Now showing items 47-66 of 100

  • Obnova zaniklého rybníka na Kotelickém potoce 

   Author: Dan Vrba; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Pána Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Předmětem diplomové práce je návrh obnovy zaniklého rybníka na Kotelickém potoce v Ústeckém kraji, a také zhodnocení jeho současného stavu. Dalším cílem práce je zjistit původní vlastníky rybníka a dohledat dobu jeho zániku. ...
  • Optimalizace operativního řízení VD Kutřín při povodních 

   Author: Jan Hřebřina; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Petr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Nádrž Kutřín je koncepčně řešena jako suchá retenční nádrž v povodí řeky Krounky. Níže po toku Krounky se nachází soutok s řekou Novohradkou a pod soutokem se v záplavovém území řeky Novohradky nachází první ohrožené město ...
  • Optimalizace parametrů axiálního turbínového soustrojí 

   Author: David Karbulka; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Kantor Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   V této diplomové práci byl vytvořen program v prostředí MATLAB, který zpracovává turbínové charakteristiky. Program nejdříve vytvoří univerzální charakteristiku turbíny, kterou následně přepočte na provozní charakteristiku ...
  • Optimalizace provozního režimu plavebních komor Vnorovy I a Vnorovy II 

   Author: Veronika Moravová; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Trnka Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Předmětem diplomové práce je posouzení možnosti návrhu úsporných nádrží na plavebních komorách s malým spádem. Řešené plavební komory Vnorovy I a Vnorovy II se nachází na Baťově kanálu. Práce se dále zabývá posouzením ...
  • Ověření hydraulické funkce sdruženého objektu malých vodních nádrží a suchých nádrží na fyzikálním modelu 

   Author: Veronika Táboříková; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Balvín Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Funkční objekty malých vodních nádrží nebo suchých nádrží jsou v současnosti řešeny i formou sdruženého objektu. Funkční objekt kombinuje alespoň dvě odlišná funkční zařízení, nejčastěji bezpečnostní přeliv a výpustné ...
  • Oživení veřejného prostoru před budovou Fakulty stavební, ČVUT v Praze pomocí vodních prvků. 

   Author: Lucie Norková; Supervisor: Králík Martin; Opponent: Vokurka Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Tato diplomová práce řeší využití veřejného prostoru před budovou fakulty Stavební ČVUT v Praze vodními prvky a to v několika varintách. Důraz je kladen na vzdělávací funkci, estetičnost, ale především na technické provedení ...
  • Poklopová vrata s plovákem 

   Author: Knapp Petr; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-25)
  • Posouzení bezpečnosti při povodních a návrh nápravných opatření pro vybrané malé vodní nádrže v okolí Přerova a Hranic 

   Author: Konečný Tomáš; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Krejčí Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato práce řeší posouzení bezpečnosti malých vodních nádrží Šišma a Hluzov za povodní. Skladba a obsah posudku pro každé toto vodní dílo jsou definovány ČSN 75 2935. Na začátku je uveden popis vodního díla a jeho povodí. ...
  • Posouzení bezpečnosti vodních nádrží v povodí Vltavy na extrémní srážku 

   Author: Vojáčková Jiřina; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Posouzení funkce balvanitého skluzu v Karlových Varech 

   Author: Galatík Prokop; Supervisor: Kučerová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Posouzení ovlivnění limnigrafu Soutice a Nesmeřice na Želivce při povodních 

   Author: Horejšová Tereza; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Havlík Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Cílem této diplomové práce je posouzení míry ovlivnění limnigrafů Soutice a Nesměřice pod VD Švihov na vodním toku Želivka při povodňovém režimu. Měrný profil Soutice je hlásným profilem kategorie A, Hlásné a předpovědní ...
  • Posouzení protipovodňové ochrany Rokycan pomocí 2D modelu 

   Author: Šepeľák Ján; Supervisor: Valenta Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Potenciál pro výstavbu přečerpávacích vodních elektráren v ČR 

   Author: Rechtik Václav; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Problematika návrhu drátokamenných konstrukcí ve vodním hospodářství 

   Author: Kuk Richard; Supervisor: Brouček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Průsaková a deformační analýza hráze SN Staré Město pod Landštejnem 

   Author: Jan Štícha; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Krejčí Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   V práci jsou řešeny průsakové a stabilitní poměry SN Staré Město pod Landštejnem za podmínek převedení SN na vodní dílo s trvalým vodohospodářským provozem. Analýza byla provedena numerickým modelováním za užití metody ...
  • Přestavba suché ochranné nádrže Staré Město pod Landštejnem na nádrž s trvalým vodohospodářským provozem 

   Author: Hladík Martin; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Krejčí Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Cílem této diplomové práce je zjištění možností využití stávající suché ochranné nádrže Staré Město pod Landštejnem. Nejprve je analyzován současný stav a kapacity vodního díla. Dále jsou zjištěna potřebná vstupní data ...
  • Rekonstrukce pevného jezu na Litavce v Lochovicích a studie MVE 

   Author: Prokš Jiří; Supervisor: Kučerová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Revitalizace Hnojnického potoka v obci Hnojnice 

   Author: Zahrádka Petr; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Revitalizace Očihoveckého potoka 

   Author: Kovač Jan; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Revitalizace Stružnického potoka 

   Author: Kopecká Petra; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)