Now showing items 1419-1438 of 1511

  Subject
  vodní eroze, výlov a vypouštění rybníka, transport sedimentu, eutrofizace, rybniční sediment, rybniční hospodářství, zanášení rybníků, USLE - univerzální rovnice ztráty půdy, SDR - poměr odnosu nerozpuštěných látek, celkový fosfor, Water erosion, harvesting and discharge fishpond, sediment transport processes, Eutrophication, fishponds sediments, fish management, silting of fish ponds, USLE universal soil loss equation, SDR, total phosphorus [1]
  vodní stavba [1]
  Vodojem, CFD modelování, fyzikální modelování, stopovací zkoušky, výměna vody.Water tank, CFD modelling, physical modelling, tracer experiment, water exchange [1]
  Vodovodní (distribuční) systém, ztráty vody, úniky, regulace tlaku, citlivostní analýza, hydraulická drsnost, hydraulická spolehlivost. [1]
  von Wisenberg [1]
  vortex shedding [1]
  vozovka [1]
  vozovka v tunelech [1]
  Vyhodnocování spolehlivosti [1]
  vylepšená metoda Monte Carlo [1]
  vypařovací chlazení [1]
  vypařování [1]
  vypálený čistírenský kal [1]
  vyrovnávání zátěže [1]
  vysoce výkonný beton [1]
  Vysoká rychlost zatěžování [1]
  Vysokohodnotné silikátové kompozity, stropní konstrukce, environmentální optimalizace, LCA, alkalicky aktivovaný beton, kazetové stropní konstrukce, dřevo-betonové stropní konstrukce, vylehčující vložky. [1]
  vysokohodnotný beton [2]
  vysokopevnostní oceli, šroub, spoj, dlouhý šroubovaný spoj, rozložení sil high strength steel, bolt, joint, long bolted joint, distribution of forces [1]
  využití drátků z recyklovaných pneumatik [1]