Now showing items 208-227 of 275

  • Stanovení pórových tlaků kolemvýrubu s využitím skemptonových koeficientů 

   Author: Rott Josef; Supervisor: Barták Jiří; Opponent: Pruška Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-24)
   V současném tunelovém stavitelství se nejen v České republice používá pro predikci chování stavby a statický návrh konstrukčních prvků matematické modelování. Je to obecně výrazný posun kupředu - použití numerických kódů ...
  • Staré mapy online jako prostředek pro moderní výzkum 

   Author: Přidal Petr; Supervisor: Veverka Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Disertační práce se zabývá aplikovaným výzkumem v oblasti obohacení metadat, geografického hledání, online zpřístupnění a především kolaborativního georeferencování naskenovaných starých map ve webovém prohlížeči. Hlavními ...
  • Statická a dynamická analýza stožárů při zatížení větrem 

   Author: Lahodný Jiří; Supervisor: Máca Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   U vysokých štíhlých konstrukcí, a zejména pak u stožárů, je odezva na zatížení větrem zpravidla stěžejní při posuzování spolehlivosti. Řešení účinků větru na štíhlé konstrukce prochází neustálým vývojem. Jsou získávány ...
  • Statické ověřování stabilitačních konstrukcí na základě měření in situ 

   Author: Kozel Miroslav; Supervisor: Záleský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Cílem této práce je vytvoření metody pro statickou analýzu geotechnických stabilizačních konstrukcí pro takové případy, kde hlavními vstupy jsou monitoringem získané údaje o deformacích konstrukce a kde podstatná doplňující ...
  • Stavební obnova budov pro základní školy ze 70. let 20. století a jejich pozemků v ČR 

   Author: Urbanová Mária; Supervisor: Mezera Petr; Opponent: Sýkora Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Stavební obnova budov pro základní školy ze 70. let 20. stol. a jejich pozemků v ČR. [Dizertační práce]. České vysoké učení technické v Praze. Stavební fakulta. Katedra architektury. Školitel: Doc. Ing. arch. Petr Mezera, ...
  • Structural optimization applying neural networks 

   Author: Müller Jacob; Supervisor: Křístek Vladimír; Opponent: Procházka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-05-24)
   Structures are designed to fulfill requirements established in numerous design codes or standards. After the design and construction phase is completed, only a few - sophisticated or important structures, such as bridges ...
  • Strukturování mikro a nanokrystalických diamantů 

   Author: Domonkos Mária; Supervisor: Demo Pavel; Opponent: Houška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-01)
   Překládaná disertační práce se zabývá nukleací, růstem a strukturováním tenkých vrstev polykrystalických diamantů. V první části jsou popsány dvě alternativní metody používané k iniciaci nukleace a růstu diamantu a porovnány ...
  • Study of runoff generating processes in mountainous catchment 

   Author: Hrnčíř Miroslav; Supervisor: Císlerová Milena; Opponent: Blažková Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
   Employing saturation runoff and interflow processes the presented research is focused on study of runoff formation processes in headwater catchments using statistical multiple regression approach and a water balance approach ...
  • Styčníky ocelových konstrukcí s přerušeným tepelným mostem 

   Author: Šulcová Zuzana; Supervisor: Sokol Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-11-10)
   V dnešní době nízkoenergetických budov a vysokých požadavků tepelně-technických norem stále existuje nevyřešený problém u styčníků mezi vnitřními a vnějšími prvky ocelových konstrukcí. Práce je zaměřena na styčník s čelní ...
  • Subsoil influenced by groundwater flow 

   Author: Brouček Miroslav; Supervisor: Kuklík Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
   Even though the soil mechanics has rapidly evolved within last 80 years of its modern history, due to numerous phenomena which influence soils behaviour and are based on its natural characteristics the room for improvement ...
  • Technologie dřevostaveb - udržitelný rozvoj 

   Author: Krov Lubomír; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Kuklík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
   Nejvíce používaná technologie při realizaci dřevostaveb je systém lehkého dřevěného skeletu. Systém má minulost, současnost a jaká bude, přesněji může být jeho budoucnost? Má potenciál přinést efektivnější způsoby realizace ...
  • Technologie laserového čištění pískovcových památek 

   Author: Ďoubal Jakub; Supervisor: Konvalinka Petr; Opponent: Hošek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
   Čištění patří k zásadním procesům při obnově kamenných památek jak z hlediska estetického, tak technologického. Tato práce se zabývá zkoumáním technik čištění používaných pro odstranění pevně ulpívajících nečistot na povrchu ...
  • Teplota přípoje U profilem a čelní deskou při požáru 

   Author: Jána Tomáš; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Práce se zabývá stanovením teploty během požáru v požárně nechráněném a požárně chráněném přípoji nosníku na sloup uzavřeného průřezu vyplněný betonem. Popisuje současný stav výzkumu týkající se předpovědi teploty v přípojích ...
  • Thermal Resistance of Calcium Aluminate Cement Based Composites 

   Author: Koňáková Dana; Supervisor: Vejmelková Eva; Opponent: Bouška Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-12-07)
   Building structures can be exposed to extreme conditions during their lifetime. One of these extreme situations is fire, or more precisely, exposure to extreme temperatures. In this case, there is a high likelihood of ...
  • Toxické kovy v nádržích na území Prahy 

   Author: Součková Lucie; Supervisor: Komínková Dana; Opponent: Vymazal Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-26)
   Koncentrace vybraných toxických kovů (Cd, Cu, Cr, Ni, Pb, Zn, Mn, Fe a Al) byly stanoveny ve vodě, sedimentech a různých druzích ryb ve 22 nádržích na území Prahy. Nádrže jsou ovlivněny různými typy městských odvodňovacích ...
  • Transport půdy a fosforu vodní erozí 

   Author: Jáchymová Barbora; Supervisor: Krása Josef; Opponent: Hlavčová Kamila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-28)
   Disertační práce ?Transport půdy a fosforu vodní erozí? se zabývá problematikou srážko-odtokových a erozních událostí jako potenciálního zdroje znečištění vodních útvarů fosforem. Cílem práce je zhodnotit různé přístupy k ...
  • Trvanlivost betonu pro dopravní stavby 

   Author: Coufal Robert; Supervisor: Vítek Jan; Opponent: Kolář Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Tato práce se zaměřuje na zajištění trvanlivosti betonu v prostředí s mrazovými cykly a rozmrazovacími prostředky (stupeň vlivu prostředí XF). Zajištění trvanlivosti betonů standardních pevností a konzistencí v prostředí ...
  • Tvorba podpovrchového odtoku v povodí 

   Author: Jakub Jankovec; Supervisor: Šanda Martin; Opponent: Kodešová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-24)
   Předmětem disertační práce je popis procesů proudění podpovrchové vody na experimentálním horském povodí. K tomu je základem znalost podmínek na lokalitě, které byly stanoveny různými postupy v intervalu let 1961-2014. ...
  • Urbanistická problematika horských rekreačních regionů 

   Author: Zrnová Lucie; Supervisor: Kaplan Ivan; Opponent: Horký Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Disertační práce se zabývá problematikou horských rekreačních regionů v České republice a v Evropě, zejména v alpských zemích z pohledu urbanismu a územního plánování. Stěžejní částí práce je případová studie a srovnávací ...
  • Určování odrazných bodů na zemském povrchu metodou bistatické altimetrie 

   Author: Olivík Stanislav; Supervisor: Kočandrlová Milada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Na rozdíl od družicové altimetrie, která slouží lidem ke zkoumání tvaru a gravitačního pole planety Země již řadu let, je bistatická altimetrie teprve na počátku své existence. Kromě zpřesnění tvaru geoidu by měla sloužit ...