Show simple item record

Analysis of the Preparedness of the Anaesthesiology and Resuscitation Department for Oxygen Supply Failure and the Possibility of its Leakage into the Closed Areas of the Hospital during the COVID-19 Pandemicdc.contributor.advisorKadlec Linhartová Petra
dc.contributor.authorNikola Hanyšová
dc.date.accessioned2022-10-25T08:53:06Z
dc.date.available2022-10-25T08:53:06Z
dc.date.issued2022-06-16
dc.identifierKOS-1200669646305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104869
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá zhodnocením připravenosti anesteziologicko-resuscitačního oddělení (dále jen ARO) na výpadek dodávky kyslíku ve spojitosti s jeho zvýšenou spotřebou během pandemie onemocnění COVID-19. Teoretická část charakterizuje kyslík jako chemický prvek a poté se zaměřuje na jeho roli ve spojitosti s lidským zdravím a zdravotnictvím. Zmiňuje možnosti výroby, skladování a distribuce medicinálního kyslíku, dále principy oxygenoterapie a nebezpečí s kyslíkem spojená. V návaznosti na předchozí kapitolu popisuje kazuistiky nežádoucích událostí (dále jen NU), které jsou spojovány s intenzivnějším používáním medicinálního kyslíku ve zdravotnických zařízeních (dále jen ZZ) za účelem léčby pacientů zasažených onemocněním COVID-19. Následně se zaměřuje na samotné onemocnění COVID-19 a zdravotnická zařízení zvolená pro účel výzkumu. Výzkumná část analyzuje data získaná zpřístupněním provozních řádů a na základě rozhovorů s odpovědnými pracovníky vybraných nemocnic. Získané informace jsou mimo jiné zpracovány formou tabulek a grafů, a vyhodnoceny pomocí SWOT analýzy. V diskuzi jsou následně komparována obě zdravotnická zařízení. V závěru jsou shrnuty výsledky diplomové práce. Zároveň je zhodnoceno naplnění stanovených cílů a hypotéz. Výsledkem je návrh metodického opatření pro zefektivnění bezpečnosti práce personálu ARO.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with the evaluation of the preparedness of the anesthesiology and resuscitation department for oxygen supply failure in connection with its increased consumption during the COVID-19 pandemic. The theoretical part characterizes oxygen as a chemical element and then focuses on its role in connection with human health and healthcare. It mentions the possibilities of production, storage, and distribution of medicinal oxygen, as well as the principles of oxygen therapy and the dangers associated with oxygen. Following on the previous chapter, it describes case reports of adverse events which are associated with more intensive use of medicinal oxygen in healthcare facilities for the treatment of patients affected by COVID-19. Subsequently, it focuses on the COVID-19 disease and the medical facilities which were selected for the purpose of the survey. The research part analyses the data obtained by making the operating rules available and based on interviews with the responsible staff of selected hospitals. The obtained information is also processed in tables and graphs and assessed using SWOT analysis. Both medical facilities are then compared in the discussion. The results of the diploma thesis are summarized in the conclusion. Besides, the fulfillment of set goals and hypotheses is assessed. The output of this thesis is a draft of methodological procedure to enhance the occupational safety of anesthesiology and resuscitation department staff.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmedicinální kyslíkcze
dc.subjectzásobování kyslíkem; nežádoucí událostcze
dc.subjectoxygenoterapiecze
dc.subjectCOVID-19cze
dc.subjectanesteziologicko-resuscitační oddělenícze
dc.subjectmedicinal oxygeneng
dc.subjectoxygen supplyeng
dc.subjectadverse eventeng
dc.subjectoxygen therapyeng
dc.subjectCOVID-19eng
dc.subjectanesthesiology and resuscitation departmenteng
dc.titleAnalýza připravenosti anesteziologicko-resuscitačního oddělení na výpadek dodávky kyslíku a možnosti jeho úniku do uzavřených prostor nemocnice během pandemie COVID-19cze
dc.titleAnalysis of the Preparedness of the Anaesthesiology and Resuscitation Department for Oxygen Supply Failure and the Possibility of its Leakage into the Closed Areas of the Hospital during the COVID-19 Pandemiceng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeRokos Lukáš
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeCivilní nouzové plánovánícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record