Now showing items 1-10 of 10

  • Analytická studie porovnávající výsledné mechanické vlastnosti betonu vyrobeného v laboratorních a průmyslových podmínkách 

   Author: Eva Prokopová; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Števula Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce porovnává výsledné mechanické vlastnosti betonů vyrobených v laboratorních a průmyslových podmínkách. Práce je rozdělena na teoretickou a experimentální část. Teoretická část popisuje vlastnosti základních ...
  • Analýza soudržnosti chemické kotvy v cementových kompozitech 

   Author: Holíková Barbora; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá soudržností chemické kotvy. Cílem je zjistit, jaký vliv má použití drátkobetonu a množství použitých drátků na hloubku kotvení dodatečně vlepované výztuže, a porovnat výsledky s prostým betonem. Pro ...
  • Analýza vlivu způsobu hutnění čerstvého betonu na vlastnosti ztvrdlého betonu 

   Author: Fencl Adam; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na praktické měření a vyhodnocování toho, jak způsob hutnění čerstvé betonové směsi ovlivňuje vlastnosti, jako je objemová hmotnost, pevnost a stejnorodost ztvrdlého betonu. V rešeršní ...
  • Bytový dům Barrandov 

   Author: Rozmbach Mikuláš; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Fládr Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Bakalářská práce se zabývá projektem stavebně-konstrukční části Bytového domu Barrandov v lokalitě Praha - Hlubočepy. Objekt tvoří sedm nadzemních obytných pater se stěnovým konstrukčním systémem a dvě podzemní podlaží s ...
  • Koroze drátkobetonu 

   Author: Natálie Dejdarová; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Fládr Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Koroze drátkobetonu v nepříznivém prostředí je méně škodlivá ve srovnání s korozí železobetonu. Je často považována za méně významnou, nicméně existuje. Drátkobeton má vyšší pevnost v tahu než beton s ocelovými pruty. Pokud ...
  • Krystalizační přísady a odolnost betonu proti působení tlakové vody 

   Author: Kovář Jan; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Fládr Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na otestování vlivu krystalizační přísady do betonu. Jejím obsahem je přehled dostupných krystalizačních přísad, které jsou nabízeny na trhu, jejich charakteristiky a možnosti využití. ...
  • Porovnání mechanických vlastností cementu od různých dodavatelů 

   Author: Petr Hájek; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce má za úkol porovnat mechanické vlastnosti cementu mezi jejich dodavateli. Také se věnuje zjištění, proč v laboratorních podmínkách nebylo dosaženo tak vysokých pevností v tahu za ohybu, jaké deklarují ...
  • Úbytek záměsové vody v čerstvém betonu během dopravy na stavbu 

   Author: Hlavsa Zdeněk; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Fládr Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na odpařování vody z čerstvého betonu a problematiku vodního součinitele. V první části jsou uvedeny vlivy jednotlivých složek betonu na celkový obsah vody a hodnotu vodního součinitele. ...
  • Vliv pevnosti drátku na pracovní diagram drátkobetonu 

   Author: Pospíšil Michal; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-24)
   Tato práce je praktická a zabývá se drátkobetonem a použitelností drátků do drátkobetonu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem se snažil stroze, ale výstižně seznámit čtenáře se všemi ...
  • Vliv příměsí na rychlost nárůstu pevnosti 

   Author: El Aminová Barbora; Supervisor: Fládr Josef; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Bakalářská práce se zaměřuje na příměsi, které se mimo jiné používají do vysokohodnotných betonů. Nejprve se zabývá složkami, návrhem receptury a výrobou prostého a vysokohodnotného betonu, následně jsou specifikovány možné ...