Now showing items 93-112 of 176

   Subject
   manipulation train, local cargo, optimization, railway [1]
   maritime transport, dangerous shiptments, IMGD code, SWOT analysis [1]
   mezinárodní přeprava, RID, nebezpečné věci, motorová nafta, vlečka, optimalizace [1]
   MHD, optimalizace, jízdní řád, dopravní obslužnost území [1]
   Minimal Spanning Tree, exact solving method, metaheuristics, Tabu Search [1]
   Minimální kostra s omezeními, exaktní řešení, metaheuristiky, Tabu Search [1]
   Moravskoslezský kraj, okres Bruntál, integrovaný dopravní systém, optimalizace, tarifní systém [1]
   multimodal transport, ISO container, RFID, smart container [1]
   multimodální doprava, ISO kontejner, RFID, smart kontejner [1]
   námořní přeprava, nebezpečné zboží, IMGD code, SWOT analýza [1]
   Návrh jednotného tarifu, analýza tarifů PID a SID, ceny jízdenek PID a SID, procentní zdražení jízdenek, tarif, jízdné [1]
   Nízkonákladové společnosti, cena, plánovaní, Airbus, Boeing [1]
   non-essential assets, protective zone, servitude, easement, programme, invitation, subsidy, grant, payback period, net present value, internal rate of return, profitability index.,transport premise [1]
   NVOCC operator, shipowner, LCL, FCL, strategic management, vision, PEST analysis, Porter?s 5 forces model, value chain, SWOT analysis [1]
   NVOCC operátor, rejdař, LCL,FCL, strategické řízení, vize, PEST analýza, Porterův model 5 sil, hodnotový řetězec, SWOT analýza [1]
   Operační výzkum, lokační analýza, teorie grafů, teorie zásob, vícekriteriální rozhodování, iterativní algoritmus, logistika, optimalizace, logistický řetězec, heuristika. [1]
   Operational research, location analysis, graph theory, inventory theory, decision theory, iterative algorithm, logistics, optimization, supply chain, heuristics. [1]
   osobní doprava, spotřeba energie, měrná spotřeba energie, individuální automobilová doprava, městská hromadná doprava, hustota osídlení, suburbanizace, dotazníkové šetření, dotazník. [1]
   parking, parking and parking places, parking fees, settlements, Děčín, Březiny [1]
   Parkování jízdních kol, Bike Sharing, Public Private Partnership, Public Sector Comparator, čistá současná hodnota. [1]