Now showing items 50-69 of 75

  • Stabilitní analýza sypané kamenité hráze 

   Author: Pavol Časnocha; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Dadejík Mojmír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Vodní díla, mezi které patří také nádrže a přehrady, jsou jedny z nejvýznamnějších inženýrských staveb. Tyto stavby byly budovány již nejstaršími civilizacemi, a to primárně pro potřeby zavlažování. V průběhu vývoje lidské ...
  • Stanovení charakteristik odpadů z rudních provozů 

   Author: Bartoň Marek; Supervisor: Valenta Jan; Opponent: Havlice Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato diplomová práce se věnuje stanovení parametrů odpadních materiálů ze zpracování měděné rudy na odkališti lomu Erdenet v Mongolsku. V rámci diplomové práce bylo provedeno několik laboratorních zkoušek. Deformační ...
  • Stanovení stlačitelnosti a smykových parametrů písčitých zemin laboratorními zkouškami 

   Author: Víta Roman; Supervisor: Valenta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Stanovení vlivu realizace průzkumné štoly na okolní horninové prostředí a podzemní dílo 

   Author: Marek Podzemský; Supervisor: Butovič Alexandr; Opponent: Němeček Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se bude zabývat problematikou realizace průzkumných štol z hlediska několika úhlů pohledu. Bude provedena podrobná rešerše přístupu k problematice v ČR a zahraničí, ekonomické zhodnocení provádění průzkumné ...
  • Statická a ekonomická analýza vlivu uspořádání výstuže primárního ostění tunelu při NRTM 

   Author: Urban Jiří; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Statická analýza tunelu Homolka při ražbě plnoprofilovým štítem 

   Author: Hasík Otakar; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Statické řešení primárního ostění tunelu Radejčín 

   Author: Fof Vítězslav; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Statické řešení tunelového rozpletu na lince I.D pražského metra 

   Author: Vojtěch Anderle; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Urbánek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Cílem této diplomové práce je využít dat získaných během doplňkového geologického průzkumu pro stavbu metra I. D k návrhu primárního ostění tunelového rozpletu, jež bude širší součástí stanice metra Pankrác D. Tunelový ...
  • Statické řešení tunelu pro strojovnu hlavního větrání prodloužené linky A pražského metra 

   Author: Hýblerová Barbora; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Studie o užití optických snímačů pro sledování deformací 

   Author: Hafezi Alban; Supervisor: Záleský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Studie přenosu zatížení mezi horninovým masivem a sekundárním ostěním NRTM tunelů s přihlédnutím k vlivu primárního ostění 

   Author: Trunda Vlastislav; Supervisor: Hilar Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Studie využitelnosti MSEW 3.0 

   Author: Čiháková Tereza; Supervisor: Jettmar Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Užití optovláknových snímačů ke sledování deformací v geotechnice 

   Author: Vopička Michal; Supervisor: Záleský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Vliv součinitele exkavace na vnitřní síly primárního ostění 

   Author: Zákopčan Vladimír; Supervisor: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Vliv vstupních parametrů na numerický model Kolektoru Hlávkův most 

   Author: Kateřina Kratochvílová; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Ráček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Cílem diplomové práce bylo podrobit numerický model vybraného řezu kolektou Hlávkův most pravděpodobností analýze za použití metody latinských hyperkrychlí. V první části byla představena samotná metoda latinských hyperkrychlí, ...
  • Využití BIM modelování v geotechnice 

   Author: Anežka Brejchová; Supervisor: Ježek Jan; Opponent: Beneš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se zabývá implementací BIM metody do praktické geotechnické úlohy, a to konkrétně do návrhu hlubinného založení požární stanice Hlavenec. Specifikum geotechnického oboru je interakce stavby s geologickým ...
  • Využití geotermální energie u inženýrských staveb 

   Author: Sehnalová Pavlína; Supervisor: Jirásko Daniel; Opponent: Pátek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Cílem této práce je vytvořit souhrn poznatků o energetických konstrukcích, též zná-mých pod pojmem termo-aktivní konstrukce. Práce popisuje typy energetických konstrukcí, jejich vývoj a technologii výstavby. Pozornost je ...
  • Využití vláknobetonu pro primární ostění tunelu Považský Chlmec 

   Author: Baláž Martin; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Růžička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Obsahem této diplomové práce je posouzení možnosti využití stříkaného vláknobetonu pro primární ostění dálničního tunelu Považský Chlmec a porovnání alternativního návrhu s realizovaným standardním řešením. Součástí práce ...
  • Vývoj způsobu výstavby trojlodních stanic pražského metra a numerické řešení ražby trojlodní stanice prováděné NRTM 

   Author: Mikolášek Jakub; Supervisor: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Vzorkování, uchovávánía zkoušení čerstvé cementové injekční směsi 

   Author: Kroy Adam; Supervisor: Kos Jan; Opponent: Kubeš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Tato diplomová práce se zabývá vzorkováním, uchováváním a zkoušením čerstvé cementové injekční směsi. Hlavním cílem práce je ukázat vliv sedimentace cementového pojiva směsi, uložené za různých podmínek, na pevnost v prostém ...