Now showing items 26-45 of 389

  • Analýza technických opatření ke zvýšení bezpečnosti cyklistické dopravy 

   Author: Drbohlav Jiří; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Slabý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   V posledních několika letech vzrůstá popularita jízdního kola jako dopravního prostředku, což nese mnoho obtíží, týkající se návrhu cyklistické infrastruktury. Výše zmíněný nárůst popularity vyvolal potřebu řešit bezpečnost ...
  • Analýza trvanlivosti stability asfaltových směsí 

   Author: Tereza Valentová; Supervisor: Valentin Jan; Opponent: Hýzl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-11-26)
   Problematika přilnavosti mezi kamenivem a asfaltovým pojivem, jakož i úzce související komplexnější aspekt trvanlivosti asfaltové směsi, ověřovaný dnes nejčastěji její odolností proti účinkům vody nebo vody a mrazu, zůstává ...
  • Analýza účinnosti vzduchoizolačních metod sanace vlhkého zdiva 

   Author: Poláková Eva; Supervisor: Pazderka Jiří; Opponent: Kolář Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-17)
   Disertační práce se zabývá analýzou účinnosti vzduchových izolačních metod, které patří mezi často používané sanační metody určené pro snižování vlhkosti zdiva starších budov. Účinnost vzduchových izolačních metod dosud ...
  • Analýza vlivu pěší dopravy na kapacitu křižovatky 

   Author: Havlíček Tomáš; Supervisor: Slabý Petr; Opponent: Lehovec František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-30)
   Předložená práce analyzuje vliv pěší dopravy na kapacitu úrovňových křižovatek v České republice. Snahou autora je poskytnout souhrnný přehled o vlivu chodců na kapacitu všech druhů úrovňových křižovatek s důrazem na ...
  • Analýza vybraných reologických charakteristik asfaltových pojiv 

   Author: Lucie Benešová; Supervisor: Luxemburk František; Opponent: Hýzl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-12-06)
   Charakteristickou vlastností asfaltových pojiv je jejich závislost na teplotě a velikosti zatížení. Z tohoto důvodu je důležité se zaměřit na funkční zkoušení asfaltových pojiv, především na reologické zkoušky, které se ...
  • Analýza výpočtových metod cementobetonových vozovek 

   Author: Matěj Bůžek; Supervisor: Vébr Ludvík; Opponent: Báčová Katarína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-26)
   Volba technicky správného konstrukčního typu vozovky je značně problematická, neboť ji významně ovlivňuje množství faktorů, vstupujících do návrhu vozovky. Aktuálně se na dálnicích a síti dopravně významných silnic I. tříd ...
  • Analýza, optimalizace a predikce výstavy ražených tunelů v souvislosti s třídami ražby 

   Author: Caravanas Aristotelis; Supervisor: Hilar Matouš; Opponent: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-19)
   Třídy ražby jsou u řady tunelových projektů jedním z rozhodujících činitelů, které ovlivňují úspěšnost výstavby. Proto je třeba věnovat patřičnou pozornost nejen jejich specifikaci, ale také metodě zatřiďování v průběhu ...
  • Aplikace biologických algoritmů při normování práce ve stavebnictví 

   Author: Kateřina Petlíková; Supervisor: Jarský Čeněk; Opponent: Gašparík Jozef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-22)
   Postupy normování práce v České republice jsou založené výhradně na matematické statistice. Autorka navrhuje aplikaci neuronových sítí při normování práce a při dalších odhadech realizovaných v průběhu přípravné fáze staveb. ...
  • Aplikace GIS standardů pro souřadnicové transformace a určování vlivu atmosférického zatížení na GNSS stanice 

   Author: Sklenička Radek; Supervisor: Buchar Pavel; Opponent: Kostelecký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Disertační práce se zabývá problematikou souřadnicových referenčních systémů a transformací v prostředí geografických informačních systémů (GIS) a problémem určování vlivu zatížení atmosféry na vertikální složku polohy ...
  • Aplikace homogenizačních principů při analýze dielektrických a tepelných vlastností porézních materiálů 

   Author: Fiala Lukáš; Supervisor: Pavlík Zbyšek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-19)
   V dizertační práci jsou popsány nejčastěji používané homogenizační modely společně s ukázkami praktických aplikací stanovení efektivní relativní permitivity jako důležité veličiny při stanovení obsahu vlhkosti metodou TDR ...
  • Aplikace hraničních inverzních metod ve stavebním inženýrství 

   Author: Jan Havelka; Supervisor: Sýkora Jan; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   V určitých oblastech výzkumu, jako je například analýza historických budov, zobrazovací techniky v medicíně, materiálové inženýrství nebo geofyzika, je výhodné provádět pouze neintruzivní měření na hranici zkoumaného vzorku. ...
  • Aplikace rázových vln na destrukci biomateriálů u IPP 

   Author: Pavel Drlík; Supervisor: Jíra Aleš; Opponent: Amler Evžen
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Induratio penis plastica (Mb. Peyronii) je obtěžující onemocnění vazivové tkáně, postihující tuniku albugineu, na které vytváří tuhé jizevnaté pláty. Tyto pláty jsou rigidní a při erekci způsobují bolest a zakřivení penisu. ...
  • Aplikace simulačních modelů na popis preferenčního proudění v půdním profilu 

   Author: Zumr David; Supervisor: Císlerová Milena; Opponent: Blažková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-12-12)
   Tématem disertační práce je kritická studie aplikace numerických modelů na popis proudění vody a transport ve vodě rozpuštěných látek v pórovitém prostředí a využitelnost modelů i v inženýrské praxi. Důraz je kladen na ...
  • Aplikace stříkaného vlákonobetonu v konstrukcích podzemních staveb 

   Author: Jan Sochůrek; Supervisor: Vodička Jan; Opponent: Bouška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-17)
   Stříkaný drátkobeton (vláknobeton) je technologie, která se uplatňuje v podzemním stavitelství při budování provizorních a definitivních obezdívek menších tunelových profilů, která dovoluje vynechat klasickou měkkou výztuž ...
  • Application of fluorometric and numerical analysis for assessing the algal resistance of external thermal insulation composite systems 

   Author: von Werder Julia; Supervisor: Černý Robert; Opponent: Hošek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-18)
   The problem of algal growth on external thermal insulation composite systems (ETICS) due to the continually raised insulation standard has not yet been satisfactorily solved until today. Adopted strategies for improving ...
  • Application of semi-prefabricated concrete units in basements 

   Author: Weinzierl Peter Johann; Supervisor: Kohoutková Alena; Opponent: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Architektonické formy hlavních nosných konstrukcí pro membrány a folie 

   Author: Aleš Vaněk; Supervisor: Kopřiva Miloš; Opponent: Hirnšal Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-19)
   Cílem této disertační práce je výzkum a syntéza membrány a nosného systému na principu lehké konstrukce. Práce se zaměřuje na oblast vývoje lehkých membránových konstrukcí, zejména jejich nosných prvků, zkoumá aktuální ...
  • Architektonický návrh od základní ideje po prezentovatelný model za podpory počítače 

   Author: Hendrych Jan; Supervisor: Urlich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Architektonické navrhování je složitý a komplexní proces spojující jak technickou činnost při třídění podkladů a tvorbě objektu, tak i tvůrčí výtvarnou práci při skicování a přenosu představ architekta do reálné podoby. ...
  • Assessment of building materials in environmental context 

   Author: Hodková Julie; Supervisor: Hájek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-11-09)
   Nowadays, the environmental impacts of operational stage of buildings, which are the most important from their life cycle perspective, can be relatively well assessed, i.e. operational energy and water consumption or ...
  • Bilance sedimentů v malých vodních nádržích 

   Author: Mikšíková Kateřina; Supervisor: Vrána Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
   Disertační práce se zaměřuje na problematiku vodní eroze, transportu nerozpuštěných částic, jejich sedimentací do nádrže a rozložením zrnitostních frakcí sedimentu v závislosti délky nádrže. Také na transport nerozpuštěných ...