Show simple item record

Preventive Educational Activities in the Field of Risk Behaviour in Secondary School Studentsdc.contributor.advisorRalbovská Dana Rebeka
dc.contributor.authorDavid Chvál
dc.date.accessioned2022-10-25T10:52:12Z
dc.date.available2022-10-25T10:52:12Z
dc.date.issued2022-06-16
dc.identifierKOS-1200669628505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104914
dc.description.abstractObsahem diplomové práce je analýza možností preventivně výchovné činnosti v oblasti primární prevence středoškolské mládeže. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje aspektům z oblasti rizikového chování a jeho příčin, tvorbě minimálního preventivního programu škol v návaznosti na činnost složek Integrovaného záchranného systému a legislativě. Aktuálnost tématu potvrzuje rozsáhlá dostupná databáze odborné literatury. Na teoretickou část navazuje praktická část. Jako výzkumný nástroj je zvoleno anonymní dotazníkové šetření. Poté je provedena analýza dat. Výsledky jsou zpracovány ve formě grafů a tabulek. Osoby ve výzkumu uvádějí typy rizikového chování, na které se zaměřují programy škol, i příčiny vzniku. Posuzují formy prevence, které by jim vyhovovaly. Jsou objasněny důvody zapojení složek IZS do prevence. Výzkum naznačuje i proměnu prevence v době pandemie COVID-19. Praktická část přináší rovněž výsledky strukturovaných rozhovorů. V diskusi jsou získané výsledky konfrontovány s názory odborníků a výsledky jiných autorů. Jsou představeny návrhy dalšího zpracování.cze
dc.description.abstractThe goal of this thesis is to analyse the options of preventive educational activities in the field of risk behaviour in secondary school students.The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical one examines the specific aspects of risk behaviour and its causes and the creation of the minimal preventive school programme based on rescue and emergency system and legislation. A broad database of literature ensures the text is up-to-date. The theoretical part is followed by the practical one. An anonymous survey was chosen as the research tool. The data is then analysed and the results processed into graphs and tables. The respondents state what kinds of risk behaviour are addressed in the school programmes and what causes them. They also consider the suitable forms of prevention. The reasons for the involvement of the emergency services in the prevention are explained and the research points out the development of prevention in the age of COVID-19 as well. The practical part also includes the results of the structured interviews. The results are then compared with expert opinions and other studies. Finally, the options of further study into the topic are presented.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPrevencecze
dc.subjectrizikové chovánícze
dc.subjectpříčiny rizikového chovánícze
dc.subjectminimální preventivní programcze
dc.subjectsložky Integrovaného záchranného systémucze
dc.subjectproměny prevencecze
dc.subjectPreventioneng
dc.subjectrisk behavioureng
dc.subjectcauses of risk behavioureng
dc.subjectminimal preventive programmeeng
dc.subjectemergency serviceseng
dc.subjectprevention developmenteng
dc.titlePreventivně výchovná činnost v oblasti rizikového chování u středoškolské mládežecze
dc.titlePreventive Educational Activities in the Field of Risk Behaviour in Secondary School Studentseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKarda Ladislav
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeCivilní nouzové plánovánícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record