Now showing items 1-12 of 12

  • Administrativní budova z CLT panelů 

   Author: Maršíčková Karolína; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato bakalářská práce se skládá ze tří svazků. První svazek obsahuje výkresovou dokumentaci, která byla použita jako podklad bakalářské práce a úvodní dokumenty. Ve druhé části je řešeno částečné požárně bezpečnostní řešení ...
  • Dřevěná konstrukce nadstavby nízkopodlažního bytového domu 

   Author: Čunát Jiří; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce je zaměřena na řešení dřevěné konstrukce nadstavby. V první části popisuji použití dřeva v konstrukcích a základní charakteristiku systému dřevostaveb Two by four. Ve druhé části se zabývám zatížením ...
  • Dřevěná oblouková konstrukce zastřešení sportovní haly 

   Author: Koubková Kateřina; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Kuklíková Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Cílem bakalářské práce je návrh hlavních nosných prvků a vybraných detailů zastřešení dřevěné obloukové sportovní haly. Půdorysné rozměry haly jsou 24 x 42 m, příčné obloukové vazby jsou od sebe vzdáleny 6 m a výška haly ...
  • Dřevěná vyhlídková věž 

   Author: Frčková Hana; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Cílem této bakalářské práce je nahlédnout hlouběji do problematiky konstrukčního návrhu dřevěných vyhlídkových věží po teoretické i praktické stránce. Praktická stránka spočívá ve statickém návrhu nosné konstrukce dřevěné ...
  • Dřevobetonové spřažené stropy 

   Author: Březina Martin; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Blesák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Obsahem této bakalářské práce je rozbor a shrnutí problematiky dřevobetonových stropních konstrukcí se zaměřením na vlastnosti a možnosti spřažení. Podrobněji se práce zabývá vývojem dřevobetonového spřažení, principem ...
  • Hybridní lehká dřevěná konstrukce rekreační chaty 

   Author: Knězů Josef; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem této práce je návrh lehké hybridní konstrukce rekreační chaty s vysutým štítem nad vodní hladinu jezera. Důraz je kladen na tvorbu výpočtového modelu konstrukce v programu SCIA Engineer, se zohledněním charakteru, ...
  • Návrh dřevěné konstrukce administrativní budovy z panelových prvků 

   Author: Vopatová Kristýna; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem bakalářské práce je návrh administrativní budovy z dřevěných panelů a posouzení konstrukcí za běžné teploty a za požární situace. Posouzení konstrukce je provedeno v souladu s platnými normami ČSN EN. Pro určení ...
  • Posouzení stávající konstrukce krovu a návrh úprav 

   Author: Janíček Petr; Supervisor: Mikeš Karel; Opponent: Blesák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení dřevěné střešní konstrukce krovu. V první části jsou popisovány typy střech a různé historické konstrukce krovů. Poté v praktické části je řešeno zatížení, které působí na ...
  • Požární návrh ocelové konstrukce výstavní části autosalonu 

   Author: Kučera Jaroslav; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Blesák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce se zabývá výstavní částí autosalonu a je rozdělena na dvě části. V první části je proveden návrh a posouzení ocelových prvků za běžné teploty. Jedná se o nosnou část střešního pláště, vaznici, prolamovaný ...
  • Požární návrh vybraných prvků konstrukce administrativní budovy 

   Author: Janatová Kristýna; Supervisor: Cábová Kamila; Opponent: Blesák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Předmětem bakalářské práce je posouzení vybraných ocelových prvků konstrukce z hlediska požární odolnosti. Práce se skládá celkem ze tří částí. První částí je koncept požárně bezpečnostního řešení stavby (administrativní ...
  • Sportovní hala v Řepích 

   Author: Hruška Václav; Supervisor: Sokol Zdeněk; Opponent: Blesák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tématem mé bakalářské práce je návrh a posouzení statiky nosné dřevěné střešní konstrukce a také požárně bezpečnostní řešení sportovní haly. Práce je rozdělena do tří svazků. První svazek je úvodní dokument, druhý svazek ...
  • Těžký skelet dřevostavby se spřaženými dřevobetonovými stropy 

   Author: Jurečka Jiří; Supervisor: Blesák Lukáš; Opponent: Cábová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předkládaná bakalářská práce se věnuje spřažené dřevobetonové stropní konstrukci, která je součástí dřevostavby s těžkým skeletovým systémem. Řešený objekt se řadí do skupiny budov občanské vybavenosti a jedná se o mateřskou ...