Show simple item record

SMODERP - Implementation of sediment transportdc.contributor.advisorKrása Josef
dc.contributor.authorMartin Neumann
dc.date.accessioned2022-11-08T23:19:11Z
dc.date.available2022-11-08T23:19:11Z
dc.date.issued2022-11-09
dc.identifierKOS-628775622105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104997
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou fyzikálního přístupu k modelování vodní eroze, které je účinným nástrojem navrhování opatření pro její snížení, pro hodnocení eroze a pro navrhování umístění protierozních opatření. Cílem práce je nalezení vhodné metody pro výpočet ztráty půdy pro fyzikálně založený epizodní model SMODERP. V současné verzi model počítá srážko-odtokové vztahy a snahou vývojářů modelu je poskytnout uživatelům komplexní model obsahující také erozní modelování. Navržení vhodné metody bylo provedeno na základě více jak 450 experimentů provedených pomocí dešťových simulátorů ČVUT během experimentálního výzkumu v letech 2015 až 2021. Měření bylo prováděno na plochách se sklonem od 4° do 34° při intenzitách srážky od 40 mm h-1 do 160 mm h-1. Na základě porovnání deseti metod modelování transportu sedimentu s měřenými daty byl pro implementaci do modelu odvozen vztah vycházející z práce Kilinc and Richardson. Tato metoda umožňuje výpočet množství unášené půdy na základě pouze jednotkového průtoku, sklonu, erodibility povrchu a ochranného vlivu vegetace. Parametr erodibility půdy K je shodný pro metodu USLE a hodnoty ochranného vlivu vegetace (CS faktoru) jsou v práci odvozeny pro základní skupiny plodin. Ostatní parametry (sklon a průtok) jsou navázány na hydrologickou část výpočtu modelu SMODERP.cze
dc.description.abstractThis thesis investigates the issue of a physical approach to water erosion modelling, which is an effective tool for evaluating erosion and for designing the location of erosion control measures. The aim of the work is to find a suitable method for calculating soil loss for the physically-based episodic model SMODERP. In the current version, the model calculates rainfall-runoff processes and the model developers aim to provide a comprehensive model for users that also includes erosion modelling. The design of a suitable method was based on more than 450 experiments carried out using CTU rainfall simulators during experimental research between years 2015 and 2021. Measurements were carried out on surfaces with slopes ranging from 4° to 34° at rainfall intensities ranging from 40 mm h-1 to 160 mm h-1. By comparing ten sediment transport modelling methods with the measured data, a relationship based on the work of Kilinc and Richardson was derived for implementation in the model. This method allows the calculation of the amount of soil loss based on unit flow, slope, surface erodibility and the protective effect of vegetation. The soil erodibility parameter K is identical for the USLE method and the values of the vegetation protection effect (CS factor) are derived for the basic crop classes. The other parameters (slope and surface flow) are linked to the hydrological part of the SMODERP model calculation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSMODERPcze
dc.subjectvodní erozecze
dc.subjectpovrchový odtokcze
dc.subjectdešťový simulátorcze
dc.subjectsrážko-odtokový modelcze
dc.subjectztráta půdycze
dc.subjectSMODERPeng
dc.subjectwater erosioneng
dc.subjectsurface runoffeng
dc.subjectrainfall simulatoreng
dc.subjectrainfall-runoff modeleng
dc.subjectsoil losseng
dc.titleImplementace výpočtu pohybu sedimentu v modelu SMODERPcze
dc.titleSMODERP - Implementation of sediment transporteng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeŠarapatka Bořivoj
theses.degree.disciplineInženýrství životního prostředícze
theses.degree.grantorkatedra hydromeliorací a krajinného inženýrstvícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record