Now showing items 85-104 of 109

   Subject
   Temperature gradient,atmospheric stability,air temperature and humidity,atmospheric boundary layer,wind roses,water vapor flux [1]
   Teplotní gradient,stabilita atmosféry,teplota a vlhkost vzduchu,mezní vrstva,větrné růžice,přízemní vrstva atmosféry,toky vodní páry [1]
   teplotní stratifikace vodních nádrží,klimatická změna,vliv změny klimatu,emisní scénáře,projekce změny klimatu v regionálním měřítku,vodárenské nádrže Souš a Josefův důl v Jizerských horách [1]
   tipping bucket raingauge, rainfall intensity, leaf wetness sensor, rainfall duration, laser precipitation monitor, urban hydrology [1]
   Transport sedimentu, analýza nejistot, dopravní koncentrace [1]
   Transport sedimentu,dvousložková směs,analýza videozáznamu,pórovitost [1]
   Ultrasonic velocity profiling,proudění odpadní vody,rychlostní profily,Reynoldsovo napětí,měření v terénu [1]
   Ultrasonic velocity profiling,sewer flow,velocity profiles,Reynolds shear stress,in-situ measurement [1]
   uncertainty,runoff modelling,urban hydrology,rainfall data,Bayesian inference [1]
   unsteady flow [1]
   urban climate,thermal islands,cool roofs [1]
   úprava toku,hydraulika,revitalizace,prahy [1]
   Vír [1]
   Vodní paprsek,řada vodních paprsků,vodní tryska,vícenásobné turbulentní paprsky,volná smyková turbulence,stěnová turbulence,mezní vrstvy turbulence,výpočetní dynamika tekutin (CFD),metoda RANS a DES,osově symetrické paprsky,kruhové paprsky,k-epsilon Standard,k-omega SST,DES (k-omega SST) [1]
   vodní tok,úprava toku,přírodě blízké,zkapacitnění toku [1]
   Vortex [1]
   Vtok [1]
   Výtok [1]
   waste-water quality,transformation processes,transportation processes,quality probe SQUID [1]
   Water jet,row of water jets,water noozle,multiple turbulent jets,free shear flows,wall-bounded flow,boundary layer,computational fluid dynamics (CFD),methods RANS and DES,axisymmetric jets,circular jets,k-epsilon Standard,k-omega SST,DES (k-omega SST) [1]