Show simple item record

The impact of corrosion on the fatigue life of steel bridgesdc.contributor.advisorRyjáček Pavel
dc.contributor.authorMartin Macho
dc.date.accessioned2022-11-16T23:19:18Z
dc.date.available2022-11-16T23:19:18Z
dc.date.issued2022-11-17
dc.identifierKOS-628775626805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/105038
dc.description.abstractOcelové mosty staré desítky let musí odolávat nepříznivému prostředí, které způsobuje stárnutí a zhoršování vlastností materiálu. Zejména železniční mosty jsou navíc vystaveny velkému namáhání od dopravy, které může vést k únavovému poškození. Kombinace obou jevů má významný vliv na stav mostů a jejich zbývající životnost. Neexistují však žádné relevantní podklady, které by bylo možné využít při posuzování tohoto jevu. Neexistují téměř žádná doporučení pro stavební inženýry, jak zohlednit korozní oslabení při posuzování únosnosti a únavové pevnosti nýtovaných prvků. Z tohoto důvodu bylo předmětem disertační práce analyzovat a popsat vztahy mezi korozí a únavou. Výzkum byl založen na experimentálních únavových zkouškách provedených na korozně oslabených vzorcích odebraných z mostní konstrukce staré více než 120 let. Byly zkoumány vztahy mezi různými parametry charakterizujícími zkorodovaný povrch vzorků a únavovou životností. Následně byla vypracována metodika pro predikci zbytkové životnosti stávajících ocelových nýtovaných mostů s ohledem na únavové a korozní účinky. Odvozené vztahy byly implementovány do metodiky. V další fázi byl s využitím softwaru MATLAB vyvinut analytický softwarový nástroj (nazvaný FALCom) pro predikci zbývající únavové životnosti. Do tohoto nástroje byly integrovány výsledky experimentálního výzkumu. Do programu byly dále zahrnuty různé scénáře týkající se budoucí údržby mostů, což umožňuje vypočítat zbývající životnost mostů včetně odpovídajících nákladů. Aplikace vyvinuté metodiky a využití softwarového nástroje je v disertační práci ukázáno na případové studii zaměřené na posouzení zbytkové životnosti ocelového železničního mostu.cze
dc.description.abstractDecades-old steel bridges have to endure an unfavourable environment that causes the ageing and deterioration of material properties. Moreover, railway bridges in particular are exposed to a large number of stress ranges that may lead to fatigue damage. The combination of both phenomena has a significant impact on the condition of bridges and their remaining service life. However, there is no relevant background information that can be used in assessment of this phenomenon. There are almost no recommendations for civil engineers how to take into account the corrosion weakening for the assessment of bearing capacity and fatigue strength of riveted members. For this reason, the subject of the doctoral thesis was to analyse and describe the relation between corrosion and fatigue. The research was based on experimental fatigue tests performed on corrosion-weakened specimens taken from a bridge structure more than 120 years old. The relationships between various parameters characterizing the corroded surface of the specimens and the fatigue life were investigated. Subsequently, a methodology was developed to predict the remaining service life of existing steel riveted bridges considering the effects of fatigue and corrosion. The derived relationships were implemented in the methodology. In the next phase, using MATLAB software, an analytical software tool (called FALCom) for the prediction of the remaining fatigue life has been developed. The results of experimental research were integrated into this tool. Various scenarios regarding the future maintenance of bridges were included in the program, thus making it possible to calculate the remaining service life of bridges, including corresponding costs. The application of the developed methodology and the use of the program is shown in the doctoral thesis through a case study aimed at the assessment of the residual life of a railway bridge.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectúnavacze
dc.subjectkorozecze
dc.subjectocelové mostycze
dc.subjectspektrum napětícze
dc.subjectúdržba mostůcze
dc.subjectfatigueeng
dc.subjectcorrosioneng
dc.subjectsteel bridgeseng
dc.subjectstress spectrumeng
dc.subjectbridge maintenanceeng
dc.titleVliv koroze na únavovou životnost ocelových mostůcze
dc.titleThe impact of corrosion on the fatigue life of steel bridgeseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeLubas Aleš
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
dc.identifier.doi 10.14311/dis.fsv.2022.009


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record