Now showing items 79-98 of 100

  • Technické a vodohospodářské posouzení MVN Javornice a návrh nápravných opatření 

   Author: Tomanová Nela; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Křivka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Předmětem této práce je technické a vodohospodářské posouzení malé vodní nádrže Javornice na Rychnovsku. Součástí práce je obecné pojednání o nádržích a charakteristika a druhy jednotlivých objektů na malých vodních nádržích, ...
  • Úprava jezu Dráchov pro sportovní plavbu 

   Author: Václav Juránek; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Pechar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Zadáním této bakalářské práce je navrhnout variantní řešení za účelem zvýšení bezpečnosti turistické plavby a zlepšení migrační prostupnosti pro vodní živočichy na jezu v obci Dráchov, který spadá pod majetek České republiky ...
  • Vliv nové MVE na provozní režim plavebního stupně Hněvkovice 

   Author: Mikolášková Kateřina; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vodohospodářské řešení posílení retenční funkce nádrže Neškaredice 

   Author: Mühlhanslová Tereza; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vodohospodářské řešení retenční funkce poldru Kutřín 

   Author: Šindlar Prokop; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Fejfarová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato práce je zaměřena na vodohospodářské řešení funkce suchého poldru Kutřín a jeho protipovodňového účinku na vodních tocích Krounky a Novohradky. Vodní dílo bylo navrženo tak, aby byly splněny požadavky retenční funkce ...
  • Vodohospodářské řešení retenční funkce soustavy nádrží Jahodnice a Štěpanice 

   Author: Klimčáková Michaela; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vodohospodářské řešení výhledové vodní nádrže Borovnice na Svratce 

   Author: Melichar Jonáš; Supervisor: Fošumpaur Pavel; Opponent: Kříž Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem této práce je posoudit efekt zapojení výhledové vodní nádrže Borovnice do soustavy se stávající nádrží Vír I z hlediska zásobování vodou. Zhodnoceno je také zvýšení protipovodňové ochrany území mezi nádržemi. Pro ...
  • Využitá BIM pro malé vodní elektrárny 

   Author: Petr Šimánek; Supervisor: Nowak Petr; Opponent: Matějka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá informačním modelováním, tedy BIM a jeho možném využití při projektování a správě malých vodních elektráren a dalších hydrotechnických konstrukcích. Součástí práce je představení dnešních ...
  • Využití archimédova šroubu jako vodní turbiny 

   Author: Teplý Libor; Supervisor: Nowak Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití obnovitelných zdrojů v systému PVE 

   Author: Sehnal Pavel; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití retenčních objemů pro protipovodňovou ochranu Tiché Orlice 

   Author: Přemysl Janda; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Petr Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout poldr v lokalitě Letohrad-Jankovice. Teoretická část popisuje povodí Tiché Orlice, historické povodně, druhy protipovodňových opatření, základy návrhu poldru a suchých nádrží a ...
  • Zabezpečení vodního díla Slapy před účinky velkých vod 

   Author: Procházka Tomáš; Supervisor: Satrapa Ladislav; Opponent: Pechar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením bezpečnosti vodního díla Slapy při povodňových manipulacích po výstavbě nového bezpečnostního přelivu na vodním díle Orlík. Jelikož nejsou k dispozici aktuální hydrologické podklady ...
  • Zajištění bezpečnosti Bolešského rybníka při povodních 

   Author: Vojtěch Topinka; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Pechar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout formou studie proveditelnosti variantní řešení bezpečnostního přelivu Bolešského rybníka v okrese Český Krumlov, v majetku Povodí Vltavy, státní podnik. V práci je popsán současný ...
  • Zajištění bezpečnosti MVN Finklův rybník 

   Author: Marie Kozáková; Supervisor: Brouček Miroslav; Opponent: Svejkovský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout formou studie proveditelnosti variantní řešení bezpečnostního přelivu Finklova rybníku v okrese Louny, v majetku Povodí Ohře, státní podnik. V práci je popsán současný stav funkčních ...
  • Zhodnocení metod transformace povodňové vlny v nádrži 

   Author: Adámková Eliška; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zhodnocení odtokových situací na povodí Botiče 

   Author: Kratina Tomáš; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Zhodnocení vodohospodářských funkcí a nebezpečí v povodí Mrliny 

   Author: Burian Vladimír; Supervisor: Satrapa Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zlepšení energetického využití jezového stupně Klecany 

   Author: Lukeš Michael; Supervisor: Nowak Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Změna srážko-odtokových poměrů v urbanizovaném území - Roztoky Žalov 

   Author: Kašpar Tomáš; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Zpracování studie plavební komory ve 3D pro informační model 

   Author: Jan Sklenář; Supervisor: Králík Martin; Opponent: Boříková Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Výsledkem této práce je zpracovaná studie dlouhé plavební komory na Hořínském kanále a její 3D model v programu Revit. V úvodu práce je popisován současný stav a důvody proč by měla stavba vzniknout a možné varianty umístění ...