Show simple item record

Risk Analysis of a selected Municipality and Proposal for Optimizing the Emergency Preparedness Systemdc.contributor.advisorMirovský Petr
dc.contributor.authorAlexandra Jirků
dc.date.accessioned2022-10-25T10:52:12Z
dc.date.available2022-10-25T10:52:12Z
dc.date.issued2022-06-17
dc.identifierKOS-1200669618205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104883
dc.description.abstractDiplomová práce nese název Analýza rizik vybrané obce a návrh optimalizace havarijní připravenosti. Konkrétní obcí pro toto téma byla zvolena Veverská Bítýška. Ústředním předmětem diplomové práce je komplexní analýza rizik jak z pohledu antropogenních, tak naturogenních ohrožení. Výstupem dokumentu je pak návrh na optimalizaci systému havarijní připravenosti. Teoretická část se zabývá dílčími podklady pro navazující část praktickou. Je v ní popsána Veverská Bítýška z pohledu její polohy, historie a současného stavu územního celku. Dále se teoretická část zaobírá samotným výčtem hrozeb se základním rozdělením na antropogenní a naturogenní. V závěru teorie je následně popsána a shrnuta stávající havarijní připravenost obce. Tedy jaké složky Integrovaného záchranného systému se v místě nacházejí, způsob varování a informování obyvatelstva ve Veverské Bítýšce a plánování evakuace a nouzového přežití, které je plánováno pro samotné město. Praktická část se věnuje samotným analytickým metodám a výpočtům pro zjištění hrozeb s nejvyšší mírou rizika na území Veverské Bítýšky. Ty jsou analyzovány za pomocí předběžné analýzy a multikriteriální analýzy. Dále jsou vybrány hrozby s nejvyšší mírou rizika. Ty jsou předmětem detailního rozpracování s cílem navrhnout nová opatření ke snížení potenciálních dopadů mimořádných událostí v případě jejich vzniku. Nejzávažnější hrozby jsou definovány a ohodnoceny metodou SWOT. Výstupy analýzy rizik jsou podpořeny simulací provedenou pomocí software programu ALOHA. Výstupem práce je navržení optimalizace ochrany vůči nejzávažnějším hrozbám spolu s konkrétními krizovými postupy. Výsledky poslouží k doplnění havarijní dokumentace obce a navýší úroveň havarijní připravenosti.cze
dc.description.abstractThe thesis is titled Risk analysis of a selected municipality and proposal for optimization of emergency preparedness. Veverská Bítýška was chosen as the specific municipality for this cause. The central subject of the thesis is a comprehensive risk analysis from the perspective of both anthropogenic and naturogenic threats. The output of the document is a proposal for optimization of the emergency preparedness system. The theoretical part deals with the partial basis for the subsequent practical part. It describes Veverská Bítýška in terms of its location, history and current state of the territorial unit. Furthermore, the theoretical part deals with the list of threats with the basic division into-anthropogenic and naturogenic threats. In the conclusion of theory the current emergency preparedness of the municipality is described and summarised. Meaning what components of the Integrated Rescue System are put into the location of the town, the method of warning and information for the population in Veverská Bítýška and the evacuation and emergency survival planning for the town itself. The practical part is devoted to the actual analytical methods and calculations to identify the threats with the highest risk level on the territory of Veverská Bítýška. These threats are analysed using preliminary analysis and multicriteria analysis. Furthermore, the threats with the highest risk level are selected. These are used for detailed elaboration in order to propose new measures to reduce the potential impact of emergencies in the event of their occurrence. The most serious threats are defined and evaluated using SWOT analysis. The outputs of the risk analysis are supported by simulations carried out using ALOHA software. The result of the thesis is a proposal for optimization of protection against the most serious threats together with specific crisis procedures. The results will serve to complement the emergency documentation of the municipality and increase the level of emergency preparedness.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHrozbacze
dc.subjectRizikocze
dc.subjectVeverská Bítýškacze
dc.subjectAnalýzacze
dc.subjectPřipravenostcze
dc.subjectThreateng
dc.subjectRiskeng
dc.subjectVeverská Bítýškaeng
dc.subjectAnalysiseng
dc.subjectPreparednesseng
dc.titleAnalýza rizik vybrané obce a návrh optimalizace systému havarijní připravenosticze
dc.titleRisk Analysis of a selected Municipality and Proposal for Optimizing the Emergency Preparedness Systemeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHes Václav
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeCivilní nouzové plánovánícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record