Show simple item record

Hybrid Threats In the Czech Republicdc.contributor.advisorPecha Ondrej
dc.contributor.authorZdeněk Kotyk
dc.date.accessioned2022-10-25T07:53:26Z
dc.date.available2022-10-25T07:53:26Z
dc.date.issued2022-06-09
dc.identifierKOS-1062475063705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104749
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá zhodnocením schopností bezpečnostního systému České republiky čelit ohrožení hybridními hrozbami. Se současným dynamicky se vyvíjejícím prostředím plným nových a stále vylepšujících se technologií narůstá i počet nových a nově se tvářejících hybridních hrozeb. Z důvodu rozsáhlého spektra působnosti jsou tyto hrozby stále více nebezpečné a je těžší zajistit potřebnou ochranu a obranu bezpečnostních zájmů státu a jeho obyvatel proti nim. Ohrožení hybridními hrozbami je v současné době, vzhledem ke snadnému přístupu k moderním technologiím, velmi reálné. V teoretické části se práce zabývá historii, vývojem a současným stavem války, hybridní války, hybridních hrozeb a stavu bezpečnosti ČR. Charakterizuje subjekty zabývající se činností zajišťující bezpečnost a ochranu státu a jeho obyvatelstva. Práce rozebírá působení hybridních hrozeb v rámci spektra DIMEFIL. Toto spektrum obsahuje sedm domén vlivu: diplomacie/politika, informace, ozbrojené síly, ekonomika, finančnictví, zpravodajství, veřejný pořádek a právní stát. Tyto domény jsou v práci charakterizovány a popsány na příkladu, který souvisí s aktuálním děním na území Ukrajiny. Vlastní kategorii tvoří hrozby v kybernetickém prostředí, kde se sféry vlivu prolínají a činí ofensivní kroky útočníka ještě nebezpečnějšími a více nepředvídatelnými. V praktické části je provedena analýza pěti vybraných opatření (činnost zpravodajských služeb, informovanost obyvatelstva, kybernetická bezpečnost, mezinárodní smlouvy a dohody, akceschopné ozbrojené síly), která jsou používána k čelení hybridnímu působení napříč sférami vlivu ze spektra DIMEFIL. Následně je u daných opatření vyhodnocena schopnost detekce a čelení hybridním hrozbám. Na základě výsledků práce jsou navrhnuta konkrétní opatření k efektivnější eliminaci hybridních hrozeb a jejich působení.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the evaluation of the ability of the security system of the Czech Republic to face the threat of hybrid threats. With the current dynamically evolving environment full of new and ever-improving technologies, the number of new and emerging hybrid threats is growing. Due to the wide range of activities, these threats are increasingly dangerous and it is more difficult to ensure the necessary protection and defence of the security interests of the state and its inhabitants against them. The threat of hybrid threats is currently very real, given the easy access to modern technologies. The theoretical part deals with the history, development and current state of wars, hybrid wars, hybrid threats and the state of security in the Czech Republic. It characterizes the entities involved in ensuring the security and protection of the state and its population. The work analyses the effect of hybrid threats within the DIMEFIL spectrum. This spectrum contains seven domains of influence: diplomacy/politics, information, the armed forces, economics, finance, intelligence, public order and the rule of law. These domains are characterized and described in an example in connection with current events in Ukraine. The categories themselves form threats in the cyber environment, where spheres of influence intersect and represent the offensive actions of the attacker even more dangerous and unpredictable. In the practical part, an analysis is made of five selected measures (intelligence activities, public awareness, cyber security, international treaties and agreements, actionable armed forces), which are used to face hybrid action across spheres of influence from the DIMEFIL spectrum. Subsequently, the ability to detect and address hybrid threats is evaluated. Based on the results of the work, specific measures are proposed to more effectively eliminate hybrid threats and their effects.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHybridní válkacze
dc.subjecthybridní hrozbacze
dc.subjectČeská republikacze
dc.subjectbezpečnostcze
dc.subjectDIMEFILcze
dc.subjectHybrid wareng
dc.subjecthybrid threateng
dc.subjectCzech Republiceng
dc.subjectsecurityeng
dc.subjectDIMEFILeng
dc.titleHybridní hrozby v ČRcze
dc.titleHybrid Threats In the Czech Republiceng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVilím Lukáš
theses.degree.disciplinePlánování a řízení krizových situacícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record