech experimentálních zkušebních plochách umístěných na střeše Univerzitního centra energeticky efektivních budov v Buštěhradu. Zkušební ...
 • Návrh zkušebních ploch pro výzkum souvrství intenzivních zelených střech 

  Autor: Tereza Zemanová; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Trakal Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato práce se zabývá tématikou souvrství intenzivních zelených střech a je rozdělena na rešeršní, teoretickou, laboratorní a projekční část. Rešeršní část diplomové práce je zpracovaná na téma zelené střechy se zaměřením ...
 • Studie výstavby malé vodní nádrže v lokalitě Za tratí u Bílého Kostela nad Nisou 

  Autor: Klára Vejvalková; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Křovák František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato bakalářská práce je dle zadání zpracována formou studie. Jedná se o výstavbu malé vodní nádrže či tůně. V práci se zabývám návrhem a posouzením možných variant řešení. Varianty jsou zpracovány jako kombinace dvou ...
 • Fotogrammetrické vyhodnocení kapkové eroze 

  Autor: Michal Vrána; Vedoucí práce: Krása Josef; Oponent práce: Zumr David
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá vyhodnocováním kapkové eroze na třech odlišných půdách na čtyřech měřících stanovištích v Rakousku a České republice. Půdní vzorky byly vystaveny přirozeným srážkám. Na každém měřícím ...
 • Posouzení možnosti zvýšení transformace povodňové vlny kaskádou rybníků v Dolním Dobřejově 

  Autor: Monika Smrčinová; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Dočkal Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Tato bakalářská práce se zabývá možností zvýšení transformace povodňové vlny kaskádou rybníků. Nejdříve je provedeno posouzení transformace vlny na nejníže položeném rybníku, který je jako jediný aktuálně průtočný. Následně ...
 • Studie rekonstrukce malých vodních nádrží v Týnci nad Labem 

  Autor: Anna Tceliapina; Vedoucí práce: David Václav; Oponent práce: Koudelka Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
  Předmětem této bakalářské práce je rekonstrukce soustavy tvořené třemi rybníky ve městě Týnec nad Labem. Práce má formu studie a skládá se ze tří částí. První z nich se zabývá obecnou problematikou rybníků. V druhé časti ...
 • Návrh kompostárny města Králíky 

  Autor: Jílková Markéta; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Dědič Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Tato práce v úvodu pojednává o stávající legislativě se zaměřením na nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a dále zmíní společenské i politické tendence nakládání s těmito odpady. Také popíše základní charakteristiku ...
 • Využívání dešťové vody pro automatické závlahové systémy 

  Autor: Adensamová Šárka; Vedoucí práce: Schwarzová Pavla; Oponent práce: Hanzík Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Teoretická část diplomové práce obsahuje rešerši přístupů k navrhování objemů akumulačních nádrží na dešťovou vodu pro využití v závlahových systémech. Shrnuje známé postupy výpočtu dle technických norem a dalších zdrojů. ...
 • Vodohospodářká opatření povodí Hajného potoka 

  Autor: Bauer Petr; Vedoucí práce: Vokurka Adam; Oponent práce: Křovák František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Předmětem této diplomové práce je koncepční vodohospodářské řešení na území o rozloze asi 2,5 ha nacházejícím se v Národním parku Šumava, v okresu Prachatice. Cílem je náprava nevhodných technických opatření provedených ...
 • Ovesenský potok - studie VH opatření 

  Autor: Všetečka Jan; Vedoucí práce: Vokurka Adam; Oponent práce: Křovák František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Předmětem této bakalářské práce je studie vodohospodářských opatření pro Ovesenský potok, nalezení a vypracování koncepčních opatření na korytě vodního toku nad zaústěním do zatrubněného úseku. Za tímto účelem bude proveden ...
 • Příprava technického zadání rekonstrukce ÚRAO Richard Litoměřice 

  Autor: Joštová Adéla; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Hladová Renata
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-06)
  Hlavním tématem práce je příprava rekonstrukce úložiště radioaktivního odpadu Richard v Litoměřicích, a to zejména druhé etapy této rekonstrukce, ve spolupráci se Správou úložišť radioaktivních odpadů. Výsledkem práce je ...
 • Studie biodegradačního zařízení pro kontaminované stavební odpady 

  Autor: Funkeová Veronika; Vedoucí práce: Dočkal Martin; Oponent práce: Blažková Martina
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
  Tato diplomová práce pojednává o dekontaminačním zařízení, na kterém budou sanovány nebezpečné odpady biodegradací. Pozornost je zde soustředěna na stavební odpady dle Katalogu odpadů. Tato sanační metoda na základě ...
 • Návrh sportovně rekreačního areálu-Tismenické údolí, Tábor 

  Autor: Pánová Lucie; Vedoucí práce: Vokurka Adam; Oponent práce: Jirkovský Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  V diplomové práci jsem se zaměřila na možnost revitalizace nevyužívané rokle v centru města Tábor za účelem vytvoření sportovně rekreačního areálu v lesoparku. Součástí revitalizace je návrh vodohospodářských úprav na ...
 • Revitalizace Klenečského potoka 

  Autor: Hevák Zdeněk; Vedoucí práce: Vokurka Adam; Oponent práce: Nevšímalová Kristýna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
  Cílem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení revitalizace Klenečského potoka v přírodní rezervaci Postřekovské rybníky. V rámci práce je navrženo nové, přírodě blízké koryto Klenečského ...

Zobrazit další