Now showing items 170-189 of 275

  • Proces modernity a jeho artikulace v prostorové struktuře území 

   Author: Holubec Pavel; Supervisor: Mansfeldová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
   Základní témata disertace jsou obsažena již v jejím názvu: "Proces modernity a jeho artikulace v prostorové struktuře území", leč pokud bychom měli téma disertace vyjádřit jedním slovem, tím patrně nejvýstižnějším bude ...
  • Project management for energy efficient houses in Mongolian climatic conditions 

   Author: Banzragch Turbold; Supervisor: Krejčí Luboš; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
   The subject of this dissertation work is detailed analyses and studies for the fundamental concepts of Project Management of energy efficient houses in Mongolia. A work consists of twelve main parts which are future divided ...
  • Prostorová tuhost dřevěných střešních konstrukcí s kovovými deskami s prolisovanými trny 

   Author: Tajbr Aleš; Supervisor: Kuklík Petr; Opponent: Drdácký Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-07-09)
   Disertační práce se zabývá problematikou prostorové tuhosti lehkých dřevěných střešních konstrukcí (vazníků) s kovovými deskami s prolisovanými trny. Vazníky jsou navrhovány jako velice subtilní rovinné soustavy zatížené ...
  • Prostorový informační systém památkového objektu 

   Author: Preisler Jiří; Supervisor: Pavelka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-06-06)
   Předkládaná disertační práce se věnuje problematice návrhu aplikace pro kompletní správu prostorového informačního systému památkového objektu. Nastiňuje současný stav uvedené problematiky u nás i ve světě a shrnuje základní ...
  • Protipovodňová opatření v intravilánech historických měst 

   Author: Klára Nedvědová; Supervisor: Kupka Jiří; Opponent: Hexner Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-12-04)
   Disertační práce mapuje situaci v oblasti plánování a realizace strukturálních protipovodňových opatření v historických městech České republiky. Tato opatření ovlivňují rozsáhlá území s velkým množstvím různorodých uživatelů, ...
  • Proudění vody ve vodojemech - výměna vody 

   Author: Horký Filip; Supervisor: Čiháková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-19)
   Vodojem je nedílnou součástí každého vodárenského systému. Ačkoliv tento objekt slouží pro krátkodobou akumulaci vody, může zde, vlivem nerovnoměrné výměny vody a výskytu mrtvých zón v nádrži, docházet k neúměrnému časovému ...
  • Přesnost 3D skenovacích technologií v geodézii a možnosti jejího zvyšování 

   Author: Smítka Václav; Supervisor: Pospíšil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-03-08)
   Disertační práce se zabývá problematikou laserového skenování v oblasti inženýrské geodézie. Konkrétně se práce zabývá hodnocením přesnosti této měřické metody v dílčích krocích procesu pořizování a zpracování dat. Testována ...
  • Přípoj s krátkou čelní deskou se zvýšenou požární odolností 

   Author: Chlouba Jiří; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   Nárůst teploty ve styčníku je za požární situace zpožděn ve srovnání s teplotou v připojovaných prvcích. Důvodem zpoždění je koncentrace hmoty ve styčníku. Omezením přímého kontaktu přípojů s požárem je vliv požáru na ...
  • Příspěvky ke kombinaci družicové altimetrie a gradientometrie 

   Author: Sebera Josef; Supervisor: Kostelecký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-04-17)
   Tato práce se zabývá základními nástroji k určování parametrů gravitačního pole Země, tzv. geopotenciálních koeficientů, založených na aparátu sférických a elipsoidálních harmonických funkcích. Pro sestavení lineárního ...
  • Rané stádioum tuhnutí cementové pasty 

   Author: Tichá Petra; Supervisor: Demo Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-12)
   Cílem práce bylo vypracování popisu raného stadia hydratace cementové pasty na mikroskopické (resp. mezoskopické) úrovni. Disertace obsahuje teoretický popis procesu tuhnutí cementové pasty, který je podpořen experimentálním ...
  • Rekonstrukce průmyslových staveb - vliv karbonatace betonu na životnost konstrukce 

   Author: Vejvara Luděk; Supervisor: Witzany Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-16)
   Karbonatace betonu je důležitý chemický a fyzikální jev, který zasahuje veškeré nosné železobetonové konstrukce staveb. Základní podstatou celého tohoto jevu je to, že v betonu dochází působením vzdušného oxidu uhličitého ...
  • Risk management of tunnel construction projects 

   Author: Špačková Olga; Supervisor: Šejnoha Jiří; Opponent: Tichý Milík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-12)
   This thesis provides tools for quantification of uncertainties in tunnel construction. First, it introduces a simple probabilistic model for the estimation of the delay due to occurrence of construction failures. The model ...
  • Řešení problematiky izolování radioaktivních odpadů s využitím fyzikálního modelování (Výzkum zaplnění technologických spár) 

   Author: Šťástka Jiří; Supervisor: Pacovský Jaroslav; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-03-30)
   Hlavním cílem disertační práce je navrhnout a odzkoušet zaplnění technologické spáry pro svislý způsob uložení kontejneru s vyhořelým jaderným palivem. Téma výzkumu bylo vybráno na základě zkušeností z výstavby prvního ...
  • Řešení starých ekologických zátěží se zaměřením na lokalitu po chemické těžbě uranu ve Stráži pod Ralskem 

   Author: Vacek Jiří; Supervisor: Vaníček Ivan; Opponent: Císlerová Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-10-09)
   Na severozápadě České republiky se nachází lokalita Stráž pod Ralskem, kde probíhala čtyřicet let chemická těžba uranu pomocí technologie kyselého loužení. Od roku 1996 bylo zahájeno sanační čerpání a čištění podzemních ...
  • Řízení nádrží a vodohospodářských soustav při povodňových situacích 

   Author: Holeček Miroslav; Supervisor: Fošumpaur Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Povodňové události posledních let ukazují na aktuálnost řešení otázek spojených s protipovodňovou ochranou. Jednou z možností snížení povodňových škod je efektivní využití ochranného účinku nádrží a vodohospodářských ...
  • Řízení vodárenských provozů se zřetelem na minimalizaci ztrát 

   Author: Veselá Renata; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Pollert Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Disertační práce je zaměřena na řešení ztrát vody v distribučních systémech, jejich hodnocení a snižování. Teoretická část popisuje kritéria sloužící k vyhodnocení ztrát vody v distribučních systémech, metody ke snížení ...
  • Sanace a recyklace vnějších kompozitních tepelně izolačních systémů 

   Author: Jaroš Petr; Supervisor: Šilarová Šárka; Opponent: Hošek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-03-07)
   Tato disertační práce se zaměřuje na sanaci a recyklaci vnějšího kontaktního zateplovacího systému obvodového pláště. První část práce je zaměřena na možnosti recyklace jednotlivých materiálových složek vnějšího kontaktního ...
  • Sádrová pojiva se zvýšenou odolností proti vlhkosti 

   Author: Magdaléna Doleželová; Supervisor: Vimmrová Alena; Opponent: Rovnaníková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-11-24)
   Práce se věnuje možnostem zlepšení odolnosti materiálů na bázi sádry v prostředí se zvýšenou vlhkostí. Pro tento účel byla navržena a testována směsná sádrová pojiva s přídavkem pucolánů nebo latentně hydraulických materiálů. ...
  • Sea ice thickness estimates in the Weddell sea using laser altimetry and microwave radiometry 

   Author: Pokorná Markéta; Supervisor: Kostelecký Jan; Opponent: Klokočník Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
   This thesis deals with the estimation and changes of sea-ice thickness in the area of Weddell Sea, Antarctica. Sea-ice thickness estimates were derived from satellite sensors, which posses the unique ability to obtain data ...
  • Segmentové ostění tunelů ražených mechanizovanými štíty 

   Author: Jan Faltýnek; Supervisor: Pruška Jan; Opponent: Barták Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Současným trendem výstavby v podzemí je tunelování pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů. Mechanizované tunelování umožňuje stavbu liniových podzemních staveb v případě velmi nízkého nadloží, v nestabilních horninách ...