Now showing items 1-10 of 6

  analysis, distribution, freight forwarders, information technology, intralogistics, calculations, logistics, mobile terminals, costs, optimalization, warehouse, Stepa s.r.o. (1)
  analýza, distribuce, dopravci, informační technologie, intralogistika, kalkulace, logistika, mobilní terminál, náklady, optimalizace, sklad, Stepa.s.r.o. (1)
  Characteristics 314th cv ZHN Analysis of the workplace before the reorganization Analysis of the workplace after reorganization Logistic support before the reorganization Logistic support for reorganization Optimization of logistics at 314. cv ZHN Operational and economic evaluation (1)
  Charakteristika 314. cv ZHN Analýza pracoviště před reorganizací Analýza pracoviště po reorganizaci Logistické zabezpečení před reorganizací Logistické zabezpečení po reorganizaci Optimalizace logistiky u 314. cv ZHN Provozní a ekonomické vyhodnocení (1)
  international carriage, RID, dangerous goods, diesel fuel, siding, optimization (1)
  manipulation train, local cargo, optimization, railway (1)
  manipulační vlak, jednotlivé vozové zásilky, optimalizace, železniční doprava (1)
  mezinárodní přeprava, RID, nebezpečné věci, motorová nafta, vlečka, optimalizace (1)
  NVOCC operator, shipowner, LCL, FCL, strategic management, vision, PEST analysis, Porter?s 5 forces model, value chain, SWOT analysis (1)
  NVOCC operátor, rejdař, LCL,FCL, strategické řízení, vize, PEST analýza, Porterův model 5 sil, hodnotový řetězec, SWOT analýza (1)