Now showing items 21-40 of 118

  • Rešerše současného stavu rozvoje jaderné energetiky ve světě 

   Author: Jakub Klíma; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Svoboda Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-01)
   Práce se zabývá aktuálním stavem jaderné energetiky ve světě. Obsahuje informace o blocích jaderných elektráren, které jsou uváděny do provozu nebo ve fázi výstavby.
  • CCS technologie pro snižování emisí oxidu uhličitého 

   Author: Miroslav Rathan; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Pilař Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou snižování emisí skleníkových plynů pomocí technologií CCS. Poslední část je věnována bilanci produkce emisí CO2 z výroby elektřiny a potenciál jejich snížení pomocí technologie CCS.
  • Emise CO2 při provozu elektromobilu 

   Author: Marek Krempaský; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Jeníková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce je rešerší pojednávající o účinnosti a metodách výroby elektrické energie v České republice. V praktické části se zabývá výpočtem produkce oxidu uhličitého na vyrobenou 1 kWh elektřiny. Množství ...
  • Tepelné motory pro využití nízkopotenciálního tepla - trojúhelníkový oběh 

   Author: Martin Hofman; Supervisor: Novotný Václav; Opponent: Maščuch Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Přestože svět čelí energetické krizi, velké množství odpadního tepla stále není patřičně využito. Jednou z možností jeho využití je konverze tepelné energie na elektřinu. Spolu s ostatními zdroji nízkopotenciálního tepla ...
  • Zdroje tepla pro rodinný dům 

   Author: Kateřina Rouhová; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá možnostmi vytápění a ohřevu vody v rodinném domě. Podle tepelných ztrát objektu se vypočte potřebný výkon zdroje tepla, což je klíčový faktor pro správnou volbu vytápěcí soustavy. Při výběru ...
  • Návrh výměníku pro ohřev materiálu využitím odpadní páry 

   Author: Vojtěch Faltus; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Opatřil Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato bakalářská práce má přiblížit čtenáři problematiku jednotlivých druhů výměníků tepla. Práce obsahuje popis jednotlivých typů výměníků a vztahy pro jejich výpočet a návrh. Dále text obsahuje samostatnou část, která se ...
  • Bilance oxyfuel spalování biomasy ve fluidním kotli 

   Author: Radim Kochan; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá spalováním biomasy v kotli s bublinkující fluidní vrstvou v oxyfuel a vzduchovém režimu. V první řadě je provedena rešerše na téma biomasy, oxyfuel technologie a fluidního spalování. Následuje ...
  • Návrh malé fotovoltaické elektrárny 

   Author: Zdeněk Prokopec; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Sabatini Michel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Bakalářská práce obsahuje návrh hybridní fotovoltaické elektrárny na konkrétní objekt pro účel krytí a snížení spotřeb koncového uživatele. Práce dále obsahuje popis realizace za pomoci několika výpočtových metod společně ...
  • Aspekty integrace CCS technologie post-combustion do fosilního energetického zdroje v ČR 

   Author: Vojtěch Sláma; Supervisor: Vitvarová Monika; Opponent: Veselý Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce mapuje aspekty integrace CCS do současné energetiky v podmínkách ČR především z ekonomického hlediska. V práci jsou identifikovány základní pilíře nízkouhlíkové energetiky, systém obchodování s emisními povolenkami ...
  • Problematika emisí Hg po spalování hnědého a černého uhlí z velkých spalovacích zdrojů 

   Author: Michael Dvořák; Supervisor: Pilař Lukáš; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato práce sumarizuje legislativu týkající se emisí rtuti, distribuci rtuti v procesu spalování, koncentraci rtuti v palivech, koncentraci rtuti ve spalinách a vliv na výslednou koncentraci. Dále použitelné metody záchytu ...
  • Návrh ohříváku vody v kotli pro spalování biomasy 

   Author: Daniel Sysel; Supervisor: Skopec Pavel; Opponent: Havlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem tepelných výměníků do parního kotle spalujícího biomasu. V první části práce je obecné pojednání o biomase a kotlích. V druhé části je samotný výpočet dvou variant řazení výměníků. ...
  • Problematika koncentrací NOx ve spalinách po spalování pevných fosilních paliv 

   Author: Jan Růzha; Supervisor: Pilař Lukáš; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Práce se zabývá vlastnostmi oxidů dusíku, jejich dopadem na životní prostředí, legislativou emisí v současnosti a budoucnu, vznikem jednotlivých typů oxidů dusíku, snižováním emisí oxidů dusíku pomocí primárních opatřeních ...
  • Studie možností ukládání CO2 ve formě hydrátů na dně moří 

   Author: Pavel Hýbek; Supervisor: Bartoš Ondřej; Opponent: Měšťanová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Práce se zabývá studiem hydrátů plynu a hlavně CO2. Experimentálně jsem zjistil možnosti tvorby hydrátů ve slané i sladké vodě. Následně jsem provedl koncepční návrh demonstrační jednotky pro výrobu hydrátů CO2 a tratě pro ...
  • Rešerše metodik prokazování energetických úspor dosahovaných regulací v budovách 

   Author: Jaroslava Panáková; Supervisor: Maščuch Jakub; Opponent: Šantín Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Práce se zabývá problematikou prokazování vlivu regulace na úsporu energie při vytápění budov. Nejdříve je provedena rešerše metodik používaných pro vyhodnocení efektivity regulátoru, poté následuje prozkoumání podmínek a ...
  • Optimalizace výkonu přečerpávací vodní elektrárny 

   Author: Jan Vortel; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Vitvarová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cílem této bakalářské práce je vytvořit ekonomický provozní model přečerpávací vodní elektrárny a následně optimalizovat velikost instalovaného výkonu v závislosti na rozdělení využití vyrobeného výkonu.
  • Návrh větrné elektrárny pro zadanou lokalitu 

   Author: Ondřej Mitrenga; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Cílem této bakalářské práce je teoreticky navrhnout projekt výstavby větrné elektrárny pro zvolenou lokalitu, vytvořit bilanci nákladů pro reálnou stavbu a vypočítat ekonomickou provozuschopnost. Práce se taktéž zaobírá ...
  • Srovnání vlastností různých druhů biomasy a návrh vhodné přípravy paliva před jeho dalším energetickým zpracováním 

   Author: Babor Miroslav; Supervisor: Havlík Jan; Opponent: Vodička Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce se zabývá srovnáním různých druhů biomasy, jejich vlastností, způsobu jejich zpracování a případné možnosti jejich dalšího energetického využití se zaměřením na Českou republiku. Dále řeší vliv vlhkosti paliva na ...
  • Návrh teplovodního kotle na spalování biomasy 

   Author: Pokorný Jindřich; Supervisor: Dlouhý Tomáš; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce se zabývá návrhem malého teplovodního kotle na dřevní pelety. V úvodní části práce je pojednáváno o významu biomasy a především dřevních pelet a také popisuje základní vlastnosti a principy kotlů na spalování ...
  • Zateplení rodinného domu - technicko-ekonomická analýza různých izolačních materiálů v závislosti na tloušťce izolační vrstvy 

   Author: Bumerl Vojtěch; Supervisor: Neužil Martin; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-06)
   Cílem této práce je určení úspory tepla potřebného k vytápění rodinného domu po provedení zateplení obvodových stěn. Zjištění doby návratnosti této varianty a její výhodnost. Dalším bodem je technicko-ekonomická analýza ...
  • Energetické využití jaderné fúze 

   Author: Najman Dominik; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Železný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce obsahuje v první části rešerši zaměřenou na vývoj jaderného výzkum a poté na problematiku energetického využití jaderné fúze v současnosti. Ve druhé části je analyzováno Lawsonovo kritérium a dále je ...