Now showing items 384-403 of 475

  • Srovnání přístupů k řešení integrovaných mostů se zeminou 

   Author: Dittrich Silvie; Supervisor: Foglar Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-20)
  • Stanovení obsahu vody v čerstvém betonu s využitím ultrazvuku 

   Author: Patrik Šnobl; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Huňka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá zkušebními metodami na čerstvém betonu, především stanovením obsahu vody. Zpracovává přehled nedestruktivních zkušebních metod používaných pro betonové konstrukce založených na principu ultrazvuku. ...
  • Statická část projektu administrativní budovy 

   Author: Sládek Jakub; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Statická část projektu bytového domu ve Vrchlabí 

   Author: Křivka Tomáš; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Statické řešení styku žb stropu se zděnou stěnou 

   Author: Plas Tomáš; Supervisor: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Statické řešení vložkového stropu nad rohovým oknem 

   Author: Harš Jan; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Heinrich Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na statické řešení vložkového stropu nad rohovým oknem. Začátek tvoří shrnutí používaných variant řešení stropu nad rohovým oknem. Dále je navrženo řešení, jakým by se dal staticky řešit ...
  • Statický modul pružnosti betonu v závislosti na vodním součiniteli a volbě superplastifikátoru 

   Author: Veselý Jan; Supervisor: Hanzlová Hana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Statický návrh bytového domu v Praze 

   Author: Šedivec Jaroslav; Supervisor: Tipka Martin; Opponent: Frantová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-14)
   Náplní této bakalářské práce je statický návrh bytového domu v Praze dle platných norem ČSN EN a národní přílohy. První část je zaměřena na předběžný návrh nosných konstrukcí. Druhá část řeší variantní návrh stropní desky, ...
  • Statický projekt "Administrativní budova se služebními byty v areálu REALTORIA" 

   Author: Bílek Tomáš; Supervisor: Dvorský Tomáš; Opponent: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá statickým řešením nosné konstrukce administrativní budovy. Cílem práce je návrh několika konstrukčních variant nosného systému. Pro předběžný a následný podrobný statický výpočet je vybraná ...
  • Statický projekt Rezidence Kavčí hory 

   Author: Novák Lukáš; Supervisor: Dvorský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-18)
  • Statický výpočet administrativní budovy v Milovicích 

   Author: Novák Tomáš; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie na téma protlačení stropní desky s ukázkami řešení 

   Author: Hladíková Petra; Supervisor: Podolka Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-19)
  • Studie velkorozponové stropní konstrukce administrativní budovy 

   Author: Bělohradská Lucie; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem velkorozponové stropní konstrukce na objektu řešeném v rámci semestrálního projektu. V první části práce jsou popsány různé varianty stropní konstrukce na větší rozpony. V další části už ...
  • Studie vlivu nástavby na nosnou konstrukci stávajícího zdravotního střediska 

   Author: Jan Jochman; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-22)
   Bakalářská práce se věnuje studii vlivu nástavby na nosnou konstrukci stávajícího objektu. Práce je rozdělena do dvou ucelených částí, které na sebe plynule navazují. Úvodní, teoretická, část shrnuje poznatky k provádění ...
  • Studie vnitřního uspořádání tlakové obálky rychlého reaktoru 

   Author: Roman Kubát; Supervisor: Bílý Petr; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce shrnuje informace o kontejnmentech jaderných reaktorů a jaderné energetice. Dále poskytuje návrh podpěrných konstrukcí jednotlivých komponentů primárního okruhu rychlého reaktoru a návrh manipulace s ...
  • Styčníky prefabrikovaných betonových konsrukcí 

   Author: Bazgier Vojtěch; Supervisor: Vodička Jan; Opponent: Hruška Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Bakalářská práce je zaměřena na vývoj prefabrikovaných konstrukcí od počátku samotné prefabrikace až po současnost. Pozornost je věnována prefabrikovaným prutovým prvkům konstrukce a jejich spojování. Jsou zde shrnuty typy ...
  • Suterénní stěna - srovnávací analýza 

   Author: Kůřil Michal; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Obsahem této práce je vypracování porovnání různých materiálových variant pro danou suterénní stěnu. Postupně jsou z hlediska únosnosti posouzeny různé materiálové varianty, jako jsou železobeton, tvárnice používané pro ...
  • Systémy vylehčování železobetonových stropních konstrukcí 

   Author: Nyč Pavel; Supervisor: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Šikmé železobetonové desky 

   Author: Jan Vaněček; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Broukalová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-24)
   Bakalářská práce se zabývá komplexním přehledem šikmých železobetonových konstrukcí. Úvodní část obsahuje poznatky z literatury, jednotlivé případy jsou komentovány příklady z praxe. Dále jsou zde shrnuty a rozebrány dílčí ...
  • Šikmé železobetonové sloupy 

   Author: Zažirej Stanislav; Supervisor: Vašková Jitka; Opponent: Tipka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Práce se zabývá objekty se šikmými železobetonovými sloupy. Cílem je zjistit vliv aplikace šikmých podpor na konstrukci a porovnat varianty konstrukčního řešení vybraného objektu. V první části je uveden vliv tahových sil ...