Now showing items 672-691 of 1027

   Subject
   poloměr zaoblení nárožních hran [1]
   Polymer fibers [1]
   Polymerová vlákna [1]
   popílek, geopolymery, alkalická aktivace, ekologie fly ash, geopolymers, alkali activation, ecology [1]
   porous medium [1]
   poruchy staveb, vlhkost stavebních konstrukcí, sanace vlhkosti, počítačová analýza [1]
   porušené zdivo [1]
   poškození [1]
   povodňová ochrana intravilánu [1]
   povodňové řízení, řízení nádrží, srážkoodtokový proces, hydrologický model, manipulační řád, generátor počasí, kontinuální simulace, syntetická povodňová vlna, stochastická neurčitost. [1]
   Povrchové vlastnosti [1]
   pozzolan [1]
   pozzolanic reaction [1]
   Požární bezpečnost - mechanická odolnost a stabilita - požární odolnost - stavební konstrukce - zkrápěcí vodní zařízení. Fire Safety - Mechanical resistance and stability - Fire resistance - Building construction - Water sprinkler devices. [1]
   požární bezpečnost budov odstupové vzdálenosti požárně nebezpečný prostor požární otevřenost přenos tepla sálání fasáda ETICS Envilop MORE-CON-NECT slaměné konstrukce [1]
   požární ochrana [1]
   požární odolnost, přípoje, trapézový plech, samovrtný šroub, oválný otvor, zdvojený plech, zvýšená eplota, redukční součinitel únosnosti přípoje, redukční součinitel tuhosti přípoje, fire resistance, connection, trapezoidal sheet, self-drilling screw, elongated oval-shaped hole, double sheet, elevted temeratures, reduction factor of connection resistance, reduction factor of connection stiffness [1]
   pórobeton, numerická a experimentální analýza, obvodový plášť, tepelná izolace, energetická bilance, autoclaved aerated concrete (AAC), numerical and experimental analysis, building envelope, thermal insulation, energy balance [1]
   pórovité prostředí [1]
   Prague [1]