Show simple item record

Optimized Processes for Increased Activity for Firefighter's Operational Center and Firefighter´s units in the Central Bohemian Regiondc.contributor.advisorŘíha Roman
dc.contributor.authorJana Fricová
dc.date.accessioned2022-10-25T08:52:48Z
dc.date.available2022-10-25T08:52:48Z
dc.date.issued2022-06-16
dc.identifierKOS-1200346724105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104861
dc.description.abstractTématem diplomové práce je optimalizace procesů krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru (dále jen KOPIS HZS) Středočeského kraje a jednotek požární ochrany (dále jen JPO) Středočeského kraje při zvýšeném operačním řízení. Toto téma jsme se rozhodli zpracovat, protože tato tématika není úplně přesně zpracována a nejsou stanovena jasná pravidla nebo jasný postup, jak fungovat na operačním středisku za zvýšeného operačního řízení. Výstup této diplomové práce by poté mohl být nápomocný operačnímu středisku při zvládání zvýšené operační činnosti. Také by mohl přispět ke zlepšení komunikace mezi operačním střediskem a zasahující jednotkou požární ochrany. V teoretické části jsme se zaměřili na definování základních pojmů diplomové práce. Podrobně jsme popsali význam a funkci operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru, jednotky požární ochrany, svolávací systémy a také komunikaci mezi operačním střediskem a jednotkou. V praktické části práce byly získány informace na základě rozhovorů s příslušníky KOPIS o postupech při zvýšeném operačním řízení. Okruhy pro rozhovory byly sepsány na základě „What if“ analýzy, při které jsme vycházeli ze svých pracovních zkušeností na KOPIS HZS. Dále probíhali rozhovory s veliteli jednotek sboru dobrovolných hasičů zaměřených především na komunikaci za zvýšené operační činnosti. Nakonec byl sepsán Check list pro zástupce operační a taktické úrovně velení.cze
dc.description.abstractThe topic of the diploma thesis is Process optimization of Regional Operational and the Information Center of the Firefighter Service (hereinafter referred to as KOPIS HZS) of the Central Bohemian Region and firefighter units (hereinafter referred to as JPO) of the Central Bohemian Region during increased operational management. We have decided to deal with this topic because this topic is not completely elaborated and there are no clear rules or a clear approach for „how to operate“ in the KOPIS under increased operational management. The output of this diploma thesis could then be helpful to the KOPIS in dealing with the increased operational activity. It could also help improve communication between the KOPIS and the outgoing JPO. In the theoretical part, we focused on defining the basic concepts of the diploma thesis. We analyzed in detail the KOPIS of the firefighter service, JPO, convening systems, and also the communication between the KOPIS and JPO. In the practical part of the diploma thesis, information was obtained based on interviews with members of KOPIS. We asked about the procedures for increased operational management. The topics for the interviews were written based on a „What if“ analysis. This analysis was based on our work experience on KOPIS HZS. After all of that, we had interviews with the commanders of the volunteer JPO, primarily focused on communication with KOPIS during increased operational activities. Finally, at the end of the diploma thesis, a checklist was drawn up for representatives of the operational and tactical levels of command.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKOPIScze
dc.subjectjednotka požární ochranycze
dc.subjectoperační řízenícze
dc.subjecthasičicze
dc.subjectkomunikacecze
dc.subjectKOPISeng
dc.subjectFirefighter uniteng
dc.subjectoperational managementeng
dc.subjectfirefighterseng
dc.subjectcommunicationeng
dc.titleOptimalizace procesů krajského operačního a informačního střediska hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a jednotek požární ochrany Středočeského kraje při zvýšeném operačním řízenícze
dc.titleOptimized Processes for Increased Activity for Firefighter's Operational Center and Firefighter´s units in the Central Bohemian Regioneng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHolec Tomáš
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeCivilní nouzové plánovánícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record