Now showing items 27-46 of 76

   Subject
   intercepce, intercepční ztráta, nasycená intercepční kapacita, hodnota volného propadu, model intercepce, smrk ztepilý [1]
   jez,rekonstrukce,skluzová konstrukce,úprava koryta,povodňový průtok [1]
   Key words: atmospheric deposition of nitrogen,meteorological factors,Canopy budget model,possibilities of mathematical modeling of nitrogen depositio [1]
   Klíčová slova: atmosférická depozice dusíku,meteorologické faktory,Canopy budget model,možnosti matematického modelování depozice dusíku [1]
   Kruhový propustek, místní ztráta na vtoku do propustku, zúžená hloubka, matematické modelování, CFD, Ansys CFX. [1]
   kvalita odpadovej vody,transformačné procesy,transportné procesy,kvalitatívna sonda SQUID [1]
   Lake Thermal Stratification,Climate Change,Climate Change Impact,Emission Scenarios,Projections of Regional Climate Change,Drinking Water Reservoirs Josefův Důl and Souš in Jizera Mountains [1]
   městské klima,tepelné ostrovy,chladné střechy [1]
   Modeling of turbulent flow, Round jet, Axisymmetric jet, Free shear flow [1]
   Modelování turbulentního proudění, kruhový paprsek,osově symetrický paprsek, volná smyková turbulence [1]
   nejistoty,srážko-odtokové modelování,hydrologie městských povodí,srážková data,bayesovská inference [1]
   nenewtonský proudění,dvouvrstvý model,proudění hrubozrnné směsi [1]
   non-Newtonian flow,two-layer model,coarse slurry flow [1]
   Open-channel hydraulice,flood plain,2D model,HEC-RAS,Manning´s roughness coefficient,DMR 5G [1]
   Open-channel hydraulics, two-dimensional mathematical modelling of water flow, FESWMS, Flo2DH, water divider [1]
   povodně, protipovodňová opatření, ochranná hráz, Staré Ouholice [1]
   propustek, hydraulika propustků, vtok, geometrie vtoku, volná hladina, tlakové proudění, místní ztráta, zúžená hloubka, součinitel, vír, kapacita, fyzikální modelování, zahlcení vtoku [1]
   propustky, ztráta na výtoku z propustku, ztráta náhlým rozšířením, Bordova ztráta, součinitel místní ztráty na výtoku, fyzikální modelování [1]
   proudění vzduchu,rychlost a směr větru,logaritmický profil větru,drsnostní výška,třecí rychlost,přízemní vrstva atmosféry [1]
   Proudění,jednorozměrný model,kapacita koryta,Červený potok,průtok,záplavové čáry,program HEC-RAS,ochranné hrázky [1]