Now showing items 1-14 of 14

  • Alternativní návrh nosné konstrukce průmyslové stavby 

   Author: Jan Ulrich; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Horská Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem alternativní nosné konstrukce průmyslové stavby (teplárny) dle ČSN EN 1992-1-1.
  • Návrh betonového obloukového mostu přes údolí Sázavy 

   Author: Beránek Jakub; Supervisor: Drahorád Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Návrh bodově podepřeného předpjatého deskového mostu 

   Author: Kajaba Christián; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Souček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Téma bakalářské práce se zabývá návrhem betonového silničního mostu. Práce je zaměřená na návrh nové mostní konstrukce, která by měla nahradit stávající nevyhovující konstrukci. Nově navrhovaná konstrukce je bodově podepřená ...
  • Návrh lávky pro pěší a cyklisty přes Malý Dunaj 

   Author: Iványiová Lucia; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem bakalářské práce je studie, návrh a předběžné posouzení konstrukce lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Malý Dunaj v obci Jahodná (Slovenská republika). Jedná se o návrh novostavby v místě stávající konstrukce ...
  • Návrh lávky pro pěší přes Ohři v Karlových Varech 

   Author: Köhler František; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Hruška Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce se zabývá návrhem lávky pro pěší v Karlových Varech přes řeku Ohře. Popisuje základní informace o síťových obloukových mostech. V teoretické části se zabývá koncepčním návrhem konstrukce lávky a v praktické části ...
  • Návrh nosné konstrukce zavěšené lávky pro pěší 

   Author: Hana Svěráková; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   V bakalářské práci řeším návrh a posouzení konstrukce zavěšené lávky. Lávka má sloužit zejména pěší a cyklistické dopravě, případně pro průjezd vozidel Zdravotnické záchranné služby a obslužným vozidlům. Navržené statické ...
  • Návrh přesypaného klenbového železničního mostu 

   Author: Voldřich Jan; Supervisor: Drahorád Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Návrh rekonstrukce mostu na D1 přes údolí Šmejkalky 

   Author: Mourek Jan; Supervisor: Drahorád Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh zesílení stávajícícho železobetonového mostu 

   Author: Hornof Max; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Petřík Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá zesilováním železobetonových nosných konstrukcí. V práci je nejdříve zpracována rešerše na způsoby zesilování. Dále je zpracován návrh zesílení stávajícího mostu externím předpětím. Návrh ...
  • Návrh železobetonového prefabrikovaného mostního nosníku 

   Author: Zelenka Tomáš; Supervisor: Drahorád Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-02)
  • Nelineární analýza zděných klenbových mostů 

   Author: Kadlecová Gabriela; Supervisor: Drahorád Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Oprava mostu z prefabrikátů KA 

   Author: Šesták Jan; Supervisor: Drahorád Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-07-02)
  • Principy hodnocení existujících betonových konstrukcí a jejich aplikace na mostní konstrukce 

   Author: Tomáš Batěk; Supervisor: Drahorád Michal; Opponent: Machač Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Tato práce se zabývá základními principy při hodnocení betonových mostních konstrukcí nedestruktivními a semidestruktivními metodami a stanovením jejich zatížitelnosti pomocí metody dílčích součinitelů. V praktické části ...
  • Specifika návrhu intergrovaných mostů 

   Author: Vojtíšek Petr; Supervisor: Foglar Marek; Opponent: Drahorád Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   První část této bakalářské práce se věnuje popisu a rozdělení integrovaných mostů. Druhá část je tvořena parametrickou studií integrovaných mostů podle Metodického základu TP Integrované mosty od M. Drahoráda a M. Foglara. ...