Novinky

Master Theses - 11132

Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 153

  • The application of the SMA for the fast emergency strengthening 

   Autor: Erik Terner; Vedoucí práce: Ryjáček Pavel; Oponent práce: Kutina Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Subjektem je silně zkorodovaný prvek z tepaného železa, patřící ke starému železničnímu mostu přes řeku Vltavu v Praze v České republice. Prostřednictvím modelování konečných prvků je prvek vyztužen plechem ze slitiny s ...
  • Určení tuhosti porušeného horninového masivu s využitím DFN modelů 

   Autor: Martin Lebeda; Vedoucí práce: Kabele Petr; Oponent práce: Mikláš Ondrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Dominantní vliv na odezvu rozpukaného horninového masivu mají různé druhy diskontinuit, které se v horninovém prostředí přirozeně často vyskytují. V práci je přehled vybraných výpočetních metod, kterými lze stanovit efektivní ...
  • Micromechanical Parameter Identification using the Bayes Method 

   Autor: Liya Gaynutdinova; Vedoucí práce: Zeman Jan; Oponent práce: Domesová Simona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato diplomová práce je v formě odborného článku. Uvažuje se problém identifikace mikromechanického parametru pomocí virtuálního testu, kde se jako metoda měření celého pole používá digitální korelace obrazů (DIC). Stávající ...
  • Bloky obvodového pláště s obsahem recyklovaných surovin 

   Autor: Jan Horych; Vedoucí práce: Tesárek Pavel; Oponent práce: Rucki Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Hlavním úkolem práce bylo navrhnout a posoudit geometrii obvodového zdicího bloku s podíly recyklovaných surovin. Nejdříve byl určen základní tvar prvku a následně byla vyrobena série vzorků pro zjištění mechanických a ...
  • Lávka pro pěší z UHPC přes Mlýnský potok v Olomouci 

   Autor: Marek Potrebuješ; Vedoucí práce: Denk František; Oponent práce: Surovec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí lávky pro pěší, která se nachází v Bezručových sadech v Olomouci. První část se věnuje popisu konstrukcí z ultra vysokopevnostního betonu. Další dvě části se věnují návrhu konstrukce. ...
  • Deformační analýza acetabulární komponenty náhrady kyčelního kloubu 

   Autor: Ngoc Anh Luongová; Vedoucí práce: Jíra Aleš; Oponent práce: Síbr Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato diplomová práce se zabývá deformační analýzou acetabulární komponenty používané při náhradě kyčelního kloubu. Pro bližší seznámení s danou problematikou jsou první kapitoly věnovány teoretickým základům. Je v nich ...
  • Modelování smrštění symetricky a nesymetricky vysychajícího betonu 

   Autor: Pavel Horák; Vedoucí práce: Havlásek Petr; Oponent práce: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Běžné experimenty, u kterých je měřeno pouze osové smrštění a úbytek hmotnosti, neposkytují vždy spolehlivá data pro jednoznačnou kalibraci modelu transportu vlhkosti. Proto se tato práce zabývá zejména vhodným uspořádáním ...
  • Structural Analysis of a Historic Reinforced Concrete Building - Fuchs´ Cafe in Prague 

   Autor: Bradley Scheuer; Vedoucí práce: Kabele Petr; Oponent práce: Štemberk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
   Fuchsova kavárna, která je součástí bývalého zimního stadionu na pražské Štvanici, je významnou kulturní stavbou začleněnou do struktury metropole. Tato funkcionalistická budova je představitelem moderního architektonického ...
  • Evaluation of ancient bricklayer´s skills using numerical estimations of the masonry strength of the walls of Churches from the Broumov group 

   Autor: Shantanu Kulkarni; Vedoucí práce: Kuklík Pavel; Oponent práce: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
   Navzdory velmi rozsáhlému výzkumu zděných konstrukcí, nebyla dosud spolehlivě vyřešena otázka spolehlivého posouzení únosnosti stávajících, především historických zděných konstrukcí. Identifikace jejich je velmi obtížný ...
  • Experimental and numerical analysis of cocciopesto mortar under mixed mode of fracture 

   Autor: Maurício Bonatte; Vedoucí práce: Hlobil Michal; Oponent práce: Suárez Guerra Fernando
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
   Malta typu “cocciopesto” patří do skupiny historických malt, které kombinují pojivo na bázi vápna s pískem a keramickými střepy. Tento materiál byl široce používaný již v antickém zdivu, zejména v byzantské architektuře, ...
  • The assessment of the water transport in the masonry-soil complex of the 18th century churches 

   Autor: Joe Chalhoub; Vedoucí práce: Sněhota Michal; Oponent práce: Lanzendörfer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-31)
   Studie se zabývá transportem vody ve zdivu a zemině v okolí základů kostela Všech svatých v Heřmánkovicích a kostela sv. Anny ve Vižňově. Součástí této práce je přehled dostupnéliteratury na témata dotýkající se vlhkosti ...
  • Vyhodnocení přesnosti a účinnosti numerických metod pro kontaktní úlohy 

   Autor: Evžen Korec; Vedoucí práce: Jirásek Milan; Oponent práce: Kolman Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Tato diplomová práce se zabývá variačními metodami, které umožňují formulovat problém kontaktu lineárně pružného tělesa bez tření jako nepodmíněnou variační rovnost, která může být posléze diskretizována a řešena metodou ...
  • Hlavní mostní prohlídka s využitím experimentální dynamické analýzy 

   Autor: Jan Chreno; Vedoucí práce: Polák Michal; Oponent práce: Klier Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Studium projektové dokumentace a podkladů k lávce s evidenčním číslem X-528 Lávka Ocelkova – Bobkova. Provedení hlavní mostní prohlídky, podle platné normy ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, na lávce s ...
  • Vliv materiálového útlumu a okrajových podmínek na odezvu podzemních konstrukcí zatížených zemětřesením 

   Autor: Veronika Pavelcová; Vedoucí práce: Šejnoha Michal; Oponent práce: Urushadze Shota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tato diplomová práce se zabývá vlivem materiálového útlumu a okrajových podmínek na odezvu podzemních konstrukcí zatížených zemětřesením. Cílem první části práce je představení způsobu, jakým je vhodné zohlednit materiálový ...
  • Vliv velikosti vzorku na konečnou hodnotu smrštění betonu 

   Autor: Lenka Dohnalová; Vedoucí práce: Havlásek Petr; Oponent práce: Vráblík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Určení konečné hodnoty smrštění betonu při vysychání je velmi obtížný úkol. Způsoby výpočtu nabízené v normách a predikčních modelech se velmi liší, stejně jako výsledky, ke kterým tyto výpočty vedou. Velmi problematická ...
  • Objektově orientovaný návrh a implementace algoritmů kontaktní mechaniky do konečně prvkového programu OOFEM 

   Autor: Ondřej Faltus; Vedoucí práce: Horák Martin; Oponent práce: Stránský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tématem práce jsou numerické algoritmy kontaktní mechaniky. Jsou představeny základní teoretické zákonitosti a vybrané algoritmy jsou adaptovány pro zapracování do konečněprvkového softwaru "OOFEM". Provedená implementace ...
  • Počítačové modelování časově závislého chování reaktoplastů 

   Autor: Jan Vozáb; Vedoucí práce: Vorel Jan; Oponent práce: Novák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Mezi materiály, které se začínají v dnešní době více používat patří reaktoplasty. V odvětvích jako je automobilový nebo letecký průmysl jsou reaktoplasty dostatečně vytvrzené, naopak ve stavebnictví jsou často používané ...
  • Membránové zastřešení sportovní tribuny 

   Autor: Robin Blažek; Vedoucí práce: Denk František; Oponent práce: Mikeš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem membránového zastřešení tribuny sportovního stadionu ve Žďáru nad Sázavou. Zdrojem základních rozměrů a koncepce projektu je architektonická studie, která měla za cíl zrekonstruování ...
  • Development of a nonlinear macro element for URM walls 

   Autor: Julian Miles Richter; Vedoucí práce: Boesen Niklas; Oponent práce: Klinkel Sven
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Masonry is a widespread method of construction to this day and has proven particularly successful in the construction of office and residential buildings. This is mainly due to the fact that masonry has physical advantages ...
  • Současný stav vybraných kostelů broumovské skupiny, numerická analýza porušení stěn 

   Autor: Charalampos Paschopoulos; Vedoucí práce: Kuklík Pavel; Oponent práce: Zigler Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Broumovská skupina kostelů má v barokní architektuře výjimečné postavení. Všechny kostely byly postaveny pod vlivem opata, Otmara Zinkeho, v krátkém časovém rozmezí (počátkem 18. století), ve vesnicích Broumovského regionu ...