Now showing items 35-54 of 66

   Subject
   Městys Katovice, územní analýza, trvale udržitelný rozvoj, SWOT analýza, územně analytické podklady, územně plánovací dokumentace. [1]
   Neveklov, Neweklau, large farm Tloskov, obligatory imperial prints of a stable land registre, cadastral map, town. [1]
   Neveklov, Neweklau,Velkostatek Tloskov, Císařské povinné otisky stabilního katastru, státní mapa odvozená, katastrální mapa, město. [1]
   obce Zásada,komplexní analýza,hierarchizace veřejných prostranství,veřejná prostranství,sídlo,problémy veřejných prostranství,územní studie,urbanismus [1]
   obec Dublovice, územně analytické podklady, územní plán, SWOT analýza, rozbor udržitelného rozvoje území [1]
   Osek u Duchcova, spatial plan, urbanism, Teplicko, UAP, SWOT analysis [1]
   Osek u Duchcova, územní plán, urbanismus, Teplicko, územně analytické podklady, SWOT analýza [1]
   Pevnost Josefov,územně analytické podklady,území plán,bastionová pevnost [1]
   Profane composition [1]
   Profánní kompozice [1]
   Sacral composition [1]
   Sakrální kompozice [1]
   Sdružená trasa, kolektor, kolektorizace, inženýrské sítě, uložení sítí, kolektor II. a III. kategorie, technická infrastruktura, veřejné prostranství, územní plánování. [1]
   Sedlec-Prčice,analysis of the sustaineble development,zoning plan,ÚAP,SWOT analysis,settlement vegetation [1]
   Sedlec-Prčice,rozbor udržitelného rozvoje,územní plán,ÚAP,SWOT analýza,sídelní zeleň [1]
   Smečno,analysis,complex,area,maps [1]
   Smečno,analýza,komplexní,území,mapy [1]
   spatial analysis, cultural landscape, landscape evolution, urban planning documentation, PLA Třeboňsko, values of the area [1]
   Spořilov,regulace,změny,přístavba,model,vizualizace [1]
   Spořilov,regulations,change,extensions,model,visualization [1]