Show simple item record

Comparison of the Composition and Tasks of the 1938 Czech Gendarmerie and the 2021 Czech Republic Police Forcedc.contributor.advisorVegrichtová Barbora
dc.contributor.authorJan Kuda
dc.date.accessioned2022-10-25T07:53:29Z
dc.date.available2022-10-25T07:53:29Z
dc.date.issued2022-06-09
dc.identifierKOS-1062475064305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104730
dc.description.abstractCílem práce bude nalézt a definovat možná opatření ke zlepšení současného stavu v rámci Policie ČR, s ohledem na historickou podobu československého četnictva a navrhnout jejich možnou aplikaci v současnosti. Teoretická část bude pojednávat o vzniku a vývoji československého četnictva a Policie České republiky. Bude představeno a popsáno četnictvo, okolnosti vzniku, právní normy, jeho výstroj, výzbroj, kompetence a úkoly v r. 1938. Analogicky bude představena Policie ČR z roku 2021. U té budou stejným způsobem popsány její struktury, výstroj, výzbroj, pracovní činnosti a rozdělení působnosti. Praktická část práce se bude zabývat srovnáním jmenovaných bezpečnostních ozbrojených složek metodou komparace. Bude obsahovat vyhodnocení komparace a analýz, kdy obě složky budou navzájem porovnány z pohledu jejich organizace, úkolů a postavení v rámci státu. Na základě výzkumných zjištění budou vyvozeny závěry, jestli je možná analogie současné struktury Policie ČR a československého četnictva z r. 1938, kde jsou klíčové styčné body, jaký by mohl být přínos a možnosti k inovacím. V samotném závěru práce bude zhodnoceno, zda vytyčené cíle budou naplněny nebo se dosáhne výsledků, které tyto cíle vyvrátí.cze
dc.description.abstractThe goal of the work will be to find and define possible measures to improve the current situation within the Police of the Czech Republic, with regard to the historical form of the Czechoslovak gendarmerie, and to propose its potential implementation. The theoretical part will deal with the origin and development of the Czechoslovak gendarmerie and the Police of the Czech Republic. The gendarmerie, circumstances of origin, legal norms, its equipment, armaments, competencies and tasks in 1938 will be depicted and described. Analogically, the Police of the Czech Republic in 2021 will be presented. Its current structure, equipment, armaments, work activities and division of responsibilities will be covered. The practical part of the work will deal with the comparison of the security armed forces. It will include an evaluation of comparison and analyses, where the two components will be compared in terms of their organization, tasks and position within the state. Based on the research findings, conclusions will be drawn as to whether an analogy of the current structure of the Police of the Czech Republic and the Czechoslovak gendarmerie from 1938 is possible, where there are the similarities, what could be the contribution and opportunities for innovation. At the very end of the work, it will be evaluated whether the set goals will be met or results will be achieved that proof these goals false.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectčetnictvocze
dc.subjectpoliciecze
dc.subjectbezpečnostní sborcze
dc.subjectkomparacecze
dc.subjectorganizacecze
dc.subjectbezpečnostcze
dc.subjectvýstroj a výzbrojcze
dc.subjectslužbacze
dc.subjectgendarmerieeng
dc.subjectPoliceeng
dc.subjectsecurity corpseng
dc.subjectComparisoneng
dc.subjectorganizationeng
dc.subjectsafetyeng
dc.subjectequipment and armamenteng
dc.subjectserviceeng
dc.titleKomparace složení a úkolů čs. četnictva z roku 1938 s Policií ČR 2021cze
dc.titleComparison of the Composition and Tasks of the 1938 Czech Gendarmerie and the 2021 Czech Republic Police Forceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeTejmar Matěj
theses.degree.disciplinePlánování a řízení krizových situacícze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeOchrana obyvatelstvacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record