Now showing items 1-1 of 1

  • Studium vlivu dvojmocných kationtů na lokální stabilitu DNAmetodami jaderné magnetické rezonance 

   Author: Sedláčková Eva; Supervisor: Štěpánková Helena; Opponent: Sychrovský Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2009-08-28)
   Diplomová práce se zabývá změnami v NMR spektrech DNA duplexů vyvolaných přítomností hořčíku. Cílem práce bylo zjistit, zda jsou tyto změny závislé na pozici báze v duplexu, bázové sekvenci a jak závisejí na teplotě. Tyto ...