Now showing items 116-135 of 403

  • Interní mikroklima v historických objektech. Využití adaptivního větrání pro úpravu tepelně-vlhkostní složky 

   Author: Michala Lysczas; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Vranayová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-18)
   Disertační práce se zabývá kvalitou vnitřního prostředí v historických objektech s ohledem na uchování kulturních památek a jejich interiérů. Práce si dává za cíl nastínit rozsáhlou problematiku vnitřního prostředí ...
  • Izogeometrická analýza nosníkových konstrukcí 

   Author: Edita Dvořáková; Supervisor: Rypl Daniel; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-11)
   Izogeometrická analýza je nová koncepce v metodě konečných prvků, která byla navržena k překlenutí propasti mezi Computer-aided design (CAD) systémy a konečně-prvkovými (MKP) řešiči. CAD modely převážně používají splinové ...
  • Kalibrace a validace modelu SMODERP 

   Author: Kavka Petr; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Váška Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
   Tato práce se zabývá problematikou výpočtu a predikce eroze a zvýšeného povrchového odtoku ze zemědělsky využívaných ploch pomocí simulačního modelu SMODERP. Problematika protierozní ochrany je velmi široká a přístup k ...
  • Když Češi budovali Bulharsko. Působení českých inženýrů, architektů a stavitelů v bulharských zemích (1870-1918) 

   Author: Nikolay Brankov; Supervisor: Urlich Petr; Opponent: Dulla Matúš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-05-26)
   Disertační práce shrnuje základní poznatky výzkumu autora, kterému se věnoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Téma působení českých architektů a inženýrů v Bulharsku (1870-1918) nebylo dosud systematicky prozkoumané a v ...
  • Ke kvalitě projektové dokumentace 

   Author: Martin Tuháček; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Vítek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-10-24)
   Problematice projektové dokumentace a její kvalitě se obecně věnuje nedostatečná pozornost. Analýzy posudků znaleckých ústavů v České republice ukazují na skutečnost, že velký podíl vad na výstavbových projektech má často ...
  • Klasifikace území pro erozní modely pomocí GIS a veřejně dostupných datových zdrojů 

   Author: Devátý Jan; Supervisor: Dostál Tomáš; Opponent: Kliment Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-04-28)
   Cílem práce je vytvoření automatizovaného nástroje pro vytvoření takové prostorové definice využití ploch v území, která může sloužit pro přípravu plošně distribuovaných vstupních dat erozních modelů nezávisle na konkrétním ...
  • Komparativní studie daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí v ČR a v zahraničí 

   Author: Musil David; Supervisor: Bezděk Petr; Opponent: Molnár Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-17)
   Disertační práce zahrnuje analýzu inkasa daně z nemovitostí a daně z převodu nemovitostí, dále nákladovost a efektivnost obou daní. Začátek práce se věnuje obecnému pojednání a historickému ohlédnutí. Navazující kapitoly ...
  • Komplexní procesní a informační systém pro řízení projektů spojených s výstavbou 

   Author: Gloser Hynek; Supervisor: Jarský Čeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-19)
   V současné době se na základě osobní zkušenosti doktoranda a požadavků praxe ukázala absence nebo nedostupnost softwarových nástrojů pro sdílení elektronických informací zejména ve velkých průmyslových a infrastrukturních ...
  • Komponenta pásnice požárně nechráněného ocelového nosníku v tlaku 

   Author: Uhlíř Antonín; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
   Disertační práce je zaměřena na chování ocelového nechráněného nosníku vystaveného požáru. Předpověď teploty v požárním úseku umožňuje návrh nosníku, který je v konstrukci omezen především vysokou horizontální tuhostí ...
  • Komponenta stěna sloupu ve smyku za zvýšené teploty při požáru 

   Author: Strejček Michal; Supervisor: Wald František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-12-15)
   Zvýšená teplota při požáru ovlivňuje chování dílčích prvků konstrukce i celého konstrukčního systému budovy. Stabilita a celistvost konstrukce závisí na únosnosti a deformační kapacitě styčníků. Pro předpověď chování ...
  • Kompozit na bázi geopolymeru jako nový materiál v podzemním stavebnictví 

   Author: Alexey Manaenkov; Supervisor: Litoš Jiří; Opponent: Rovnaník Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-17)
   Mezi důvody, proč geopolymer (GP) nahrazuje portlandský cement jako pojivo v betonu, patři jeho vysoká pevnost, ultra mikro-poréznost, nízké objemové smrštění a odolnost vůči agresivnímu prostředí. GP je již využíván pro ...
  • Kompozitní materiály na bázi cementu: Využití betonového recyklátu 

   Author: Jaroslav Topič; Supervisor: Plachý Tomáš; Opponent: Slížková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-04-16)
   Disertační práce se zaměřuje na využití velmi jemné frakce recyklovaného betonu ve stavebnictví. Rešerše je věnována recyklaci betonu ve stavebnictví a zdokumentování možností využití velmi jemné frakce. Cílem této práce ...
  • Konstitutivní model porušení dřeva trhlinami při tahově-smykovém namáhání 

   Author: Eliška Šmídová; Supervisor: Kabele Petr; Opponent: Tippner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-04-07)
   Dřevo a dřevěné materiály se řadí mezi nejčastěji používané konstrukční materiály dob minulých i současnosti, které nezatěžují životní prostředí a jsou energeticky úsporné s nízkými náklady. Vhodný konstitutivní model, ...
  • Konstitutivní modelování dřeva s využitím mikroskopické analýzy 

   Author: Věra Celler; Supervisor: Kuklík Pavel; Opponent: Lokaj Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-27)
   Disertační práce představuje dřevo z mikroskopické úrovně a popisuje jeho jednotlivé složky. Složky jsou popsány nejen z hlediska tvaru a rozměrů, ale také z hlediska chemického složení. Mikroskopické informace týkající ...
  • Konstrukční prvky z lehkého betonu se speciální výztuží 

   Author: Tereza Cibulka; Supervisor: Vodička Jan; Opponent: Stehlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-10)
   Práce se věnuje problematice lehkého betonu s pórovitým kamenivem se speciálním vyztužením se a jeho aplikace do tenkostěnných prvků. V rámci experimentálního výzkumu bylo vyrobeno několik sad desek a doprovodné vzorky. K ...
  • Kooperativní kategorizace ve stavebnictví 

   Author: Marian Smutný; Supervisor: Vytlačil Dalibor; Opponent: Kubečka Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-13)
   Cílem této disertační práce je navrhnout datový model nezávislého systému organizace dat v oblasti projektování budov a facility managementu ve vícejazyčném prostředí, propojeném prostřednictvím různých aplikací CAD, GIS, ...
  • Koroze v distribučních systémech pitné vody 

   Author: Skalický Michal; Supervisor: Grünwald Alexander; Opponent: Kreibich Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-05-20)
   Pitná voda vždy byla, je a bude strategickou surovinou. Zastavení koroze nebo alespoň minimalizování jejího dopadu při dodržení kvalitních dodávek pitné vody je velkou výzvou pro budoucnost. Proto monitoring koroze v potrubí ...
  • KOROZIVNĚ AKTIVNÍ VZTAH DŘEVOMORKY KE ZDIVU 

   Author: Drahomíra Cígler Žofková; Supervisor: Jiránek Martin; Opponent: Válek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-03-17)
   Práce se zabývá interakcí metabolických produktů dřevokazné houby druhu dřevomorka domácí (Serpula lacrymans (Wulfen) P. Karst.) s běžně užívanou vápennou maltou. Úvodní část je věnována souhrnnému zpracování problematiky ...
  • Kotvení nosných sendvičových panelů dřevostaveb 

   Author: Jára Robert; Supervisor: Dolejš Jakub; Opponent: Straka Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tématem disertační práce je kotvení nosných sendvičových panelů dřevostaveb. Dřevostavby jsou v České republice stále populárnější a mají rostoucí trend v rámci výstavby rodinných a bytových domů. Z hlediska návrhu nosné ...
  • Kvalita vnitřního ovzduší a tepelná pohoda ve školních budovách. Efektivní metody řízení větrání ve školních učebnách bez vzduchotechniky 

   Author: Alžběta Dederová Kohoutková; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Hirš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-27)
   Hlavním tématem dizertační práce je kvalita vnitřního ovzduší a tepelný komfort ve školách. Práce se zabývá analýzou stávajících problémů větrání ve školních budovách a identifikuje parametry, které ji ovlivňují. Podle ...