Now showing items 21-40 of 49

  • Základní, mechanické a tepelné vlastnosti betonu vyrobené ze škváry z komunálního odpadu 

   Author: Polozhiy Kirill; Supervisor: Keppert Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Vlastnosti moderních cihelných prvků s integrovanou izolací 

   Author: Nováček Jakub; Supervisor: Jerman Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Vliv granulometrie metakaolinu na vlastnosti cementové malty.Vliv granulometrie metakaolinu na vlastnosti cementové malty. 

   Author: Martinec Jan; Supervisor: Vimmrová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Vlastnosti betonů s pucolánovými příměsemi měřené za vysokých teplot 

   Author: Scheinherrová Lenka; Supervisor: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Vliv klimatického zatížení na změnu fyzikálních parametrů vybraných typů pískovců 

   Author: Palme Martin; Supervisor: Pavlík Zbyšek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Působení chemicky náročného prostředí na porézní stavební materiály 

   Author: Pokorný Jaroslav; Supervisor: Pavlíková Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Transport solí v materiálech historického zdiva 

   Author: Münzberger Jiří; Supervisor: Pavlíková Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Návrh průmyslově vyráběné betonové směsi s cihelným obrusem 

   Author: Kundelásek Tomáš; Supervisor: Keppert Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Podpora využívání agro odpadů: Vlastnosti cementových kompozitů obsahujících kokosovou dužinu 

   Author: Krojidlová Anna; Supervisor: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vlastnosti HPC s obsahem lupku a jemně mletého keramického střepu 

   Author: Hovorková Veronika; Supervisor: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Degradace vybraných sedimentárních hornin krystalizujícími solemi 

   Author: Hruška Jiří; Supervisor: Keppert Martin; Opponent: Schweigstillová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem této práce je zkoumání porézních sedimentárních hornin těžených na našem území. Sedimentární horniny byly po celá léta na našem území populárním stavebním a dekorativním materiálem i přes jejich většinou nízké ...
  • Vliv vnitřní a vnější hydrofobizace na vlastnosti modifikovaných vápenných omítek 

   Author: Zemanová Lucie; Supervisor: Pavlíková Milena; Opponent: Pernicová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Vnější povrchové vrstvy hrají důležitou úlohu v ochraně stavebních konstrukcí vůči působícímu vnějšímu prostředí a mají vliv na prodloužení jejich životnosti. Čistě vápenné omítky se vyznačují výbornou plasticitou a ...
  • Vliv druhu kameniva na vlastnosti sádrové malty 

   Author: Krejsová Jitka; Supervisor: Vimmrová Alena; Opponent: Holčapek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato práce se zabývá vlivem různých druhů kameniva na fyzikálně-mechanické vlastnosti sádrových malt a ty porovnává s vlastnostmi sádry bez plniva. Zvláštní pozornost je věnována tranzitní zóně na rozhraní sádrové kaše a ...
  • Ověření tepelných a vlhkostních charakteristik izolačních materiálů pro kontaktní zateplovací systémy a jejich vyhodnocení 

   Author: Pavel Ondřej; Supervisor: Vimmrová Alena; Opponent: Novotný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Hlavním cílem této diplomové práce je porovnání a zhodnocení vlastností izolačních materiálů pro kontaktní zateplovací systémy. Součástí závěrečné práce je také ověření tepelných a vlhkostních charakteristik měřením na ...
  • Vlastnosti materiálů na bázi alkalicky aktivovaného cihelného prachu 

   Author: Alblová Nikol; Supervisor: Vejmelková Eva; Opponent: Holčapek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem práce bylo najít vhodnou alkalicky aktivovanou směs s použitím odpadního materiálu, tedy cihelného prachu, u kterého byly prokázány dobré pucolánové vlastnosti. V této práci bylo studováno sedm druhů směsí, které se ...
  • Vliv typu dřeva a aditiv na vlastnosti WPC 

   Author: Čermoch Tomáš; Supervisor: Jerman Miloš; Opponent: Krejsa Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce se věnuje rešerši na téma WPC. Je zde popsána technologie výroby, složení výrobní směsi a také konečné využití zhotovených prvků. V druhé části jsou popsané zkoušky, které byly provedeny na zkušebních tělesech, ...
  • Vliv pucolánu na vlastnosti ternárních malt na bázi sádry. 

   Author: Ondračka Tomáš; Supervisor: Vimmrová Alena; Opponent: Reiterman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato práce popisuje vliv pucolánových příměsí na vlastnosti síranovápenatých malt uložených ve vlhkém prostředí. Konkrétně byl zkoumán křemičitý úlet, jemně granulovaná vysokopecní struska a cihelný prach. Jako aktivátor ...
  • Hydrofilní omítkový systém pro vysoušení a desalinizaci zdiva 

   Author: Šumberová Barbora; Supervisor: Pavlík Zbyšek; Opponent: Balík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Rekonstrukce starých či historicky významných zděných domů s jedinečnými interiéry je stále populárnější záležitostí, přičemž se hledají i nové způsoby využití, například suterénních prostor. Nejen při změně způsobu užívání ...
  • Vybrané vlastnosti alkalicky aktivovaného cihelného prachu. 

   Author: Soukup Zdeněk; Supervisor: Vejmelková Eva; Opponent: Vyšvařil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Cílem této práce bylo stanovit vhodné složení alkalicky aktivované směsi za použití cihelného prachu, který vzniká jako odpadní materiál při výrobě cihelných tvarovek. V rámci výzkumu byly použity dva typy cihelných prachů, ...
  • Poškození porézních hornin krystalizujícími solemi 

   Author: Kubr Karel; Supervisor: Keppert Martin; Opponent: Doušová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem diplomové práce je stanovení trvanlivosti a s tím souvisejících vlastností vybraných typů sedimentárních porézních hornin a nalezení rozhodujících parametrů ovlivňujících jejich výdrž. Trvanlivost zkoumaných ...