Now showing items 42-61 of 176

   Subject
   Electronic commerce, e-shop, SWOT analysis, distribution, transport, parcel, goods, self-service parcel terminal, legislation, survey. [1]
   Elektronické obchodování, internetový obchod, SWOT analýza, distribuce, přeprava, zásilka, zboží, samoobslužný zásilkový terminál, legislativa, průzkum. [1]
   Environment, noise, vibration, air pollution, hedonic price analysis depending on transport infrastructure, transport infrastructure, water transport, road transport, rail transport, economy, real estate, comfort of life. [1]
   Excise duty, diesel, gasoline, gross domestic product, value added tax, Laffer Curve [1]
   Externalities in transport, congestion, Low emission zone, Paid parking zone, access restriction scheme [1]
   Externality v dopravě, kongesce, nízkoemisní zóny, zóny placeného stání, omezující režim [1]
   FAME, biodiesel, road freight transport, costing in the transport sector, biofuels, RME [1]
   FAME, bionafta, silniční nákladní doprava, kalkulace nákladů v dopravě, biopaliva, MEŘO [1]
   High-speed railway line, RRL, Russian Federation, Moscow, Vladimir, Nizhniy Novgorod, Cheboksary, Kazan, project, construction, operation, speed, train, track, section, price, passengers, ticket, air ticket, costs, analysis, financing, evaluation, comparison, efficiency. [1]
   historie odbavení cestujících, vývoj leteckých dokumentů, analýza automatizovaného a personifikovaného odbavení, vyhodnocení analýz [1]
   history of passenger handling, development of aviation documents, analysis of automated handling, analysis of personified handling, assessment analysis [1]
   III. transit rail corridor, railway capacity, track modernisation, timetable [1]
   III. tranzitní železniční koridor, kapacita železnice, modernizace trati, jízdní řád [1]
   income strategy, ancillaries, standard airlines [1]
   informační systém, optimalizace, reexport, reengineering, vozidlo [1]
   information system, optimization, reexport, reengineering, car [1]
   infrastruktura cyklistické dopravy, smíšený provoz, VISSIM, bezpečnost cyklistické dopravy, návrhové parametry [1]
   integrated periodic time-table, train traffic diagram, zonal traffic, two segment operating draft, integrated public transport system, suburban railway, daily commuting, infrastructure, isochrone [1]
   Integrální taktový jízdní řád, grafikon vlakové dopravy, pásmový provoz, dvousegmentová obsluha, integrovaný dopravní systém, příměstská železnice, denní dojížďka, infrastruktura, isochrona [1]
   international carriage, RID, dangerous goods, diesel fuel, siding, optimization [1]