Now showing items 21-40 of 355

  • Analýza požární odolnosti keramobetonových překladů 

   Author: Alžběta Gaudynová; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Jedním z důležitých požadavků, které je potřeba zohlednit při návrhu konstrukcí, je požární odolnost. Požární odolnost keramobetonových prvků se ve většině případů určuje pomocí požárního experimentu, protože výpočetní ...
  • Analýza požární odolnosti prvků z vysokohodnotných betonů 

   Author: Kasa Jan; Supervisor: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-25)
  • Analýza průhybů železobetonových desek 

   Author: Vaněček Ondřej; Supervisor: Procházka Jaroslav; Opponent: Šmejkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Závěrečná práce se soustředí analýzu výpočtu průhybu železobetonových desek popsané podle ČSN EN 1992-1-1 kapitoly 7.4.3. a jejího následného upřesnění pomocí dalších metodik výpočtu, při zachování podobných výpočetních ...
  • Analýza průhybů železobetonových prvků s využitím pokročilých numerických metod 

   Author: Nedomová Karolina; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Sura Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Diplomová práce se věnuje problematice deformací železobetonového nosníku oboustranně vyztuženého obdélníkového průřezu. Hlavním cílem této práce je popsat problematiku deformací na železobetonovém nosníku oslabeném trhlinami ...
  • Analýza sálavého toku při požáru hořlavých kapalin 

   Author: Tomáš Bůžek; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Král Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Diplomová práce se zaobírá analýzou sálavého toku při požáru hořlavých kapalin. Cílem práce je analýza řešení sálavého toku. V teoretické části je popsáno všeobecné řešení sálavého toku v zahraničí a popis řešení sálavého ...
  • Analýza skutečného únavového zatížení silničního mostu 

   Author: Mourek Jan; Supervisor: Drahorád Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza spojitých nosníků s přihlédnutím k plastickému chování materiálů 

   Author: Marek Ondřej; Supervisor: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza tuhosti betonového železničního mostu vystaveného cyklickému zatížení 

   Author: Stachová Petra; Supervisor: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Analýza účinku smršťování a dotvarování betonu na chování masivních základových desek 

   Author: Smutková Mariana; Supervisor: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Analýza vlivu náhlé změny průřezu na napjatost krouceného železobetonového prvku 

   Author: Jan Kubát; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Červenka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-01)
   Železobetonové konstrukční prvky jsou nejčastěji namáhány ohybem a smykem, případně normálovou silou. Proto byla historicky věnována těmto typům namáhání největší pozornost a bylo dosaženo vysoké míry poznání chování takto ...
  • Analýza vlivu předchozího poškození betonu na požární odolnost železobetonových konstrukcí 

   Author: Daniela Benáková; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Kloida Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Předmětem této práce je kombinace účinku mrazu a požáru na betonové konstrukce. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsána jednotlivá zatížení samostatně, experimenty pro analýzu ...
  • Analýza vlivu velikosti kameniva na tlakovou pevnost HPC 

   Author: Ort Jiří; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Vrzal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem diplomové práce je co nejlépe definovat podstatu vysokohodnotného betonu, popsat jednotlivé složky vysokohodnotného betonu a jejich vliv na vlastnosti čerstvého i ztvrdlého betonu. A na základě teoretických znalostí ...
  • Analýza vlivu vybraných přísad na vlastnosti čerstvého betonu 

   Author: Kryštov Martin; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Bouška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tématem této diplomové práce je stručný přehled druhů přísad do betonu a analýza vlivu vybraných přísad na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Cílem práce je vyhodnotit jednotlivé vlivy přísad, jako je doba zpracovatelnosti ...
  • Analýza vstupních parametrů pro numerické simulace požáru 

   Author: Šárka Košťálová; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Diplomová práce se zabývá analýzou vstupních parametrů pro numerické simulace požáru. V teoretické části práce je popsáno, jak je požár v uzavřeném prostoru definován, vlivy, které požár ovlivňují, a jejich způsob působení ...
  • Analýza vybraných nosných prvků bytového objektu 

   Author: Lukovnikov Gleb; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Nejedlý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tématem této práce je statická část návrhu polyfunkčního bytového domu Ostravská brána. Cílem práce je předběžný návrh nosných prvků objektu, podrobný návrh stropní desky v okolí vykonzolované části objektu jednoho podlaží, ...
  • Analýza vybraných nosných prvků objektu školy 

   Author: Müller Petr; Supervisor: Hanzlová Hana; Opponent: Sochůrek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Cílem této práce je předběžný statický návrh nosných konstrukcí objektu školy. Návrh se týká všech železobetonových prvků, dále ocelové konstrukce světlíku a základových konstrukcí. Výsledkem tohoto návrhu jsou schémata ...
  • Analýza vyztužování nosníků s ozubem 

   Author: Rymeš Jiří; Supervisor: Štemberk Petr; Opponent: Kulhavý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-23)
   Technologie prefabrikovaných železobetonových konstrukcí nachází svoje uplatnění při výstavbě občanských i dopravních staveb. Jedním z typických detailů pro tento druh výstavby je uložení nosníku na krátkou konzolu pomocí ...
  • Analýza zónových modelů požáru a jejich aplikace při posuzování požární odolnosti konstrukcí 

   Author: Nicole Svobodová; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Král Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Tato práce se zabývá porovnáním vybraných programů využívajících zónové modely požáru a jejich následnou aplikací při posuzování požární odolnosti železobetonových prvků. Je provedena analýza zónových modelů požáru pro pět ...
  • Aplikace různých modelů požáru pro posouzení požární odolnosti konstrukce 

   Author: Vladislava Svobodová; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Chmelík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-02)
   Tato diplomová práce je zaměřena na matematické modely požáru a také na to, jak velký vliv mají tyto modely požáru na výslednou požární odolnost konstrukcí. V první části této diplomové práce byla provedena analýza ...
  • Beton pro interiérové akustické aplikace 

   Author: Adéla Kapicová; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Šitych Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-01)
   Tato práce se zabývá zvukovou pohltivostí materiálů a průzkumem možnosti výroby zvukově pohltivých betonových panelů. První kapitola tvoří úvod vysvětlující význam dobrých akustických podmínek ve vnitřních prostorech budov. ...