Now showing items 1-2 of 1

    Hydraulika otevřených koryt,jednorozměrné a dvourozměrné matematické modelování proudění vody,HEC-RAS River Analysis System,neustálené proudění,rozdělovací objekt,vodní nádrž,Manningův součinitel drsnosti (1)
    River hydraulics,one-dimensional and two-dimensional mathematical modeling of water flow,HEC-RAS River Analysis System,unsteady flow,water divider,reservoir,Manning´s roughness coefficient (1)