Show simple item record

Cultural Problems of the Work of International Teamsdc.contributor.advisorBronec Oldřich
dc.contributor.authorTereza Tišlerová
dc.date.accessioned2022-06-03T22:52:35Z
dc.date.available2022-06-03T22:52:35Z
dc.date.issued2022-06-03
dc.identifierKOS-1178823581205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101142
dc.description.abstractZáměrem diplomové práce je teoretické vymezení pojmu kulturní diverzity a termínů spojených s touto problematikou. Posouzení, určení příležitostí pro zlepšení a návrh vhodných řešení stávajících kulturních problémů ve vybrané společnosti operující v mezinárodním prostředí. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou rešerší odborné literatury popsány základní pojmy spojené s problematikou kulturní diverzity. V praktické části jsou prostřednictvím kvantitativní výzkumné metody, dotazníkového šetření zaměstnanců vybrané mezinárodní společnosti, a rovněž prostřednictvím kvalitativní výzkumné metody, expertního rozhovoru s HR Business partnerkou společnosti, hodnoceny problémy vybrané společnosti vzniklé v důsledku kulturní diverzity zaměstnanců. Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že problémy vznikají v oblasti komunikace, mezikulturního vzdělávání zaměstnanců, vzájemného seznamování a spolupráce, managementu a představ o pracovní spolupráci. Vybraná společnost má, mimo jiné, doporučeno, zavést mezikulturní workshopy, semináře či školení pro zaměstnance a manažery, pořádat více společenských akcí, školit manažery o managementu v mezinárodním prostředí a učit manažery aktivně naslouchat svým zaměstnancům.cze
dc.description.abstractThe aim of the diploma thesis is a theoretical definition of the concept of cultural diversity and terms associated with this issue. Evaluating, identifying opportunities for improvement, and proposing possible solutions to current cultural problems in existing chosen company which operates in an international environment. The diploma thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part discusses the literature review of fundamental terms associated with the issue of cultural diversity. In the empirical part, the problems of chosen company originating from the cultural diversity of employees are evaluated through a quantitative research method, a questionnaire survey of company’s employees, as well as through a qualitative research method, an expert interview with the company's HR Business Partner. The results of the research found out that problems arise in the field of communication, intercultural education of employees, mutual acquaintance and cooperation, management, and expectations about teamwork. The chosen company got recommended, between others, to establish intercultural workshops, seminars, trainings for employees and managers, to organize more corporate social events, to train managers in topic of management in an international environment and to teach managers to actively listen to their employees.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKulturacze
dc.subjectDiverzitacze
dc.subjectKulturní diverzitacze
dc.subjectTýmcze
dc.subjectMezinárodní týmcze
dc.subjectKulturní dimenzecze
dc.subjectKomunikacecze
dc.subjectInterkulturní komunikacecze
dc.subjectCultureeng
dc.subjectDiversityeng
dc.subjectCultural diversityeng
dc.subjectTeameng
dc.subjectInternational teameng
dc.subjectCultural dimensionseng
dc.subjectCommunicationeng
dc.subjectIntercultural communicationeng
dc.titleKulturní problémy práce mezinárodních týmůcze
dc.titleCultural Problems of the Work of International Teamseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeOstapenko Galina
theses.degree.grantorinstitut manažerských studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record