Show simple item record

Determining the sound reduction index of structures in special cases. The development of computational methods used to predict the sound insulation of wooden structures and of structures with embankmentsdc.contributor.advisorKaňka Jan
dc.contributor.authorVychytil Jaroslav
dc.date.accessioned2012-10-16T00:00:29Z
dc.date.available2012-10-16T00:00:29Z
dc.date.issued2012-10-16
dc.date.submitted2012-10-16 02:00:03.0
dc.identifierKOS-89694471605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/13581
dc.description.abstractCílem disertační práce je vyvinout takovou výpočtovou metodiku, která by pomohla při odhadu vzduchové neprůzvučnosti v méně obvyklých případech (dřevěné konstrukce a konstrukce s násypy). V praxi se totiž běžně používají pouze metody sloužící ke zjištění hodnot neprůzvučnosti konstrukcí na silikátové bázi (jednovrstvé homogenní konstrukce, vrstvené konstrukce, dvouprvkové konstrukce). Použití těchto metod ovšem selhává při výpočtu neprůzvučnosti u lehkých konstrukcí, především těch na bázi dřeva, u sádrokartonů a u konstrukcí s násypy. Vypočtená hodnota vážené neprůzvučnosti takovýchto konstrukcí je řádově o několik dB nižší než skutečně naměřená hodnota. Případná možnost zpřesnění predikce u výše zmíněných konstrukcí může pomoci projektantům jednak u návrhu novostaveb, neboť dřevostavby jsou v současnosti stále více projektovány (i vícepodlažní) a jednak i u rekonstrukcí, především u stropních konstrukcí (staré dřevěné stropy, stropy s násypy). Násypy mohou výrazným způsobem zlepšit hodnotu vzduchové neprůzvučnosti, ovšem doposud neexistovaly žádné metody, které by zohledňovaly jejich vliv. V této práci jsem se zabýval vývojem technické metody (hodnoty neprůzvučnosti v závislosti na kmitočtu) s tím, že jsem si stanovil následující podmínky přesnosti. Při kmitočtové analýze by se měly vypočítané a změřené hodnoty lišit o max. + 2 dB a při jedno-číselném hodnocení by se měla vypočtená hodnota s tou změřenou buď shodovat nebo by měla být o max. 1 dB nižší. Dalším cílem této práce bylo stanovit, alespoň orientačně, korekce mezi váženou a stavební neprůzvučností.
dc.description.abstractThe aim of thesis is to develop a calculated methodology which would help in the estimation of sound reduction index in less usual cases (wooden structures and structures with mounds). In practice, there are only commonly used methods that serve for discovery of values of transmission loss for silicate-based structures (homogeneous single-layer structures, layered structures, double structure). Using these methods, however, fails to calculate transmission loss by lightweight structures, especially those based on wood, by plasterboards and by structures with mounds. The calculated value of the weighted sound reduction index is of the order of some dB lower than the really measured value. Any possibility of precise prediction for this type of design can help designers to design the reconstruction, especially for loft conversions, that can improve the value of embankments the sound reduction index. Potential possibility of prediction refining by the above structures can help engineers to design of new buildings, because wooden houses are designed currently more and more (also multi-storey) and also by reconstruction, especially in ceiling structures (old wooden ceilings, ceilings with mounds). Embankments can improve the value of transmission loss significantly, however up to now haven't existed methods, which take account for this influence. In this work I deal with the development of technical method (transmission loss values depending on frequency) with the fact, that I have determining the following accuracy conditions. In the frequency analysis should be calculated and measured values differ about max + 2 dB and in the single numerical assessment would be calculated value identical with the measured or should be about max 1 dB lower. Another aim of this work was to determine (at least roughly) the correction between the weighted and the apparent sound reduction index.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectdřevo, korekce, násyp, neprůzvučnost, stěnová konstrukce, stropní konstrukce, výpočtová metodika, Wood, Correction, Mound, Sound Reduction Index, Wall Structure, Ceiling Structure, Calculation Methodcze
dc.titleStanovení nerůzvučnosti konstrukcí ve zvláštních případech. Vývoj výpočtové metodiky sloužící k predikci zvukové izolace konstrukcí na bázi dřeva a konstrukcí s násypy
dc.titleDetermining the sound reduction index of structures in special cases. The development of computational methods used to predict the sound insulation of wooden structures and of structures with embankmentseng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2012-10-16T00:00:29Z
dc.date.accepted2012-10-12 00:00:00.0
dc.description.departmentkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplinePozemní stavbycze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record