Show simple item record

Catheter navigation system for RFA liver ablationdc.contributor.advisorFišer Ondřej
dc.contributor.authorJakub Kollár
dc.date.accessioned2022-10-21T09:04:55Z
dc.date.available2022-10-21T09:04:55Z
dc.date.issued2022-06-13
dc.identifierKOS-1062776661305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/104539
dc.description.abstractSystém pre navigáciu katétra pri RFA ablácii pečene: Táto bakalárska práca sa zaoberá numerickou štúdiou uskutočniteľnosti metódy detekcie presnej polohy katétra pri ablačnej liečbe hepatocelulárnych karcinómov za použitia ultra-širokopásmového (UWB) radarového systému a následnej realizácii numericky takto optimalizovaného systému. V úvode do súčasného stavu je stručne opísaná problematika týkajúca sa navigačných technológií v medicíne a taktiež problematika mikrovlnného zobrazovania. Metódy sú rozdelené na dve časti, pričom prvá je venovaná samotnej numerickej štúdii uskutočniteľnosti. Zvláštna pozornosť je venovaná popisu princípu detekcie ako vzdialenosti, tak aj polohy zobrazovaného objektu pomocou radaru, na základe ktorého je vytvorený algoritmus v prostredí MATLAB. Druhá časť sa venuje rôznym aspektom týkajúcim sa realizácie experimentálneho modelu. Navrhnutým rekonštrukčným algoritmom boli spracované dáta z numerických simulácií a merania za vzniku grafickej reprezentácie polohy ablačného katétra. Boli vytvorené dve metódy určovania presnosti zobrazovania navrhnutým systémom, ktorými boli spracované výstupy z rekonštrukčného algoritmu. Priemerná presnosť určená metódou počtu maxím v ploche katétra s rozširujúcim pásmom bola pre homogénny antropomorfný model na úrovni ϑ = 53,2 %, heterogénny model ϑ = 62 % a pre experimentálny homogénny model ϑ = 34,67 %. Priemerná presnosť bola určená taktiež metódou priemernej vzdialenosti maxím od osi katétra, v rámci ktorej boli dosiahnuté hodnoty pre homogénny antropomorfný model d = 4,69±1,33 mm, pre heterogénny model d =3,64±1,15 mm a pre experimentálny homogénny model d = 6,13±0,66 mm. Výsledky simulácií s homogénnym modelom naznačujú vhodnosť využitia frekvenčného pásma 1 – 6 GHz. V diskusii a závere sú slovne zhodnotené dosiahnuté výsledky.cze
dc.description.abstractCatheter navigation system for RFA liver ablation: This bachelor thesis deals with a numerical feasibility study of a method for detecting the exact position of a catheter in the ablation treatment of hepatocellular carcinomas using an ultra-wideband (UWB) radar system and the subsequent implementation of a numerically optimized system. The introduction to the current state briefly describes the issues related to navigation technologies in medicine and the issue of microwave imaging. The methods are divided into two parts, the first of which is dedicated to the numerical feasibility study itself. Special attention is paid to the description of the principle of detection of both the distance and the position of the displayed object using radar, on the basis of which an algorithm is created in the MATLAB environment. The second part deals with various aspects related to the implementation of the experimental model. The proposed reconstruction algorithm processed data from numerical simulations and measurements to create a graphical representation of the position of the ablation catheter. Two methods for determining the accuracy of the display designed by the system, which processed the outputs of the reconstruction algorithm, were developed. The average accuracy determined by the method of the number of maxima in the area of the catheter with the extended area was ϑ = 53,2 % for the homogeneous anthropomorphic model, ϑ = 62 % for the heterogeneous model and ϑ = 34,67 % for the experimental homogeneous model. The average accuracy was also determined by the method of the average point (maximum) to line (the catheter axis) distance, within which the values for the homogeneous anthropomorphic model d = 4,69±1,33 mm, for the heterogeneous model d = 3,64±1,15 mm and for the experimental homogeneous model d = 6,13±0,66 mm. The results of simulations with a homogeneous model indicate the suitability of using the frequency band 1 - 6 GHz. In the discussion and conclusion, the achieved results are verbally evaluated.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectUWB radarcze
dc.subjecturčenie polohy katétracze
dc.subjectmikrovlnná abláciacze
dc.subjectrádiofrekvenčná abláciacze
dc.subjecthepatocelulárny karcinómcze
dc.subjectdelay-and-sumcze
dc.subjectUWB radareng
dc.subjectcatheter position determinationeng
dc.subjectmicrowave ablationeng
dc.subjectradiofrequency ablationeng
dc.subjecthepatocellular carcinomaeng
dc.subjectdelay-and-sumeng
dc.titleSystém pro navigaci katétru při RFA ablaci jatercze
dc.titleCatheter navigation system for RFA liver ablationeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNáhlík Jan
theses.degree.disciplineBiomedicínský technikcze
theses.degree.grantorkatedra biomedicínské technikycze
theses.degree.programmeBiomedicínská a klinická technikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record