Now showing items 1-20 of 23

  • Analýza možností měření a odběru vzorků v Krajské hygienické stanici 

   Author: Weberová Petra; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Kothera Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Analýza možností měření a odběru vzorků v Krajské hygienické stanici Hlavním cílem diplomové práce bylo provést analýzu možností jednotlivých měření a odběru vzorků na Krajské hygienické stanici. V diplomové práci jsou ...
  • Analýza nákladů chirurgického oddělení nemocnice Slaný 

   Author: Novotná Anna; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Borovský Juraj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Tato diplomová práce je zaměřena na analýzu nákladů chirurgického oddělení Nemocnice Slaný. Hlavním cílem diplomové práce je identifikace slabých míst a návrh případných změn v chodu oddělení. V teoretické části práce je ...
  • Analýza problémových indikátorů akreditačních standardů 

   Author: Wiltavský Radek; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Pastucha Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Diplomová práce řeší problematiku poskytování kvalitní a bezpečné zdravotní péče z pohledu externích hodnotitelů kvality na základě hodnocení indikátorů akreditačních standardů ve vybraných akutních lůžkových zdravotnických ...
  • Analýza současného stavu controllingu ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Emrová Zuzana; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Lešundák František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu controllingu ve zdravotnickém zařízení. Teoretická část práce se zabývá obecnou koncepcí, pojetím, a základními funkcemi controllingu, rovněž i možnostmi začlenění ...
  • Aplikace operativního controllingu ve zdravotnickém zařízení 

   Author: Žižková Denisa; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Šoljaková Libuše
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Aplikace operativního controllingu ve zdravotnickém zařízení Cílem této diplomové práce je aplikovat operativní controlling v konkrétním zdravotnickém zařízení - Městská nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad Labem. Práce je ...
  • Bilance screeningového programu karcinomu děložního čípku 

   Author: Kaněrová Michaela; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Barták Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Cílem diplomové práce bylo stanovení výsledné ekonomické bilance screeningového programu karcinomu děložního čípku pro poskytovatele zdravotních služeb. Pro identifikaci základních procesů screeningového programu a zhodnocení ...
  • Bilance screeningového programu kolorektálního karcinomu 

   Author: Maurerová Veronika; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Kothera Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Rakovina tlustého střeva je třetí nejčastěji diagnostikované rakovinové onemocnění ve vyspělých státech. Ve většině zemích včetně České republiky je zaveden celoplošný screeningový program, kdy jsou občané státu zvány na ...
  • Místo a úloha České národní banky v systému krizového řízení České republiky 

   Author: Kopřiva Štěpán; Supervisor: Koleňák Ivan; Opponent: Caithamlová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Diplomová práce je zaměřena na popis role České národní banky v systému krizového řízení České republiky. Česká národní banka má, stejně jako většina centrálních bank, poměrně specifické postavení mezi orgány veřejné moci. ...
  • Nákup nového lineárního urychlovače 

   Author: Vlček Martin; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Ivlev Ilya
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-02-22)
   Cílem práce bylvýběr nového lineárního urychlovače pro Thomayerovu nemocnici vPraze. Stávající lineární urychlovač Siemens Primus má svojí životnost, která pomalu končí. Práce porovnává3přístroje-TomoTherapy od firmy ...
  • Návrh na zavedení systému strategického řízení 

   Author: Mikšovská Michaela; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Kothera Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Předkládaná diplomová práce se zabývá otázkou strategického řízení ve zdravotnickém zařízení. Teoretická část řeší rešeršní zpracování problematiky, současný stav a formuluje obecný teoretický model strategického řízení. ...
  • Podnikatelský plán - referenční pracoviště 

   Author: Kašparová Eva; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Barták Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-17)
   Diplomová práce je zaměřena sestavení podnikatelského plánu - referenčního pracoviště pro esofageální dopplerovskou hemodynamiku. V úvodu literární rešerše poukazuje na využití přístroje esofageálním Dopplerem a jeho užitím ...
  • Podnikatelský plán - Zdravotnické pomůcky Strašnická 

   Author: Hanáčková Jana; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Červený Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem diplomové práce je sestavení podnikatelského plánu pro nově vznikající obchod se
  • Podnikatelský záměr: Otevření centra Flexi-rehab 

   Author: Poláková Tereza; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Klička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-22)
   Diplomová práce obsahuje podnikatelský záměr, ve kterém jenavrženo, popsáno a finančnězhodnoceno nové fyzioterapeutické zařízenísnázvem Flexi-rehab s. r. o. , které bysespecializovalo na cvičení skmitací tyčí Flexi-bar?. ...
  • Porovnání nákladů u dvou rozdílných typů stabilizačních operací bederní páteře 

   Author: Moláková Markéta; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Novotná Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem diplomové práce je vyčíslení skutečných nákladů na miniinvazivní operační techniku degenerativního onemocnění bederní páteře technikou MIDLF a následné porovnání zjištěných nákladů s náklady na klasickou otevřenou ...
  • Posouzení nákladovosti hotelových služeb lůžkového zdravotnického zařízení 

   Author: Zinchenko Iuliia; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Barták Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Diplomová práce se zabývá stanovením nákladů na jeden den pobytu pacienta na lůžku akutní, následné a dlouhodobé péče z pohledu poskytovatele zdravotní péče, a dává přehled o tom, do jaké míry se mezi jednotlivými typy ...
  • Procesní optimalizace činnosti cytologické a histopatologické laboratoře 

   Author: Sváčková Petra; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Mayer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   Cílem diplomové práce bylo navrhnout optimalizaci činnosti cytologické a histopatologické laboratoře. Byly identifikovány základní procesy laboratoře. Provedla se analýza vytíženosti personálu, věcného a technického vybavení ...
  • Stanovení skutečných nákladů na diagnózu - laparoskopická cholecystektomie ve vybraném ZZ 

   Author: Bayerová Martina; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Přádka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Ze světa průmyslu a obchodu se do oblasti služeb, a tedy i do zdravotnictví dostává nová kalkulace Activity based costing. A právě tato kalkulace byla vybrána po prostudování současného stavu problematiky pro účely diplomové ...
  • Stanovení skutečných nákladů na léčbu pomocí beznapěťového řešení kýl - ON Kladno 

   Author: Dragounová Eva; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Barták Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Tato práce se zabývá aplikací metody Activity-Based Costing ve zdravotnické organizaci. Metoda je aplikována na chirurgickém oddělení Oblastní nemocnice Kladno pro výpočet nákladů na řešení kýly - a to jednak metodou ...
  • Strategická analýza soukromého zdravotnického zařízení 

   Author: Dolejšová Barbora; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Král Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-19)
   Diplomová práce se zabývá problematikou strategického řízení zdravotnických zařízení. Pro stanovení strategie daného zdravotnického zařízení je nutno provést strategickou analýzu. Práce obsahuje teoretická východiska pro ...
  • Strategické aliance ve zdravotnictví 

   Author: Tomanová Aneta; Supervisor: Caithamlová Martina; Opponent: Palát Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem diplomové práce je analýza využití strategických aliancí ve zdravotnictví v ČR ve spolupráci s a.s. Jihočeské nemocnice. Porovnání varianty bez a varianty s využitím formy strategické spolupráce je provedeno ...