Now showing items 1-20 of 21

  • Analýza aktov globálneho terorizmu v Európskej Únii 

   Author: Hlavata Jakub; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Tejmar Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Vo svojej bakalárskej práci som sa zameral na analýzu teroristických útokov v Európskej Únií spáchaných globálnym terorizmom. Bakalárska práca je rozdelená na dve časti, a to na časť teoretickú a praktickú. V teoretickej ...
  • Analýza aplikovatelnosti průřezových a odvětvových kritérií k určení prvku kritické infrastruktury 

   Author: Pokorný Josef; Supervisor: Halaška Jiří; Opponent: Čupr Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Cílem této práce je shrnout informace a zhodnotit aplikovatelnost průřezových aodvětvových kritérií kurčení prvku kritické infrastruktury. Teoretická část se zabývá tím, co vlastně kritická infrastruktura je, na jaké sektory ...
  • Analýza ohrožení České republiky terorismem 

   Author: Šmirous Martin; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Müller Zdenek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Práce se věnuje analýze rizika vzniku teroristického útoku na území České republiky. Obsahuje vymezení pojmů, které se týkají terorismu. Jsou zde popsány teroristické organizace, které v současnosti působí nebo působily ...
  • Analýza součinnosti subjektů činných při hromadném narušení veřejného pořádku 

   Author: Petržilka Jiří; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Tejmar Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Má diplomová práce se zabývá hromadným narušením veřejného pořádku z pohledu Policie České republiky. Mezi cíle práce patří popis typizovaných činností Policie České republiky a spolupráce jednotek Policie ČR na místech s ...
  • Bezpečnostní opatření na fotbalových stadionech v Praze 

   Author: Mračková Jana; Supervisor: Malíková Zdeňka; Opponent: Čupr Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Diplomová práce Bezpečnostní opatření na fotbalových stadionech v Praze se zabývá analýzou fungování soukromých pořadatelských služeb fotbalových klubů ve spolupráci s Policií České republiky a dalšími složkami Integrovaného ...
  • Drogová kriminalita z pohledu trestního práva 

   Author: Pokorný Martin; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Brečka Tibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Cílem této práce je podání uceleného pohledu na drogovou kriminalitu z pohledu trestního práva a zhodnocení současného stavu drogové kriminality v České republice. V teoretické části jsou vymezeny základní právní pojmy. ...
  • Evakuace 14. základní školy při útoku aktivního střelce 

   Author: Beránková Eliška; Supervisor: Podskalský Tomáš; Opponent: Čupr Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-04)
   Tato práce bude zaměřena na problematiku evakuace 14. základní školy a jejího možného využití v případě útoku aktivního střelce. Dále se bude bakalářská práce zabývat připraveností dané školy při mimořádné události, týkající ...
  • Islámský terorismus jako bezpečnostní hrozba 

   Author: Kotálová Marie; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Adámek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zabývá problematikou islámského terorismu, který se v současné době stává celosvětovou bezpečnostní hrozbou. Teoretická část práce se zabývá historickým vývojem islámského terorismu, jeho cíli a metodami. A ...
  • Krizová připravenost civilního letiště na řešení nestandardní provozní situace 

   Author: Pácalt Radek; Supervisor: Křížek Jindřich; Opponent: Čupr Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-20)
   Bakalářská práce se zabývá připraveností a řešením vzniklé nestandardní provozní situace na civilním letišti, které je současně prvkem kritické infrastruktury státu. Charakterizuje vybranou hrozbu, která může ohrožovat ...
  • Možnosti využití obecní (městské) policie při plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

   Author: Kudrnová Barbora; Supervisor: Sedlák Josef; Opponent: Čupr Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-18)
   Diplomová práce řeší postavení obecní policie v bezpečnostním systému ČR. Výsledek by měl umožnit zejména představitelům samosprávy rozhodnout se, jakými způsoby, případně zda vůbec, je možné tuto poměrně početnou složku ...
  • Postavení Generální inspekce bezpečnostních sborů v bezpečnostním systému České republiky 

   Author: Pešek Viktor; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Agh Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem této práce je popsání činnosti a legislativy spojené s Generální inspekcí bezpečnostních sborů, dále pak úlohu jakou plní vzhledem k bezpečnostnímu systému České republiky. Teoretická část je vedle popsání Generální ...
  • Postupy a úkoly Policie České republiky při šetření deliktů v dopravě se zaměřením na řidiče ovlivněného návykovou látkou 

   Author: Veselý František; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Komárek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-16)
   Cílem bakalářské práce je popis postupů a úkolů Policie České republiky při řešení deliktů způsobených řidiči pod vlivem návykových látek. V teoretické části jsou prvotně definovány základní pojmy, které se týkají především ...
  • Prevence kriminality na území města Kladna 

   Author: Poleno Vojtěch; Supervisor: Rejha Jan; Opponent: Čupr Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-21)
   Předmětem bakalářské práce je udělat nástin metod a členění prevence kriminality v České republice a popsat plán prevence kriminality na území města Kladna včetně konkrétních preventivní programů. V teoretické části jsou ...
  • Problematika nástražných výbušných systémů z kriminalisticko taktického hlediska 

   Author: Bolina Pavel; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Koubík Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Bakalářská práce na téma: ,,Problematika nástražných výbušných systémů z kriminalisticko-taktického hlediska" se zabývá problematikou nástražných výbušných systémů z pohledu kriminalistiky, a to hlavně v souvislosti s ...
  • Připravenost Policie České republiky Územního Odboru Kladno na řešení problematiky aktivního střelce 

   Author: Kymlička David; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Agh Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-06)
   Moje bakalářská práce s názvem Připravenost Policie České republiky Územního Odboru Kladno na řešení problematiky aktivního střelce je zaměřena na popis problematiky aktivního střelce, od jeho charakteristiky přes pohled ...
  • Příčiny, záminky, strategie a metody globálního terorismu 

   Author: Prchalová Dana; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Štěpánek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   V této práci jsem se zaměřila na problematiku globálního terorismu. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány strategie a metody současného terorismu, ...
  • Přístup příslušníků Policie České republiky k osobám s duševním onemocněním 

   Author: Purmann Miroslav; Supervisor: Páv Marek; Opponent: Čupr Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá přístupem příslušníků PČR k osobám s duševním onemocněním. V teoretické části je popsána historie psychiatrie, přístup k psychicky nemocným od starověku po současnost, dále jsou popsány ...
  • Terorismus, jeho zdroje, formy a možnosti eliminace 

   Author: Jeřábková Kateřina; Supervisor: Adámek Václav; Opponent: Čupr Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Úkoly letecké služby Policie České republiky v rámci ochrany obyvatelstva 

   Author: Rabiňáková Libuše; Supervisor: Čupr Břetislav; Opponent: Procháska Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-07)
   Cílem bakalářské práce je popis úkolů Letecké služby Policie České republiky v rámci ochrany obyvatelstva. V teoretické části jsou prvotně vymezeny základní pojmy, které se vztahují k Letecké službě Policie České republiky ...
  • Vliv alkoholu na dopravní nehodovost v Karlovarském kraji v komparaci let 2012 až 2016 

   Author: Plachá Adéla; Supervisor: Reicheltová Eva; Opponent: Čupr Břetislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-29)
   Diplomová práce pojednává o problematice vlivu alkoholu na dopravní nehodovost. Aktuálnost tématu vychází z neustále vysokého počtu závažných nehod způsobených pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Práce je rozdělena ...