• Rehabilitace u pacientů s komplikacemi totálních kloubních náhrad na dolních končetinách 

      Autor: Ježek Václav; Vedoucí práce: Štiková Barbora; Oponent práce: Hájková Simona
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
      Tato bakal{řsk{ pr{ce se zabýv{ komplikacemi tot{lních kloubních n{hrad na dolních končetin{ch. Konkrétně je cílena na oblast kloubu kyčelního a kolenního. V kapitole ?Současný stav? jsou uvedeny z{kladní poznatky, které ...