Now showing items 5-24 of 26

   Subject
   geopolymers,alkali activation,brick dust,basic physical properties,mechanical properties,characteristics of the pore system,microstructure [1]
   geopolymery,alkalická aktivace,cihelný prach,základní fyzikální vlastnosti,mechanické vlastnosti,charakteristika pórového systému,mikrostruktůra [1]
   gypsum, gypsum mortar, fine aggregate, grain shape, transition zone, gypsum mortar properties, mechanical properties, thermal properties, hygric properties [1]
   gypsum, lime, pozzolans, silica fume, fine granulated blast furnace slag, brick powder, ternary mortars, wet condition [1]
   Lehčené kamenivo,perlit,lehčené omítky,charakterizace kameniva,základní materiálové parametry,tepelné vlastnosti,vlhkostní vlastnosti [1]
   Lightweight aggregates,pearlite,lightweight mortars,aggregates characterization,basic material parameters,thermal properties,moisture properties [1]
   lime plaster, hydrophobization, carbonation, diatomaceous earth, boiled linseed oil, stearate, oleate, Sikkaton, Radcon, contact angle [1]
   porézní horniny, krystalizace solí, krystalizační tlak, trvanlivostní indikátor [1]
   porézní stavební horniny,pískovec,krystalizace solí,mechanické vlastnosti,miktorstruktura,porozita,trvanlivost [1]
   porous building rocks,salt crystalization,sandstone,mechanical properties,microstucture,porosity,durability [1]
   porous rocks, salt crystallization, crystallization pressure, durability estimator [1]
   radionuclides,admixtures in concrete,material characteristics,cesium and stroncium sorption [1]
   radionuklidy,příměsi do betonu,materiálové charakteristiky,sorpce cesia a stroncia [1]
   Renovation plasters, moisture removal and control, masonry desalination, hydrophilic fibers, cellulose [1]
   Sanační omítky, odvlhčování zdiva, odsolení zdiva, hydrofilní vlákna,celulóza [1]
   sádra, sádrová malta, drobné kamenivo, tvar zrn, tranzitní zóna, vlastnosti sádrové malty, mechanické vlastnosti, tepelné vlastnosti, vlhkostní vlastnosti [1]
   sádra, vápno, pucolány, křemičitý úlet, vysokopecní struska, cihelný prach, ternární malta, vlhké prostředí [1]
   Tepelněizolační materiály, tepelné izolace pro kontaktní zateplovací systémy, vnější kontaktní zateplovací systém, ETICS, tepelné a vlhkostní charakteristiky tepelných izolací [1]
   Thermal insulation materials, thermal insulations for external thermal insulation composite systems, ETICS, thermal and moisture characteristics of thermal insulations [1]
   vápenná omítka, hydrofobizace, smáčecí úhel, karbonatace, křemelina, lněná fermež, stearan, oleát, Sikkaton, Radcon [1]